จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,986.5836.0098.8 %5.0395.33168.1757.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,018.694,572.66-13.8 %0.0643.87211.2267.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,345.111,816.0045.7 %5.0604.5456.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี23,155.7221,512.627.1 %3.54,066.80514.3687.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,082.862,684.8055.9 %5.0298.750.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,361.551,233.0071.7 %5.0362.5447.9086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,082.901,214.0076.1 %5.0233.6669.0370.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,134.801,504.0063.6 %5.0208.2558.2872.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,108.19927.0077.4 %5.0267.2941.6784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง8,691.80897.0089.7 %5.0186.3643.4876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,907.561,005.0074.3 %5.0316.8283.4873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,791.92730.0080.7 %5.0120.3842.5264.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,009.29627.0084.4 %5.0158.7244.2972.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,117.99475.0088.5 %5.0191.7726.9685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,708.33248.0093.3 %5.0194.7441.7478.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,760.16441.0088.3 %5.0313.6885.1672.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,939.361,219.0069.1 %5.0165.3154.2567.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,512.568,613.36-56.2 %0.01,252.40801.8036.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี5,425.722,880.0046.9 %5.01,251.09376.2869.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,711.341,800.0061.8 %5.0566.51209.3663.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,103.759,510.00-206.4 %0.0528.51408.3822.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,139.523,141.0024.1 %5.0832.721,262.49-51.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,621.434,145.28-58.1 %0.0479.09485.17-1.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,358.553,648.0031.9 %5.01,346.13927.0531.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,574.253,338.006.6 %3.0794.67448.7343.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,983.8020,292.00-84.7 %0.01,365.22533.7160.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,095.049,317.917.7 %3.52,746.85166.2593.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,564.512,520.0029.3 %5.0851.73292.7465.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)6,090.766,490.46-6.6 %0.01,383.87155.6188.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 210,474.737,807.0425.5 %5.03,870.81517.7586.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,822.578,049.33-2.9 %0.02,080.9157.0097.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,082.211,140.0072.1 %5.0503.0150.9989.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,148.241,962.4037.7 %5.0528.45304.0042.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,665.2775.0098.0 %5.0737.71435.8040.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี12,745.387,283.6042.9 %5.01,207.251,164.003.6 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี6,919.392,359.0065.9 %5.01,479.25356.2575.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,178.995,054.00-20.9 %0.0590.47170.0571.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,776.8311,152.1712.7 %5.02,107.0050.7697.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี11,765.982,082.0082.3 %5.0585.5367.0288.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,856.103,454.0010.4 %5.0813.69394.2551.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,729.221.00100.0 %5.0908.77212.2476.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,691.343,128.0033.3 %5.01,041.88404.7461.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,076.364,854.004.4 %2.0737.6241.9294.3 %5.0
สพ.สระบุรี15,582.4711,612.5025.5 %5.0623.02523.4716.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี68,234.3764,668.995.2 %2.5998.09335.3566.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,634.5245.0098.3 %5.0401.38174.2556.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,212.971,896.1863.6 %5.0813.69285.0065.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,760.892,130.0043.4 %5.0718.61334.1453.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,414.936,240.3615.8 %5.01,726.49343.9080.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,466.661,518.0066.0 %5.01,003.88245.9375.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,500.973,897.0229.2 %5.0699.59214.7969.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 123,902.3715,252.4536.2 %5.0934.66363.3461.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒34,903.5112,959.1462.9 %5.01,520.15215.7485.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,364.974,770.4558.0 %5.0364.40420.99-15.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี89,645.92106,248.00-18.5 %0.01,442.64597.5558.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก32,675.3323,760.0027.3 %5.0739.73314.7457.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์43,783.3538,140.0012.9 %5.01,047.33921.2512.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี100,809.0944,204.0056.2 %5.0731.03579.3020.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี34,569.5130,753.0011.0 %5.0721.28928.39-28.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี38,348.0319,422.0049.4 %5.0596.77573.953.8 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค50,066.7818,372.0063.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี17,926.8416,401.608.5 %4.01,822.351,390.0023.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี12,310.2310,270.2516.6 %5.03,494.151,813.3148.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี23,003.7317,229.0025.1 %5.01,054.21366.7065.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,418.635,260.0018.1 %5.0984.86846.2114.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,104.921,288.0058.5 %5.0528.4699.3081.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี40,586.1312,436.3069.4 %5.03,385.253,431.69-1.4 %0.0
รวม 930,544 644,014 30.79 % 65,672 27,203 58.58 %