จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังไม่ครบ602.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ127.29ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,620.835,014.5041.8 %5.0125.16143.60-14.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,778.877,949.6659.8 %5.071.29157.18-120.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,107.391,132.0063.6 %5.0627.49189.0569.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,120.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5627.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,220.046,500.8042.1 %5.02,433.99511.1079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,331.221,366.0074.4 %5.0303.0785.7271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,979.251,072.7173.0 %5.0275.50112.1559.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,076.34763.0081.3 %5.0334.43101.6469.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,378.25553.0087.4 %5.0255.07101.6960.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,998.50380.0090.5 %5.0253.01101.5659.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,841.67376.0090.2 %5.0314.7488.6771.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,805.27268.0093.0 %5.0263.8342.5083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,815.93507.0086.7 %5.0317.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,800.77294.0092.3 %5.0139.788.1994.1 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,143.704,388.4060.6 %5.0732.73244.1566.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,456.204,787.17-7.4 %0.01,159.93236.5579.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,899.322,196.0024.3 %5.0532.4194.6782.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,173.551,951.0053.3 %5.01,064.84948.7610.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,300.691,006.0076.6 %5.0666.21184.3072.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,012.751,178.0060.9 %5.0589.45230.0061.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,114.791,812.0056.0 %5.01,159.93315.6872.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,904.493,651.00-91.7 %0.0475.57349.6026.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,382.522,900.6346.1 %5.01,235.98716.7742.0 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,629.033,187.5912.2 %5.0817.65122.9085.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,670.2110,689.03-60.3 %0.01,540.2593.1094.0 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง147,195.9293,984.0036.2 %5.0487.57734.05-50.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,497.202,838.0018.8 %5.0779.61546.7529.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,098.833,818.7737.4 %5.05,236.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,168.063,694.0011.4 %5.069.3798.48-42.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,094.05556.0082.0 %5.0741.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,015.391,332.0055.8 %5.0589.44129.4478.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,463.893,875.00-11.9 %0.0798.62246.6569.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,674.5628,094.00-395.1 %0.01,635.332,000.00-22.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,580.773,784.0017.4 %5.01,350.09165.2287.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,388.961,383.0074.3 %5.0760.60259.3665.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,817.8612,936.05-31.8 %0.01,445.85219.4584.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,115.832,003.0051.3 %5.01,045.82351.5066.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,057.053,575.0011.9 %5.0950.76632.2033.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,516.951,945.0044.7 %5.0798.62114.0085.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,143.102,683.0035.2 %5.01,026.82111.9489.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,150.974,836.00-53.5 %0.0608.4764.5489.4 %5.0
สพ.ตรัง12,242.8610,777.0012.0 %5.0966.33299.2569.0 %5.0
รจจ.ตรัง 153,986.4258,630.0061.9 %5.01,084.32901.8516.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,732.19669.0075.5 %5.0456.34133.0070.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,851.002,738.0028.9 %5.0912.73220.4075.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,922.35802.0072.6 %5.0551.42190.0065.5 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,993.705,306.80-6.3 %0.0969.76197.6079.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,236.101,158.0064.2 %5.0686.10218.5068.2 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,553.234,672.00-2.6 %0.0760.58332.5056.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง9,049.092,547.4571.8 %5.0709.95208.7070.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)10,878.189,110.1516.3 %5.02,419.191,129.8753.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 111,813.8411,421.353.3 %1.51,228.26423.0065.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 225,926.3210,542.7159.3 %5.01,351.20482.6064.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,683.054,859.1327.3 %5.0169.541,026.65-505.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง75,114.3626,101.0065.3 %5.01,317.61290.0078.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง23,834.8718,576.0022.1 %5.0708.01725.30-2.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,338.3512,802.2230.2 %5.0652.13181.0572.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง10,771.5011,118.00-3.2 %0.0573.8776.4086.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง54,037.606,379.0088.2 %5.0668.1057.0091.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน10,308.863,398.0067.0 %5.0618.9188.3585.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด55,173.9018,792.0065.9 %5.0758.60203.3373.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,991.5719,040.00-90.6 %0.01,779.22623.7764.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,561.5924,433.0031.3 %5.0712.11262.2063.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,783.622,545.0032.7 %5.0874.68408.5053.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,733.441,092.0060.1 %5.0475.36204.3857.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง35,024.8010,462.0170.1 %5.03,880.625,415.94-39.6 %0.0
รวม 933,964 513,232 45.05 % 53,746 25,154 53.20 %