จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,638.191,157.0056.1 %5.0390.1118.5095.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง16,541.851,468.9891.1 %5.062.8456.5210.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,571.292,238.0037.3 %5.0634.89158.6575.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,713.581,360.0063.4 %5.0599.320.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง11,350.538,092.6028.7 %5.02,196.65434.9480.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,754.24462.0087.7 %5.0328.4319.3894.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,940.85495.0087.4 %5.0243.8533.0286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,835.27418.0089.1 %5.0228.5551.0977.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,877.52435.0088.8 %5.0241.2861.8074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,916.81302.0092.3 %5.0383.9650.8386.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,821.40209.0094.5 %5.0282.4686.9669.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,797.55294.0092.3 %5.0126.8224.9380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,842.84428.0088.9 %5.0204.1371.2965.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง6,077.615,228.1814.0 %5.0905.48395.2056.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,496.73717.0071.3 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,047.302,367.0053.1 %5.0733.38364.8050.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,236.351,573.0051.4 %5.0484.89380.7521.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง5,578.511,515.0072.8 %5.0694.36603.3513.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,791.922,850.0024.8 %5.0903.56987.05-9.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,360.972,748.00-16.4 %0.0530.47276.5747.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,102.294,294.0015.8 %5.01,427.41774.5245.7 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง160,601.383,049.0098.1 %5.065,395.23550.0699.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,752.919,183.4833.2 %5.01,207.81375.5568.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,564.822,479.8330.4 %5.0732.45418.0042.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง2,340.791,122.0052.1 %5.049.8989.30-79.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,769.66480.0082.7 %5.0447.1617.7496.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,025.27617.5079.6 %5.0504.21437.9513.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,483.953,090.9011.3 %5.0713.38374.3047.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง15,220.9734,522.18-126.8 %0.01,207.811,156.984.2 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,559.443,861.0030.6 %5.01,436.69546.6961.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,373.742,174.0050.3 %5.0580.65192.2066.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,815.325,930.89-2.0 %0.01,207.8078.7293.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,884.24682.0082.4 %5.0903.56308.7565.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,505.572,788.0020.5 %5.0732.41471.8535.6 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,625.873,625.000.0 %0.5639.1448.6092.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,546.891,648.0063.8 %5.0922.57204.7377.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง7,218.9315,634.23-116.6 %0.0656.3548.0192.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,976.732,214.0079.8 %5.02,900.43145.9795.0 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 51,188.5630,317.5440.8 %5.0846.66401.6452.6 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 12,431.0012,694.82-2.1 %0.0429.44216.6049.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,639.48890.0066.3 %5.0390.13168.0056.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง5,018.054,414.6612.0 %5.0846.5098.0788.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,177.78690.0083.5 %5.0618.3193.6684.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 139,478.1312,394.6768.6 %5.01,068.46266.0075.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 25,854.169,743.34-66.4 %0.01,163.86250.8078.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง28,608.013,222.6088.7 %5.0313.51224.5028.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง86,093.8239,492.0054.1 %5.01,521.80171.5188.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,314.639,490.0063.9 %5.0684.2231.3595.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง194,519.4212,768.6093.4 %5.03,868.76683.5082.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง20,727.647,338.8064.6 %5.0602.32193.8067.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน8,498.79238.4497.2 %5.0495.83387.7721.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 36,592.8710,110.9972.4 %5.0552.01264.9552.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง48,490.5018,150.0062.6 %5.01,800.331,456.2519.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,463.222,560.8026.1 %5.0706.333.5499.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,881.291,186.0058.8 %5.0481.79204.2757.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง19,230.1217,993.006.4 %3.05,292.442,724.3548.5 %5.0
รวม 952,768 325,450 65.84 % 113,924 18,528 83.74 %