จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,964.38780.0073.7 %5.0234.38184.4721.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,470.098,654.00-149.4 %0.0624.47269.6556.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,641.962,371.0034.9 %5.0719.55101.6385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี11,952.7412,957.00-8.4 %0.03,183.85620.4080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,930.252,500.0057.8 %5.0302.9787.9671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,931.061,052.0078.7 %5.0486.3692.5581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,357.34814.0081.3 %5.0311.62104.1466.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,487.43940.0079.1 %5.0312.85125.1560.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,558.00673.0085.2 %5.0255.1127.8189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,197.96783.0081.3 %5.0137.1958.2357.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,285.50618.0085.6 %5.0400.4045.7888.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง7,659.37457.0094.0 %5.01,761.99148.9891.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ10,915.74596.0094.5 %5.0275.718.4796.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,693.37764.0083.7 %5.0260.806.8597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,477.67201.0095.5 %5.0384.978.8397.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,300.922,685.5818.6 %5.0605.45429.0729.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,440.631,759.0060.4 %5.01,042.82637.8738.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 74,372.394,344.860.6 %0.51,312.73585.2355.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,557.662,774.0022.0 %5.0719.57260.5563.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1035,623.8234,974.001.8 %0.512,535.743,774.8069.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,208.301,175.0063.4 %5.0646.20459.2828.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,436.833,632.0018.1 %5.0871.70694.2320.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,395.722,977.08-24.3 %0.0511.98163.0768.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี5,755.824,548.0021.0 %5.0795.64793.260.3 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี6,421.346,004.616.5 %3.0729.41264.7463.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี14,110.8117,512.17-24.1 %0.0947.74773.1118.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,873.9721,054.00-63.5 %0.04,019.881,364.0066.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,792.254,118.00-8.6 %0.0833.66525.2937.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,857.86931.0067.4 %5.0453.340.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,219.001,141.0064.6 %5.0586.43508.2213.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,664.384,966.69-6.5 %0.0852.68854.33-0.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.1110,222.99-638.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,938.904,409.0010.7 %5.01,233.00262.6478.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,714.313,480.006.3 %3.0776.61264.1666.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี15,868.919,253.9041.7 %5.01,822.49150.7391.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,270.112,455.0042.5 %5.0985.79241.4075.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,937.791,699.0056.9 %5.0814.65487.4140.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,812.081,871.0050.9 %5.0814.65493.6239.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี7,084.546,800.004.0 %2.01,461.20747.3248.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,580.496,690.69-19.9 %0.0719.5762.1291.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี21,078.1319,124.999.3 %4.51,886.04521.0672.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,837.713,215.0472.8 %5.0757.60397.0047.6 %5.0
รจก.ลพบุรี 79,493.2054,332.0031.7 %5.01,142.59681.8140.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,056.361,416.0053.7 %5.0529.4144.2591.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี4,040.061,599.8460.4 %5.0852.68461.1445.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,460.501,495.0056.8 %5.0681.54306.7355.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,641.4943,752.00-675.5 %0.01,328.081,036.1022.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,522.814,990.55-10.3 %0.01,061.85154.4785.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,713.838,245.96-74.9 %0.01,501.59807.6046.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี7,159.699,089.73-27.0 %0.02,031.68346.4282.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 119,672.5619,732.59-0.3 %0.01,248.35428.2665.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 229,779.7617,132.0042.5 %5.03,228.63536.6983.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,772.938,746.04-393.3 %0.0450.15596.19-32.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล57,864.0416,872.0070.8 %5.0851.26352.9758.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 12,692.802,882.8377.3 %5.04,799.4349.1899.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี48,267.32153,053.00-217.1 %0.0619.132,275.92-267.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,319.575,171.0058.0 %5.0663.40493.7025.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี18,529.217,769.0058.1 %5.0598.22265.3855.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี25,903.9924,132.006.8 %3.0835.60993.81-18.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี11,408.868,181.0028.3 %5.0593.73722.16-21.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง19,495.0217,426.0010.6 %5.0737.61770.61-4.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี8,613.9923,214.99-169.5 %0.02,606.121,730.4533.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,239.813,800.0010.4 %5.0907.18382.4157.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,471.811,974.0143.1 %5.0681.53248.3163.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี23,803.2836,417.39-53.0 %0.03,637.0911,264.89-209.7 %0.0
รวม 689,600 679,181 1.51 % 81,361 52,779 35.13 %