จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,291.58131.0096.0 %5.0197.9081.7058.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,747.4114,159.00-198.2 %0.01,725.76161.4590.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี62,243.5257,294.138.0 %4.0249.27588.66-136.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี20,525.1713,929.1232.1 %5.089.37337.25-277.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุยไม่ครบ2,588.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ156.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 83,693.342,335.8036.8 %5.0747.919,294.80-1,142.8 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,304.891,498.0054.7 %5.0882.690.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,970.724,821.4065.5 %5.04,634.88476.2589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี20,260.8519,975.801.4 %0.53,130.41558.8082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,421.067,587.2047.4 %5.01,818.30165.0590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี6,481.521,805.0072.2 %5.0235.5438.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน5,995.581.00100.0 %5.0347.93112.1267.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์5,674.38377.0093.4 %5.0242.0142.3782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,764.82268.0092.9 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,630.28872.0084.5 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,534.41216.0096.1 %5.0342.8642.4587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,046.071,022.0074.7 %5.0414.7648.4188.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,661.80538.0090.5 %5.0337.3121.1793.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,600.10747.0086.7 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,852.22539.0086.0 %5.0297.7748.8883.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,572.69402.0092.8 %5.0310.2543.1386.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,692.36283.0092.3 %5.0326.6119.3594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,594.98522.0090.7 %5.0243.0348.8879.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน5,553.24531.0090.4 %5.0253.7329.7388.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,517.42288.0094.8 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,226.73923.0078.2 %5.0433.2656.0587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,728.12601.0083.9 %5.0382.8877.2679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,583.54200.0096.4 %5.0209.2919.0090.9 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,290.067,138.0036.8 %5.0692.2642.7593.8 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,272.092,602.0068.5 %5.0601.2865.1889.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,168.8110,420.32-101.6 %0.01,972.641,179.9040.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,802.1813,000.0057.8 %5.09,804.97698.2592.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,845.771.00100.0 %5.0381.8795.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,722.571,617.0040.6 %5.0446.20366.7017.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,226.991,309.0059.4 %5.0646.77627.003.1 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,454.392,007.0041.9 %5.0521.66161.5069.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี932.241,500.00-60.9 %0.0386.9595.0075.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,431.244,904.16-10.7 %0.01,320.03894.0432.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,516.703,051.7613.2 %5.08,054.99144.2398.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,287.101,347.0059.0 %5.0897.36243.2072.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,311.421,331.0059.8 %5.0891.60280.0668.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,566.953,616.92-1.4 %0.0977.740.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,180.144,212.64-0.8 %0.01,866.62887.0052.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,978.175,325.30-7.0 %0.01,962.552,910.76-48.3 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี44,084.079,745.0077.9 %5.01,817.331,543.7515.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,985.224,993.02-67.3 %0.0702.73710.60-1.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,174.51381.0092.6 %5.01,643.3052.6896.8 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,241.243,538.0032.5 %5.01,393.051,102.7520.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 82,761.532,493.599.7 %4.51,058.113,523.50-233.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,978.5318,761.001.1 %0.51,624.290.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี187,734.34242,174.70-29.0 %0.0996.34931.006.6 %3.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,382.349,667.96-3.0 %0.03,013.59264.1091.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,720.082,565.0031.0 %5.01,057.16571.9045.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,702.9224,830.37-570.6 %0.01,341.64114.0091.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,532.051.00100.0 %5.03,031.480.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,272.008,908.37-7.7 %0.03,159.782,901.508.2 %4.0
สอต.สุราษฎร์ธานี7,512.414,908.0034.7 %5.0114.9070.6838.5 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,861.011.0099.9 %5.081.1648.1740.6 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,861.011.0099.9 %5.089.610.9598.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,041.671,320.0056.6 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,523.74927.0073.7 %5.0977.7341.8095.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,254.041,184.0063.6 %5.01,174.30340.1071.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,021.002,598.0035.4 %5.0728.79430.3541.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,625.0155,779.00-479.5 %0.02,502.381,930.7022.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,956.692,078.0076.8 %5.01,320.031,132.1414.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,915.311.00100.0 %5.0901.690.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,663.5714,490.40-89.1 %0.01,757.41147.2291.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,537.5515,041.00-11.1 %0.02,244.302,357.90-5.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,097.202,891.0076.1 %5.01,453.141,045.0028.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,805.004,859.00-27.7 %0.01,072.83418.0061.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,125.952,786.0032.5 %5.01,224.95255.5579.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,741.253,730.0021.3 %5.01,396.12397.1071.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,378.403,901.1910.9 %5.0882.69175.7580.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 28,578.3612,556.3456.1 %5.0912.18431.9952.6 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี9,605.3213,596.00-41.5 %0.0632.11142.5077.5 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี81,128.9371,257.6412.2 %5.01,588.101,474.477.2 %3.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,961.8615,930.00-14.1 %0.02,429.03436.9582.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,715.214,813.0028.3 %5.0825.62166.2579.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,788.854,924.0014.9 %5.01,791.11489.2572.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี19,906.4316,193.0018.7 %5.0833.92506.4239.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,211.733,006.0028.6 %5.0958.73208.5878.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,882.9210,448.88-51.8 %0.01,548.23284.0581.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,036.531.00100.0 %5.0958.740.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,592.513,150.5612.3 %5.0623.96328.0547.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)55,757.2710,332.6081.5 %5.05,118.79533.2089.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 128,090.0810,618.2062.2 %5.01,123.85324.4071.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 251,748.109,559.9281.5 %5.02,154.43409.7381.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 324,963.0118,116.3627.4 %5.01,704.81360.0578.9 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,985.952,628.6978.1 %5.0379.27335.0011.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,412.072,766.9937.3 %5.0146.05550.00-276.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี71,971.8637,283.0048.2 %5.01,674.27603.9563.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์16,077.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5933.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี36,171.1827,785.0023.2 %5.01,096.63191.9082.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี18,381.4822,866.00-24.4 %0.01,004.64907.949.6 %4.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี16,498.2363,522.74-285.0 %0.0912.27190.0079.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยาไม่ครบ12,162.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ207.59ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี63,068.7024,749.2860.8 %5.022,583.062,551.7488.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี25,421.2922,845.0010.1 %5.01,095.08225.6079.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,355.881.00100.0 %5.01,304.3265.9294.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ไม่ครบ2,976.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ445.55ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,816.2010,705.00-122.3 %0.01,541.31270.0082.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,711.271,440.0046.9 %5.0173.690.9099.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,336,407 1,060,900 20.62 % 144,834 53,508 63.06 %