จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,668.68812.0069.6 %5.0467.39155.7166.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ9,316.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ118.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,038.111,498.0050.7 %5.0619.52102.5483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรไม่ครบ10,224.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ369.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,983.14407.0089.8 %5.0297.5041.5486.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,847.95444.0088.5 %5.0257.7568.4073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน9,542.81983.0089.7 %5.0492.7893.0281.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแมไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0387.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,794.27212.0094.4 %5.0478.9850.0189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,917.30512.0086.9 %5.0305.4166.0978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,957.79538.0086.4 %5.0322.0961.8780.8 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,761.777,177.00-90.8 %0.0771.90205.3873.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,880.245,078.0057.3 %5.01,151.97678.4041.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ703.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,133.92769.0075.5 %5.0657.55354.4446.1 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,033.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5509.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,271.662,793.0034.6 %5.01,171.01921.4221.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,124.912,580.0037.5 %5.0796.04406.2449.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,420.638,366.67-54.3 %0.01,266.061,134.0710.4 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร56,450.9635,491.0037.1 %5.0586.58537.508.4 %4.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,513.485,312.00-17.7 %0.069.130.00100.0 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7069.05-8.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,607.271,167.0067.6 %5.0809.6864.6692.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,984.82514.0082.8 %5.0600.53400.1733.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,293.374,016.00-21.9 %0.0828.7094.2688.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร33,152.9549,940.55-50.6 %0.02,597.211,058.2459.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,963.902,393.4065.6 %5.01,665.43614.3663.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,640.161,946.0046.5 %5.0866.73128.6785.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,374.252,165.00-57.5 %0.0733.62332.4254.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรไม่ครบ3,122.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ354.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,452.671,962.0043.2 %5.0790.66207.1873.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,880.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ91.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ชุมพร11,021.163,466.0068.6 %5.0771.65429.6144.3 %5.0
รจจ.ชุมพร 47,891.4531,203.0034.8 %5.0921.1647.8194.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรไม่ครบ3,630.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ331.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชุมพร4,716.396,000.00-27.2 %0.0996.7896.9090.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,349.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ76.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 129,260.389,656.0067.0 %5.01,354.75335.0675.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 26,620.948,487.21-28.2 %0.01,383.16154.8588.8 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบ8,025.65ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ375.84ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร48,859.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,044.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ539.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร14,407.7945,952.07-218.9 %0.0688.49180.5773.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไม่ครบ13,648.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ159.74ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร17,528.0921,247.00-21.2 %0.02,623.31409.0084.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,488.312,282.3534.6 %5.0706.33427.5039.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรไม่ครบ667.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,301.4210,568.0058.2 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 347,013 275,938 0.00 % 32,199 13,772 0.00 %