จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,771.99759.0079.9 %5.0439.78168.8361.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,449.526,325.1053.0 %5.068.7860.5212.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,391.077,442.94-16.5 %0.0801.09127.7484.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,143.881,600.0049.1 %5.0369.4444.3288.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,047.0733,057.4926.6 %5.09,801.22549.3094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,154.33675.2686.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,110.1110,220.2449.2 %5.03,586.24590.9983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,275.1129,803.20-13.4 %0.04,267.15704.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,209.641,395.0080.7 %5.0222.9564.2271.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,833.961,754.0063.7 %5.0392.5851.3386.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 25,357.531.00100.0 %5.0423.5757.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,600.17541.0088.2 %5.01,159.9595.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,761.321,998.0065.3 %5.0366.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,308.351,063.6083.1 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,211.20100.0091.7 %5.0346.210.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7028.1590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3655.6079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.1031.0989.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,313.92464.0094.4 %5.0352.2957.6483.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,778.28476.0087.4 %5.0313.0485.2072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง8,557.231,452.0083.0 %5.0376.89108.0071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,645.591,119.0075.9 %5.0315.6133.4689.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,722.579,596.16-67.7 %0.02,025.741,333.3634.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,237.013,188.0024.8 %5.0989.84512.1448.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,093.261.00100.0 %5.02,170.070.95100.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,342.004,014.0036.7 %5.01,314.5258.4695.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี6,111.482,134.0065.1 %5.0822.45692.0215.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,318.743,986.6025.0 %5.01,014.03641.3836.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,094.911,155.0062.7 %5.0610.93265.2656.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 917,541.4258,654.00-234.4 %0.05,524.449,064.70-64.1 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,864.411,583.0059.0 %5.01,438.29559.5561.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,278.071.00100.0 %5.0460.887,001.50-1,419.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,309.042,796.0035.1 %5.01,067.31505.7152.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,656.421.00100.0 %5.01,689.820.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,009.581.00100.0 %5.0448.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,602.043,404.0026.0 %5.01,162.391,073.347.7 %3.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,594.763,353.006.7 %3.0461.022.5399.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,835.943,154.0046.0 %5.03,591.102,759.2523.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี18,915.2916,386.6713.4 %5.01,885.00588.0268.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,172.5213,679.2435.4 %5.03,465.323,730.65-7.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,190.157,513.00-21.4 %0.01,583.64998.4537.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,130.882,499.9239.5 %5.0896.13445.0150.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,489.551.00100.0 %5.01,705.940.9099.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)6,411.661.00100.0 %5.01,990.74768.3061.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,642.281,871.0048.6 %5.0820.10126.3584.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,862.441,482.3961.6 %5.0596.09329.1744.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,435.669,225.00-43.3 %0.01,274.54434.6565.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,473.4030,500.40-457.2 %0.01,312.24360.9372.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,958.495,186.00-4.6 %0.0926.29385.7458.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,027.571.00100.0 %5.0603.080.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,350.5524,338.83-191.5 %0.01,840.0088.0895.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,337.193,221.0025.7 %5.01,029.28383.3562.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีไม่ครบ6,912.54ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ164.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,804.869,121.22-16.9 %0.01,980.08673.4666.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,006.461.00100.0 %5.0839.120.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 89,082.5016,698.0081.3 %5.0761.79742.112.6 %1.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,444.589,842.0043.6 %5.0790.68300.2162.0 %5.0
รจก.ชลบุรี 251,088.03247,596.001.4 %0.52,265.691,926.9415.0 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา84,845.5643,927.0548.2 %5.01,355.621,920.75-41.7 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 48,266.5928,620.0040.7 %5.0736.71748.80-1.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,711.4215,888.00-1.1 %0.02,071.242,128.63-2.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,025.12817.0073.0 %5.0477.81134.4771.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,276.097,645.72-21.8 %0.01,740.40483.6672.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี28,174.5229,320.01-4.1 %0.01,865.12535.3371.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,275.364,326.00-1.2 %0.01,097.85418.0061.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,879.6212,215.52-23.6 %0.01,827.95478.7673.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,965.375,359.2423.1 %5.0729.22388.8446.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบ5,740.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ208.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)20,941.1311,202.6646.5 %5.02,795.22784.5671.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 164,850.3319,931.1769.3 %5.0919.93334.2063.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 227,204.768,639.3068.2 %5.01,161.39528.0654.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 318,725.5511,078.0240.8 %5.0623.27690.83-10.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,565.0815,838.4249.8 %5.0414.30346.7516.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีไม่ครบ5,734.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ132.17ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไม่ครบ47,435.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ69,497.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ866.57ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี99,229.0652,870.0046.7 %5.0729.21516.8229.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,629.5733,435.93-35.8 %0.0834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)27,096.361.00100.0 %5.0570.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี33,528.8737,768.03-12.6 %0.01,913.352,180.40-14.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี11,367.658,560.0024.7 %5.03,489.593,097.8311.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี29,135.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5542.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,262.151,821.0044.2 %5.01,829.61747.0259.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี21,911.1021,104.003.7 %1.5851.29132.2884.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,685.005,248.4121.5 %5.01,029.28864.2316.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)ไม่ครบ20,416.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ334.10ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,766.574,453.7322.8 %5.01,449.51371.4074.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,219.434,600.9911.8 %5.03,009.7855.3798.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,406.402,165.0036.4 %5.0504.43173.9665.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 241,120.6539,319.004.4 %2.010,259.366,386.0037.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี62,327.5729,184.5753.2 %5.08,900.085,970.0132.9 %5.0
รวม 1,460,459 1,051,098 28.03 % 133,692 70,811 47.03 %