จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,900.50461.0084.1 %5.0380.94231.7739.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,411.9713,839.94-86.7 %0.044.52103.95-133.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,391.945,421.73-59.8 %0.0350.27225.1535.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,499.982,179.0037.7 %5.0609.1341.6993.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ7,057.125,657.0019.8 %5.01,293.71923.2028.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,291.65360.0091.6 %5.0338.9249.1385.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,336.62395.0090.9 %5.0220.7630.7286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,107.25624.0084.8 %5.0418.9768.1783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,337.59577.0086.7 %5.0251.31131.2847.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,189.75523.0087.5 %5.0393.05147.6662.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,501.13807.0082.1 %5.0551.270.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,343.72360.0091.7 %5.0258.0841.0684.1 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,904.468,487.804.7 %2.0849.12170.0580.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,148.405,421.73-5.3 %0.0875.36225.1574.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,578.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,840.082,255.0041.3 %5.0875.36413.0252.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,189.681,544.0051.6 %5.0590.12328.3244.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ3,031.88997.0067.1 %5.0476.02551.44-15.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,810.745,421.73-42.3 %0.0742.25225.1569.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,660.631,643.531.0 %0.5381.97294.3422.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,806.291,203.2975.0 %5.01,084.53366.1766.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,731.242,329.0037.6 %5.0685.2054.9592.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,982.016,801.60-13.7 %0.0856.34172.2179.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,907.931,645.0066.5 %5.0666.18703.72-5.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,637.761,368.0062.4 %5.0666.1840.9693.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,123.29416.0086.7 %5.0514.05238.8453.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,644.725,421.73-48.8 %0.0647.17457.8729.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ16,335.007,000.0057.1 %5.05,020.853,325.0033.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ9,542.385,421.7343.2 %5.01,122.571,140.00-1.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,899.015,421.738.1 %4.01,521.90225.1585.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,833.155,421.73-41.4 %0.0685.20298.3956.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,564.16189.0098.4 %5.0514.05225.1556.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,628.35802.0077.9 %5.0647.17225.1565.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,145.693,338.0035.1 %5.0837.33553.7133.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,179.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5856.34225.1573.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,953.961,289.0056.4 %5.0457.0164.3285.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,655.573,766.0067.7 %5.0938.63656.2030.1 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 43,069.5734,602.6319.7 %5.0767.69397.9548.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,082.27985.0075.9 %5.0437.99297.0732.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,919.663,214.5318.0 %5.0590.12258.4056.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,668.74691.7087.8 %5.01,407.81161.7388.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,590.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5628.15225.1564.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,401.051,758.4860.0 %5.0932.41265.0571.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,613.962,700.9225.3 %5.0647.17183.1071.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ158,463.9413,461.2591.5 %5.01,642.671,243.6524.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,958.743,693.0053.6 %5.0296.7583.6071.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา64,205.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5751.08225.1570.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ83,712.62802.0099.0 %5.0612.83225.1563.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ11,576.73802.0093.1 %5.01,513.091,391.188.1 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ4,244.031,249.0070.6 %5.0628.15301.6752.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,044.28802.0073.7 %5.0437.99225.1548.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ17,929.2311,779.0034.3 %5.03,759.063,191.4915.1 %5.0
รวม 536,030 185,351 65.42 % 42,675 21,851 48.80 %