จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,532.43793.4068.7 %5.0347.66187.4946.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง3,311.03630.0081.0 %5.082.1450.3538.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง125,159.5811,809.7690.6 %5.0835.52155.0181.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,989.521,879.8037.1 %5.0537.82117.0478.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,018.261,219.7059.6 %5.0537.8253.2290.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,758.9411,688.0015.1 %5.01,925.98477.8575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,996.32564.0085.9 %5.0260.7853.8779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,075.42150.0096.3 %5.0337.2547.5085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,993.03357.0091.1 %5.0321.1448.4584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,926.72305.0092.2 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง5,577.307,519.00-34.8 %0.01,298.46227.3082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,993.374,373.00-9.5 %0.01,013.22518.4748.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,402.07280.0088.3 %5.0458.67217.5552.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,142.431,551.8062.5 %5.0727.99735.23-1.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,171.511,767.8044.3 %5.0613.92274.3055.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,037.05987.8067.5 %5.0556.52225.6259.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,089.441,039.0066.4 %5.0575.86798.65-38.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,231.152,594.00-16.3 %0.0421.37142.5966.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,951.051,338.0066.1 %5.0937.19679.3727.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,677.012,406.9010.1 %5.0404.72350.1813.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,773.306,512.4849.0 %5.01,128.54234.9079.2 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง41,078.6342,101.00-2.5 %0.0368.73253.3731.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,307.031,812.0045.2 %5.0472.59304.6435.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,262.532,763.5135.2 %5.066.6673.58-10.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,172.311,256.6060.4 %5.0613.880.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,893.841,212.0058.1 %5.0499.79227.9554.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,526.112,508.0028.9 %5.0632.90190.0070.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง8,199.8528,555.58-248.2 %0.01,228.61774.6536.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,501.704,548.12-1.0 %0.01,051.25709.7632.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,123.931,165.2062.7 %5.0594.86181.6369.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,969.106,509.00-64.0 %0.0842.07115.7786.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,098.881,912.4038.3 %5.0575.85387.3832.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,768.373,963.21-43.2 %0.0423.72646.24-52.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,125.761,581.0049.4 %5.0442.64129.1970.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,460.811,711.0061.6 %5.0746.99225.1569.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,909.391,448.1050.2 %5.0461.7563.1886.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง37,224.302,720.0092.7 %5.011,643.16328.6597.2 %5.0
รจจ.ระนอง 983,276.1922,223.2897.7 %5.09,262.80200.7597.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,572.16545.4078.8 %5.0366.6768.9881.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,635.614,898.0026.2 %5.01,716.81587.8065.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,164.881,808.0042.9 %5.0651.93113.6182.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,177.823,694.20-16.2 %0.0594.87216.3963.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,262.851,426.6056.3 %5.0470.12431.388.2 %4.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,224.552,069.0635.8 %5.0575.85117.8979.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง11,234.4013,542.00-20.5 %0.01,507.27470.7568.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,987.812,923.0026.7 %5.0288.55179.5537.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง31,353.0011,268.0064.1 %5.0845.13266.5668.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง14,138.3910,957.0022.5 %5.0499.69482.353.5 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี5,795.185,448.006.0 %3.0529.46199.7162.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,875.1616,327.56-84.0 %0.01,453.851,047.5027.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,548.852,434.0031.4 %5.0766.01288.3362.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,837.361.00100.0 %5.0423.721.8599.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,977.761,245.9192.2 %5.03,091.436,144.81-98.8 %0.0
รวม 1,448,491 266,344 81.61 % 57,272 21,026 63.29 %