จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,850.241,126.0039.1 %5.0392.65102.6073.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,880.8813,044.0057.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,194.924,452.30-39.4 %0.0506.75302.1040.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,143.591,191.0062.1 %5.0544.780.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,382.717,149.4414.7 %5.01,818.85317.3082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,359.5399.0097.7 %5.0215.7357.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,854.23537.0086.1 %5.0167.7873.1556.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,889.73347.0091.1 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,371.25407.0090.7 %5.0179.7571.2560.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,966.88517.0087.0 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,838.17489.0087.3 %5.0336.6347.5085.9 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,423.567,475.4834.6 %5.0802.71114.9585.7 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,304.074,650.00-8.0 %0.0510.0793.1081.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,558.271,600.0055.0 %5.0715.93545.6023.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,732.681,455.0046.8 %5.0848.99231.8072.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,048.232,497.0050.5 %5.01,305.42864.5033.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,550.991,653.0053.4 %5.0620.85230.7062.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,309.781,357.0059.0 %5.0601.83424.0029.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,775.801,663.0040.1 %5.0392.65793.25-102.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,254.564,118.003.2 %1.5911.80288.8068.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,260.671,792.0057.9 %5.0982.15381.9061.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,275.311,463.0055.3 %5.0601.83214.7064.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,128.158,847.60-114.3 %0.0865.18673.5522.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,560.472,255.0036.7 %5.0696.91340.1051.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,185.50551.0074.8 %5.045.0413.2270.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,316.94692.0079.1 %5.0620.840.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,105.781,103.0064.5 %5.0525.77209.4660.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,874.954,169.80-7.6 %0.0734.94451.2538.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่ครบ16,217.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,587.40ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,542.652,637.0042.0 %5.01,058.21181.3082.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,369.861,382.0059.0 %5.0639.860.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล6,781.259,078.60-33.9 %0.01,153.2994.3391.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,740.381,492.0086.1 %5.0582.81250.8057.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,709.482,760.0025.6 %5.0772.97451.2541.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,138.702,217.0029.4 %5.0544.78216.6060.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,698.301,291.0065.1 %5.0757.06338.0055.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,534.221,749.0050.5 %5.0449.7062.2786.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,022.839,079.00-0.6 %0.0369.07372.70-1.0 %0.0
รจจ.สตูล 31,568.4635,380.00-12.1 %0.0604.50386.0336.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,713.28566.0079.1 %5.0373.64171.0054.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,650.242,026.0044.5 %5.0734.94367.6550.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,270.251,477.0054.8 %5.0582.81206.1564.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล5,165.984,485.0413.2 %5.0811.01210.9074.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,301.642,541.5040.9 %5.0620.8596.7984.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,420.753,827.0029.4 %5.0770.65349.2054.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล16,180.548,186.5249.4 %5.01,266.29561.4555.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,392.303,129.3928.8 %5.0400.93271.0732.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล53,246.3714,358.0073.0 %5.0964.87390.3559.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,830.3312,407.2047.9 %5.0638.71440.8031.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,587.1013,515.0062.0 %5.0577.04429.7125.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,992.4213,872.98-38.8 %0.01,300.071,142.3512.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 2,921.701,645.3943.7 %5.0601.8356.6690.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,665.88629.0076.4 %5.0354.62170.0552.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,740.7111,517.7865.9 %5.02,486.514,341.41-74.6 %0.0
รวม 427,583 237,950 44.35 % 35,917 18,574 48.28 %