จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,552.791,273.0050.1 %5.0462.22139.9069.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,692.7420,720.57-77.2 %0.066.190.9598.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,972.828,393.1947.5 %5.098.13450.00-358.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,373.785,015.34-48.7 %0.0538.30122.5577.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,210.671,950.0039.3 %5.0369.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,876.669,852.009.4 %4.52,668.08718.2073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,909.39934.0076.1 %5.0206.03120.9241.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,832.14192.0095.0 %5.0181.48115.2036.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,880.8313.0099.7 %5.0160.3883.9747.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,117.62388.0092.4 %5.0201.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,901.12575.0085.3 %5.0286.0483.9770.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,824.33513.0086.6 %5.0313.16111.6964.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,860.73377.0090.2 %5.0343.7427.1792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,800.2813.0099.7 %5.0414.740.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,406.391,026.0076.7 %5.0406.6329.1892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,972.83317.0092.0 %5.0252.0056.6877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ987.6813.0098.7 %5.0222.4963.6571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,292.86304.0090.8 %5.0187.7098.8047.4 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,418.3019,246.72-104.4 %0.01,215.77457.6962.4 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ10,067.2212,205.99-21.2 %0.0796.15105.3586.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,541.696,593.00-86.2 %0.0766.48621.3018.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,700.57572.0078.8 %5.0402.74165.3059.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,673.63695.0074.0 %5.0500.83315.4037.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,865.891.00100.0 %5.0352.24260.3026.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,955.96896.8069.7 %5.0519.2290.9982.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบ4,717.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,432.92877.0074.5 %5.0728.45517.3029.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,851.101,080.2084.2 %5.0705.17562.8520.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,327.152,410.0044.3 %5.01,089.751,311.00-20.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,012.803,076.46-52.8 %0.0459.25465.86-1.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,408.352,893.0034.4 %5.01,165.831,298.56-11.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,520.471,676.7052.4 %5.0766.48368.1752.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,315.107,391.3620.7 %5.01,298.93940.8327.6 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส81,092.6770,670.9212.9 %5.0644.29211.8067.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,368.122,076.0038.4 %5.0747.46746.880.1 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,086.605,006.0054.8 %5.067.5887.08-28.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,426.02651.0081.0 %5.0728.4541.5294.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,005.24699.0076.7 %5.0557.30229.6458.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส24,600.923,347.0086.4 %5.09,323.68230.2597.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส14,685.3228,463.00-93.8 %0.03,504.782,911.6516.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,384.494,315.9619.8 %5.01,508.102,308.06-53.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส7,474.821,932.0074.2 %5.0804.52195.7075.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,052.518,140.00-61.1 %0.01,241.88171.2186.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,736.18928.0088.0 %5.0747.46232.7568.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,052.1322,612.79-458.0 %0.0975.661,039.30-6.5 %0.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,405.962,427.0044.9 %5.0880.58501.4943.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,955.691,348.0072.8 %5.01,298.93313.5375.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,984.862,870.003.8 %1.5538.2961.8088.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,079.907,050.0041.6 %5.0528.85191.5163.8 %5.0
รจจ.นราธิวาส 46,452.7326,096.1443.8 %5.0767.82130.5983.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,174.581,734.0045.4 %5.0614.35287.3653.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,515.844,120.008.8 %4.01,108.77426.6561.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,257.712,192.0032.7 %5.0652.38260.3060.1 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,317.805,455.8813.6 %5.01,336.93339.1574.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,811.322,441.0049.3 %5.01,279.91278.6578.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,711.966,173.03-31.0 %0.0956.64470.0050.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 38,583.516,632.2422.7 %5.0965.67484.5049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 198,347.5112,216.3387.6 %5.01,200.49747.2237.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 235,822.5511,835.0567.0 %5.01,855.801,134.3038.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)67,487.677,009.2089.6 %5.02,574.841,007.5360.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,315.752,428.00-84.5 %0.0294.330.00100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,166.646,924.0074.5 %5.0776.27407.6547.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก99,427.2812,845.0087.1 %5.0864.72472.1945.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,595.3315,527.00-23.3 %0.01,907.182,973.59-55.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,213.442,398.1025.4 %5.0671.40511.1023.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,435.532,016.0017.2 %5.0405.19167.5258.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส54,704.3215,471.0071.7 %5.06,318.026,241.501.2 %0.5
รวม 840,290 417,535 50.31 % 66,499 35,521 46.59 %