จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,598.311,446.0044.3 %5.0393.15136.4965.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3782.65-39.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,075.581,532.0050.2 %5.0367.82159.2056.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,410.751,961.0042.5 %5.0659.4147.5092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่11,360.649,234.0018.7 %5.02,104.59450.2078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,049.651,724.0065.9 %5.0327.62195.9040.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,111.341,119.0072.8 %5.0330.1233.1790.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,100.99428.0089.6 %5.0202.0985.1157.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,979.88738.0081.5 %5.0313.9385.1172.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,100.01480.0088.3 %5.0289.3763.9477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,018.46589.0085.3 %5.0328.4347.7485.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,004.31455.0088.6 %5.0420.3871.3083.0 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,615.004,330.006.2 %3.0811.430.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,285.562,797.2514.9 %5.0678.39495.5027.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,305.301,398.6267.5 %5.0324.56212.2334.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,521.80476.0081.1 %5.0407.43231.7043.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,059.141,120.0063.4 %5.0602.33237.5060.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,286.333,144.004.3 %2.0697.41508.4227.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,180.972,208.0030.6 %5.0640.36246.1561.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,532.392,117.0040.1 %5.0773.38527.1331.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,671.482,485.5056.2 %5.0903.21224.1575.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,129.261,840.5013.6 %5.0483.70415.3614.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,741.203,894.8017.9 %5.01,267.95638.8449.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,991.772,379.0040.4 %5.0723.75305.0257.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่12,703.337,881.5238.0 %5.01,096.80460.7558.0 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่689,180.63212,689.2069.1 %5.04,226.99548.7587.0 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,812.122,409.7549.9 %5.0811.50594.7026.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 6,897.644,890.0029.1 %5.080.0989.78-12.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,311.231,149.0065.3 %5.0697.42121.2582.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,034.401,420.0053.2 %5.0583.31223.7261.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,437.192,938.0014.5 %5.0735.44627.4714.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่3,115.761,930.0038.1 %5.0659.38522.5020.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่3,617.034,800.00-32.7 %0.0811.50285.1964.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,059.382,757.0045.5 %5.0811.50469.5542.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,244.6912,618.984.7 %2.01,305.94112.1091.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,837.302,908.00-2.5 %0.0697.41417.0540.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่5,028.123,858.8123.3 %5.0811.52158.9280.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่2,676.211,980.0026.0 %5.0469.22304.4835.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,605.041,586.0056.0 %5.0849.54142.5083.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,190.793,010.005.7 %2.5602.3380.2886.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,927.692,662.0075.6 %5.0735.46269.8663.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่66,802.2918,203.0072.8 %5.01,272.56574.7554.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,964.13246.0091.7 %5.0564.36238.7657.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,010.313,752.00-24.6 %0.0583.31308.4747.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,992.732,305.0023.0 %5.0602.39125.4079.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่6,880.385,128.8725.5 %5.0944.63148.3084.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,023.342,713.0010.3 %5.0621.34270.7556.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,700.905,685.4846.9 %5.03,017.36595.0080.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่16,169.799,653.4540.3 %5.01,768.34707.3560.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,674.643,118.6545.0 %5.0398.20218.5045.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่62,842.6834,838.0044.6 %5.01,243.13465.5062.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่19,840.773,084.0084.5 %5.0705.68831.25-17.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่15,829.1012,831.6018.9 %5.0633.5337.0094.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม11,174.079,126.0018.3 %5.0602.4885.0285.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก11,595.8018.9599.8 %5.0654.82356.2845.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่9,068.6719,561.68-115.7 %0.01,354.051,453.50-7.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,186.651,595.4449.9 %5.0618.52351.9843.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,548.401,106.0056.6 %5.0431.18154.1764.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,385.391,374.5089.7 %5.01,973.75320.0083.8 %5.0
รวม 1,138,499 453,727 60.15 % 48,085 18,172 62.21 %