จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,516.76663.0073.7 %5.0376.72143.9561.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,267.0223,882.1723.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,509.444,125.1045.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,772.073,033.5019.6 %5.0566.88221.4060.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,924.011,562.0046.6 %5.0604.92127.4878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,861.7013,524.00-24.5 %0.01,745.88380.5578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,766.64740.0084.5 %5.0228.4664.9771.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว407.68380.006.8 %3.0475.0319.0096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,144.93254.0093.9 %5.0256.1422.9491.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,704.91418.0088.7 %5.0188.0574.6960.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,142.32685.8083.4 %5.0356.4388.5175.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,812.23399.0089.5 %5.0209.20101.7051.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,688.44500.0089.3 %5.0321.5016.3394.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,781.293,183.0015.8 %5.0795.08751.455.5 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,753.654,832.0067.2 %5.0871.14238.5172.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,433.941,617.8563.5 %5.0947.20686.8527.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,449.661,128.0067.3 %5.0585.93189.8967.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,084.661,311.0057.5 %5.0604.95230.6661.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,640.972,054.0043.6 %5.0653.53711.21-8.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,785.694,440.0034.6 %5.0980.56370.8562.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,095.362,355.0042.5 %5.01,023.27546.8046.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,847.651,255.0055.9 %5.0547.90167.9669.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,190.0810,715.49-155.7 %0.01,080.32226.3879.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,221.072,168.2032.7 %5.0482.39172.4064.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,637.24810.0050.5 %5.059.8942.4229.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,241.30774.0076.1 %5.0680.9885.9387.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,985.35867.0071.0 %5.0566.92355.8237.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา2,975.882,255.0024.2 %5.0642.98365.8643.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,722.8946,143.00-706.3 %0.0995.821,191.86-19.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,948.983,344.0015.3 %5.01,080.32233.3678.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,070.103,663.0027.8 %5.01,308.51407.2868.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,774.504,954.14-3.8 %0.0722.87209.0771.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,667.321,772.0083.4 %5.0700.00487.3530.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,499.532,719.4422.3 %5.0776.09568.8526.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,380.163,842.0047.9 %5.0719.01110.3284.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,687.502,231.0060.8 %5.0700.0060.3391.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,772.562,110.2023.9 %5.0399.2743.6489.1 %5.0
สพ.พังงา10,654.951,273.0088.1 %5.01,337.15281.8178.9 %5.0
รจจ.พังงา 86,337.8998,100.00-13.6 %0.0867.75521.9639.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,648.10830.0068.7 %5.0414.76134.4267.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,966.143,321.0072.2 %5.0900.74386.5857.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,118.72998.0075.8 %5.0431.76335.3522.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา7,888.855,120.4635.1 %5.0741.76206.0672.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,424.721,566.0054.3 %5.0738.030.9599.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา11,748.629,477.7919.3 %5.02,620.61280.3189.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)20,157.837,353.7963.5 %5.01,595.10278.7082.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,936.769,526.1863.3 %5.01,599.72338.4878.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,033.513,165.8860.6 %5.0327.10569.77-74.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา37,489.1237,429.000.2 %0.51,012.19298.9670.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,716.9517,684.005.5 %2.5563.49613.50-8.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง23,072.917,114.0069.2 %5.0650.11110.4783.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า12,977.228,006.0038.3 %5.0669.29132.1180.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,840.8619,269.55-39.2 %0.01,539.341,608.70-4.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,449.571,782.0048.3 %5.0651.14736.65-13.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,745.38780.0071.6 %5.0471.84114.1275.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,774.437,915.7146.4 %5.03,880.234,119.38-6.2 %0.0
รวม 519,148 401,423 22.68 % 44,266 20,785 53.05 %