จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,992.774,963.00-24.3 %0.0420.86114.0072.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,445.85974.0071.7 %5.0458.9348.5289.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี8,183.023,527.0456.9 %5.01,694.97498.7570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี5,054.141,012.0080.0 %5.0195.2450.3574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,303.961,299.0069.8 %5.0197.9145.9876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,277.38689.0086.9 %5.0172.5937.0578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,254.15846.0080.1 %5.0176.6362.3764.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,220.79620.0085.3 %5.0153.9966.5056.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,253.78509.0088.0 %5.0145.6438.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,603.611,391.0061.4 %5.0539.17541.41-0.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,363.071,427.0067.3 %5.0801.18547.8331.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,427.231,285.0062.5 %5.0458.93353.6122.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี3,172.58834.0073.7 %5.0325.81306.006.1 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,711.752,512.8746.7 %5.0896.29883.281.5 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,909.644,434.20-132.2 %0.0360.72215.9540.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,678.293,968.0015.2 %5.0858.23615.6028.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี12,387.998,894.0928.2 %5.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,665.802,461.0032.9 %5.0554.01288.8047.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,044.11816.0073.2 %5.0477.9464.2186.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี3,106.61512.0083.5 %5.0344.83190.1744.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,587.863,430.004.4 %2.0511.55137.4773.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,128.214,893.964.6 %2.01,067.401,666.78-56.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,939.073,646.0047.5 %5.01,485.79407.2072.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,041.381,523.0062.3 %5.0399.3436.7690.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,499.109,214.97-22.9 %0.01,190.4565.3994.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,927.491,144.0090.4 %5.0386.84201.5347.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,927.893,771.224.0 %2.0649.09313.2251.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,575.331,479.006.1 %3.0582.59271.9253.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,523.482,228.60-46.3 %0.0611.05220.4763.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,595.634,502.792.0 %1.0382.832.8599.3 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,632.902,142.0041.0 %5.0534.99197.4563.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 57,858.8246,758.0319.2 %5.0709.15746.85-5.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,024.01820.0072.9 %5.0268.77205.5623.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,534.502,065.0041.6 %5.0477.94153.4367.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,147.16815.0074.1 %5.0278.0097.2965.0 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,218.204,255.85-0.9 %0.0668.1099.1285.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,924.394,471.289.2 %4.5611.050.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,299.884,398.0047.0 %5.02,246.43437.9680.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)34,665.125,901.7283.0 %5.02,502.07388.5184.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี15,743.8010,173.0735.4 %5.0765.30302.6160.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,929.002,700.007.8 %3.5234.17287.76-22.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี49,590.3119,658.4860.4 %5.0861.79504.4541.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 235,568.2813,160.0063.0 %5.0478.3094.1880.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี37,746.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5554.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี20,186.6619,536.003.2 %1.5394.431,504.00-281.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี16,750.999,903.0040.9 %5.0358.3557.7983.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,221.7614,467.00-28.9 %0.01,030.92832.5019.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,448.542,394.0030.6 %5.0463.07522.21-12.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,089.261,352.0073.4 %5.0344.83226.2834.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี39,608.199,401.2476.3 %5.02,555.586,799.40-166.1 %0.0
รวม 465,244 253,179 45.58 % 33,542 21,860 34.83 %