จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,350.633,884.50-15.9 %0.01,488.45140.8390.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 686,785.756,616.0092.4 %5.0384.68198.9048.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,819.65593.7084.5 %5.0537.43377.6429.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา60,888.1430,451.0150.0 %5.0200.72321.40-60.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา18,698.097,518.0059.8 %5.087.84207.65-136.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา10,954.0510,818.001.2 %0.51,574.36259.3583.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,389.712,756.4518.7 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1229,647.4648,108.60-62.3 %0.08,366.8698.8098.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,784.6429,884.00-89.3 %0.03,591.41541.5084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,522.86380.9593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.130.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,458.57795.0082.2 %5.0525.2621.2796.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,992.63704.0082.4 %5.0451.510.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,973.19381.0090.4 %5.0407.7672.4082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,310.15415.0090.4 %5.0299.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,061.77437.0089.2 %5.0246.3885.5065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,055.77339.0091.6 %5.0357.389.8297.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,978.79570.0085.7 %5.0460.0142.7590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,058.72628.0084.5 %5.0302.0359.8580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,269.271,924.0063.5 %5.0424.5887.4079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0411.5089.3078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,962.63565.0085.7 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,985.55588.0085.2 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,942.10347.0091.2 %5.0242.39104.5056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,857.13249.0093.5 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,071.49358.0091.2 %5.0194.4941.8078.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4ไม่ครบ14,628.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ688.45ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,137.8715,503.509.5 %4.52,019.04209.0089.6 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,866.7795,344.12-1,112.0 %0.02,058.45313.9884.7 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,279.7918,014.12-117.6 %0.01,243.3147.5096.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,581.817,252.60-358.5 %0.0768.52127.3083.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 96,584.669,333.50-41.7 %0.02,012.611,708.1015.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,032.0513,073.00-85.9 %0.01,969.631,658.7015.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,552.061,436.0568.5 %5.0832.74176.8078.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา7,647.324,212.2044.9 %5.01,764.501,525.2913.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,958.125,415.999.1 %4.51,564.13552.5564.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,725.414,080.0713.7 %5.0889.76348.5060.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1627,096.2455,016.00-103.0 %0.08,606.324,351.0049.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,647.651,521.0058.3 %5.01,291.52258.0480.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,083.563,302.0019.1 %5.01,003.861,353.75-34.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,927.223,293.1033.2 %5.01,621.161,033.6036.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,219.343,675.3029.6 %5.01,842.972,821.46-53.1 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา13,141.0112,030.818.4 %4.01,617.14311.3080.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,518.695,627.50-24.5 %0.01,963.86712.1163.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,252.813,952.00-75.4 %0.0550.97676.27-22.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,677.583,756.6633.8 %5.01,669.441,671.90-0.1 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา3,982.033,002.7824.6 %5.01,042.47476.3254.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 980,213.962,169.0097.3 %5.04,626.162,735.5740.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,728.3823,648.77-33.4 %0.02,664.50420.8584.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,568.9111,599.027.7 %3.54,634.122,494.3546.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,264.142,972.0052.6 %5.02,125.11517.7575.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,678.612,708.0026.4 %5.01,098.94455.0558.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,769.283,839.52-1.9 %0.01,158.941,511.16-30.4 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,983.9513,650.07-5.1 %0.04,649.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 811,991.0610,810.009.8 %4.53,931.314,515.21-14.9 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก39,274.0728,686.2327.0 %5.0492.19275.7144.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2071.82-10.2 %0.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,908.21508.8073.3 %5.072.6384.03-15.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,939.361,425.0063.8 %5.0927.8239.4895.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,304.691,513.0054.2 %5.0737.66475.8835.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,788.803,513.507.3 %3.5927.931,037.73-11.8 %0.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา8,120.341.00100.0 %5.02,296.97931.7459.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาไม่ครบ1,713.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ230.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,764.0611,733.13-9.0 %0.03,209.74123.9596.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,661.3714,683.0040.5 %5.03,200.891,217.1562.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,845.342,231.2042.0 %5.0965.83162.4583.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,204.092,593.1038.3 %5.01,060.91307.8071.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,950.773,414.0031.0 %5.01,213.0669.3594.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,583.063,076.0032.9 %5.01,213.0318.1998.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,599.8515,652.00-179.5 %0.0946.81123.0487.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา16,883.6412,075.9028.5 %5.0723.11205.4071.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา48,746.8221,632.0055.6 %5.0791.54187.6376.3 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา86,675.6176,976.0111.2 %5.01,411.98385.7172.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 56,587.6048,037.0015.1 %5.01,055.41421.9260.0 %5.0
ทสญ.สงขลา 39,938.8120,382.1249.0 %5.0881.30375.0157.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา69,452.9577,573.00-11.7 %0.01,337.86500.6462.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,617.3314,724.72-0.7 %0.01,938.651,407.1027.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,670.501,116.0058.2 %5.0604.55291.1151.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,758.432,733.4427.3 %5.0927.79219.7276.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา30,781.5122,704.0026.2 %5.02,247.17495.9077.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,150.241,585.0061.8 %5.011,789.10554.6095.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,004.767,743.23-29.0 %0.01,498.20426.5571.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,108.283,417.0033.1 %5.01,089.05273.4874.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,922.446,408.42-8.2 %0.01,887.391,107.0541.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาไม่ครบ8,864.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,082.00ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,739.629,308.00-96.4 %0.01,308.14184.1585.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 118,377.6110,201.2844.5 %5.01,001.10336.3066.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 225,274.1310,087.5360.1 %5.01,221.70114.0090.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3102,713.6711,311.1289.0 %5.01,691.88749.5055.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)23,211.169,375.5259.6 %5.064,790.47964.5098.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา1,515.6010,152.00-569.8 %0.0469.06486.81-3.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา46,432.404,929.7189.4 %5.0199.41166.6516.4 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,539.447,083.2057.2 %5.0238.23190.8619.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา26,221.9421,289.0018.8 %5.0928.59208.0577.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ14,208.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ85.88ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ15,940.0910,404.0034.7 %5.0770.24268.8165.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,007.321,551.5548.4 %5.01,394.7880.5094.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ32,044.1916,944.0047.1 %5.0877.72478.5645.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา138,623.3114,203.0089.8 %5.0918.79314.9065.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ20,028.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ534.68ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร85,572.9725,845.0069.8 %5.0994.37663.5033.3 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา16,269.7332,373.98-99.0 %0.02,357.211,346.3942.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา7,326.3413,973.00-90.7 %0.02,660.661,908.1028.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา50,733.6828,678.7843.5 %5.01,012.22429.8257.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,955.551,019.0074.2 %5.01,191.75137.8588.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,937.854,000.37-1.6 %0.0721.19564.7121.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,667.306,231.54-10.0 %0.01,793.7076.0095.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,039.546,506.34-61.1 %0.01,420.26337.2076.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,862.172,039.0028.8 %5.0405.4339.7690.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,105.58732.0076.4 %5.0661.59214.7067.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 944,986.4738,269.0114.9 %5.018,266.547,670.0058.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ163,629.34ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,779,747 1,191,815 33.03 % 237,355 66,140 72.13 %