จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,363.68192.0095.6 %5.0482.63215.9155.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา71,830.1416,950.8476.4 %5.01,044.04309.7070.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,976.248,479.6063.1 %5.0403.9582.2779.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)57,758.621,200.4497.9 %5.0984.24680.0730.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,865.711,843.6135.7 %5.0501.6588.3582.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,434.54800.0076.7 %5.0470.3588.9581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา22,784.1612,172.3046.6 %5.01,510.54339.5377.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,851.93497.0087.1 %5.0172.9290.2547.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,845.89622.0083.8 %5.0201.35105.4547.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,802.15277.0092.7 %5.0245.0694.0561.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,793.47452.0088.1 %5.0258.15140.6045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,764.20290.0092.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,074.44611.0085.0 %5.0300.3475.0575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6346.5590.4 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง9,049.175,699.1837.0 %5.01,017.38258.4074.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,241.532,916.1810.0 %5.0610.14590.903.2 %1.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.13234.6526.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,216.462,490.0052.3 %5.01,489.261,578.90-6.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,283.961,272.0061.3 %5.0614.3566.5089.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,155.74481.0084.8 %5.0653.78437.7133.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,647.132,669.0042.6 %5.01,015.741,537.10-51.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,812.038,213.00-20.6 %0.01,499.79529.6264.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,810.804,424.758.0 %4.01,281.31836.9534.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,251.312,166.0033.4 %5.0653.78357.5445.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,428.1811,144.0017.0 %5.01,376.39269.9580.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,152.742,785.0032.9 %5.01,015.08190.8281.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.046.0462.25-35.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,549.00579.0077.3 %5.0463.624.7599.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,403.771,222.0049.2 %5.0311.49301.263.3 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,744.973,310.0011.6 %5.0843.94508.2539.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา6,275.428,796.80-40.2 %0.01,414.42510.1463.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,382.655,566.8851.1 %5.02,555.38404.5184.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,613.872,060.0043.0 %5.0881.97380.9956.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา10,592.408,702.6417.8 %5.01,189.1359.9795.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,097.021,577.0085.8 %5.0767.87238.3369.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา6,296.804,843.6423.1 %5.0843.94211.6774.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,194.622,265.0056.4 %5.0767.92110.6885.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,862.582,389.5659.2 %5.0977.05357.2063.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,023.532,632.2012.9 %5.0520.6741.5992.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,980.383,568.0064.2 %5.0590.04374.0336.6 %5.0
รจก.ยะลา 26,804.9652,723.80-96.7 %0.0694.19200.4071.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,339.135,247.48-20.9 %0.0615.75241.1060.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,683.212,784.0024.4 %5.0824.92230.1372.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,009.911,964.0034.7 %5.0440.2182.6581.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,228.344,784.62-13.2 %0.0977.05341.2565.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,493.0019.0099.6 %5.01,154.96571.9050.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา5,209.621,205.0076.9 %5.01,072.131,071.240.1 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,102.463,085.7072.2 %5.0420.8124.0794.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต312,996.822,590.8580.1 %5.01,651.06424.0574.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 143,993.4116,266.7263.0 %5.0994.17414.9458.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 223,139.5011,252.2951.4 %5.01,123.09214.2080.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 291,833.043,548.3296.1 %5.0457.78314.1031.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา57,197.7826,584.0053.5 %5.01,245.56549.1055.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา27,635.9712,357.9955.3 %5.0648.50281.3456.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,173.7211,246.9944.2 %5.0613.47105.6082.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,789.3211,640.0051.1 %5.0649.55668.19-2.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง40,376.1010,607.0073.7 %5.0963.7957.0094.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา20,628.447,572.4863.3 %5.01,815.711,554.4014.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา36,604.9137,354.07-2.0 %0.0949.78533.3943.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,960.573,282.0017.1 %5.0786.89367.0753.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา3,192.00203.0093.6 %5.0501.65253.6549.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา84,122.8917,670.6179.0 %5.021,480.7810,700.9350.2 %5.0
รวม 904,726 380,151 57.98 % 70,859 32,012 54.82 %