จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,374.21876.0074.0 %5.0183.63159.0713.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,856.938,089.3045.6 %5.0123.9953.5056.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,472.412,715.0021.8 %5.0563.42209.8062.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,529.672,340.0033.7 %5.0582.440.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,631.2111,663.00-9.7 %0.02,522.04361.0085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,243.01750.0082.3 %5.0206.02107.4347.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา5,028.59918.0081.7 %5.0190.8447.1575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,218.90728.0082.7 %5.0172.73128.4525.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,934.19817.0083.4 %5.0259.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,368.32994.0077.2 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,116.3592.0091.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,292.535,415.00-26.1 %0.0811.88156.9880.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,337.28597.0074.5 %5.0335.64156.9853.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,354.042,653.0039.1 %5.0886.69723.6918.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,965.904,469.72-12.7 %0.0768.91165.6578.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1246,400.5920,915.3454.9 %5.017,542.652,375.0086.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,307.412,531.0023.5 %5.0506.34410.4018.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,855.215,056.0013.6 %5.01,438.151,286.2010.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท32,994.4816,622.0049.6 %5.01,526.88227.3485.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,043.233,220.00-57.6 %0.0429.38135.0968.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,785.583,989.0016.6 %5.01,206.25742.3338.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ50.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,723.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,634.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท5,035.191,839.9463.5 %5.0924.72373.3659.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,270.45262.0093.9 %5.0867.59270.3768.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,791.201,424.0062.4 %5.0620.470.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท83,831.891,384.0098.3 %5.04,554.24128.4797.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท4,066.294,416.80-8.6 %0.0734.56360.3051.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,851.936,330.00-8.2 %0.01,209.96201.7183.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท14,723.115,135.0065.1 %5.01,723.401,105.3335.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,579.009,431.19-69.0 %0.01,133.9065.7994.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,993.314,020.0066.5 %5.0677.51436.0535.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,742.664,092.5913.7 %5.0639.45169.6673.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,312.065,307.00-23.1 %0.0829.61342.0458.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบ2,507.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท4,157.462,769.0033.4 %5.0487.360.9599.8 %5.0
สพ.ชัยนาท11,631.461,290.0088.9 %5.0563.4271.5587.3 %5.0
รจจ.ชัยนาท 44,969.2633,361.7225.8 %5.0610.60383.3637.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,250.383,049.006.2 %3.0430.3145.9889.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,510.192,416.0031.2 %5.0584.29241.3058.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,896.552,054.0029.1 %5.0430.31196.6054.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,527.132,004.3069.3 %5.0867.68123.9185.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท4,539.312,038.0055.1 %5.0791.61451.7742.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,215.354,983.25-55.0 %0.0449.32360.7519.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท290,483.598,637.5697.0 %5.01,264.01277.3178.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,275.575,420.99-2.8 %0.0158.60181.16-14.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท81,087.9546,499.0042.7 %5.01,294.5588.0393.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท183,168.9514,498.0092.1 %5.03,348.32815.0075.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท11,286.411,659.0085.3 %5.02,043.07967.5752.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,708.06916.4675.3 %5.0594.38501.6915.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท5,025.591,433.0071.5 %5.0353.54302.1014.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท53,830.596,298.6788.3 %5.02,758.283,884.77-40.8 %0.0
รวม 1,036,871 278,421 73.15 % 61,520 19,797 67.82 %