จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,664.21819.0069.3 %5.0211.41235.92-11.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11479.55-420.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,246.848,163.4855.3 %5.059.7648.7618.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,764.7912,218.01-224.5 %0.0572.71128.2777.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,217.811,330.0058.7 %5.0439.6085.8780.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,624.4616,046.8541.9 %5.03,215.94434.6786.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 112,673.743,090.0075.6 %5.0401.5757.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,017.721,928.0061.6 %5.0382.5595.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,265.881,512.0064.6 %5.0329.3621.8593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,325.631,269.0070.7 %5.0390.2662.7083.9 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,094.824,665.0023.5 %5.0515.6650.6590.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0960.7476.2092.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,225.055,760.00-36.3 %0.0800.90438.9045.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต4,867.011,463.0069.9 %5.01,124.1662.2394.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,209.791,874.0055.5 %5.0838.94392.6753.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,218.562,782.0013.6 %5.0439.60109.4775.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,907.981,682.0042.2 %5.0325.50144.2255.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,326.912,689.0019.2 %5.0477.63538.55-12.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,714.512,313.00-34.9 %0.0342.31147.0057.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,919.302,045.0047.8 %5.0705.82266.0662.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,254.662,570.0021.0 %5.0439.60204.2553.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,405.6319,023.00-197.0 %0.01,409.42349.4275.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,010.823,867.003.6 %1.5762.87176.5376.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,955.994,068.00-2.8 %0.0724.841,161.22-60.2 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,926.5913,799.8730.7 %5.0242.85356.11-46.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,677.43375.0077.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,375.351,588.0053.0 %5.0515.6662.2887.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,028.871,020.8966.3 %5.0363.54122.8466.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,016.123,718.007.4 %3.5705.82160.2477.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,556.6828,472.00-412.4 %0.01,200.24860.5228.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,244.20701.0086.6 %5.01,276.30604.1452.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,799.451,217.0068.0 %5.0686.81192.8571.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,086.3111,220.00-84.3 %0.01,162.2141.1896.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,087.741,615.0047.7 %5.0382.55334.6012.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,806.504,361.16-14.6 %0.0629.76180.5071.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,742.581,918.0048.8 %5.0705.82225.1868.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,369.571,774.0047.4 %5.0515.66178.6065.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,419.744,415.00-29.1 %0.0591.73100.3783.0 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,389.844,131.3460.2 %5.0355.35355.86-0.1 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 56,762.7038,155.8032.8 %5.0943.82543.1142.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,747.281,040.0062.1 %5.0267.67194.6627.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,766.892,776.3426.3 %5.0629.76207.8367.0 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต8,837.329,443.80-6.9 %0.0895.98187.4479.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,100.881,902.5053.6 %5.0800.90171.0078.6 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,000.541,454.0051.5 %5.0400.59119.9670.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,120.583,430.00-9.9 %0.0420.58258.3738.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต24,214.0611,793.0051.3 %5.0636.36204.7267.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,893.172,999.31-3.7 %0.0271.86122.0055.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง23,953.8928,978.97-21.0 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต42,568.4122,729.0046.6 %5.0640.1666.5089.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต33,737.3831,477.006.7 %3.0426.09231.6045.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต15,795.0010,468.0033.7 %5.0350.60119.7165.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต12,825.1716,776.00-30.8 %0.01,001.18731.6826.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,171.184,418.00-39.3 %0.0401.57231.4342.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,856.80718.0074.9 %5.0306.49114.6762.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,717.6912,840.4466.0 %5.02,595.144,402.43-69.6 %0.0
รวม 496,508 382,904 22.88 % 36,572 17,829 51.25 %