จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,738.67320.0088.3 %5.0369.2958.9084.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,023.869,018.9035.7 %5.078.7348.4038.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,042.444,196.79-37.9 %0.0464.37212.1554.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,301.872,002.0039.4 %5.0578.480.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,213.9812,723.2042.7 %5.02,556.15414.2083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,606.331,176.0074.5 %5.0211.2059.8571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,834.70322.0091.6 %5.0257.44170.0533.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,911.21539.0086.2 %5.0169.3421.5987.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์4,028.75740.0081.6 %5.0217.0645.6079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,853.47444.0088.5 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,799.89503.0086.8 %5.0149.6857.0061.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,834.66337.0091.2 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,822.94290.0092.4 %5.0190.53106.4044.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,732.69349.0090.7 %5.0195.9966.5066.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,727.77170.0095.4 %5.0233.41162.4530.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,074.05285.0093.0 %5.0171.6795.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,735.84238.0093.6 %5.0250.21123.5050.6 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,163.164,654.60-47.2 %0.0521.42226.1056.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี6,146.971,425.0076.8 %5.0806.68436.0545.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,246.26720.0077.8 %5.0439.62266.0039.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,463.671,360.0075.1 %5.01,472.241,187.5019.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,162.941,038.0067.2 %5.0540.45549.10-1.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,286.24861.0073.8 %5.0578.48598.50-3.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,112.651,701.0058.6 %5.0863.71678.2721.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,382.222,376.0029.8 %5.0516.06822.70-59.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,139.524,011.2022.0 %5.01,320.11827.4537.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,600.822,338.1535.1 %5.0673.55249.0163.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,757.949,018.0038.9 %5.02,932.45143.9495.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,954.822,479.2037.3 %5.0863.7188.8289.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,349.27904.0061.5 %5.043.2050.50-16.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,406.33500.0085.3 %5.0463.820.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี3,078.981,000.0067.5 %5.0464.41134.9071.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี7,206.033,683.9348.9 %5.0768.64258.6566.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,233.99954.0086.8 %5.01,890.592,861.25-51.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,433.515,154.0038.9 %5.01,795.51680.2062.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,890.43960.0075.3 %5.0825.69536.5435.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี6,710.889,045.36-34.8 %0.01,605.3562.7096.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,713.532,025.0081.1 %5.0578.47181.7768.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี5,071.841,320.0074.0 %5.0863.72380.0056.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี8,644.891,080.0087.5 %5.0996.82220.4077.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,698.352,112.0055.0 %5.0996.84394.2560.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,734.971,992.0027.2 %5.0445.37102.1377.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี36,475.0010,725.0170.6 %5.0586.06311.3046.9 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี69,538.3056,863.9918.2 %5.0932.32806.6513.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,173.772,493.0021.4 %5.0540.44506.726.2 %3.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,702.593,307.5629.7 %5.0920.77324.5864.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,408.581,475.7056.7 %5.0635.52209.0067.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,393.387,600.4338.7 %5.01,187.00339.0071.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,780.432,400.0036.5 %5.0901.76255.0071.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,506.91616.4486.3 %5.0901.76328.1063.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,691.403,425.0155.5 %5.01,047.29195.4481.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 318,549.828,297.4955.3 %5.0714.94116.7983.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 190,138.1910,015.3888.9 %5.0720.41357.2050.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 229,576.769,743.7667.1 %5.0849.81609.4428.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,490.853,920.0039.6 %5.0615.45447.4527.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี55,347.265,457.0090.1 %5.0993.66950.404.4 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี81,383.5218,241.0077.6 %5.0696.22580.4516.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี58,240.6117,942.0069.2 %5.0575.74235.6059.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี53,566.2517,472.8367.4 %5.0619.53460.7525.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี51,503.937,721.0085.0 %5.0575.96719.82-25.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี91,355.96548.3199.4 %5.0604.78527.1712.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,098.1612,930.091.3 %0.51,418.521,901.15-34.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,211.172,184.2132.0 %5.0559.4765.5588.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,628.42772.0070.6 %5.0369.29293.3720.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี45,708.5411,076.0075.8 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 972,343 311,595 67.95 % 53,636 35,883 33.10 %