จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,692.65835.0069.0 %5.0147.1450.3865.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,381.703,855.0054.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง6,012.6410,869.00-80.8 %0.0129.8848.3762.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,368.3281.0097.6 %5.0655.50165.7774.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,951.342,598.0034.3 %5.0631.19120.8780.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง42,005.5631,740.0024.4 %5.05,224.581,521.9170.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,040.37734.0081.8 %5.0225.3259.5973.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,499.661,377.0069.4 %5.0233.9446.7180.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,232.051,858.0056.1 %5.0347.73111.9367.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,874.45437.0088.7 %5.0137.8835.6574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,969.90592.0085.1 %5.0223.101.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,193.251,299.9169.0 %5.0389.13102.9973.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา411.96437.00-6.1 %0.0311.9146.5885.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,788.64949.0075.0 %5.0139.8253.1962.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4046.6082.3 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,746.346,721.8031.0 %5.01,734.14100.7094.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,986.252,504.0049.8 %5.02,024.98509.2074.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,811.252,577.008.3 %4.0708.14432.2539.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,845.381,770.0054.0 %5.0474.04288.0939.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,269.922,909.0031.9 %5.0982.23318.1267.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,457.901,290.0071.1 %5.0565.59281.2150.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,517.981,374.0060.9 %5.0641.72613.524.4 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,106.924,620.2624.3 %5.01,285.901,267.761.4 %0.5
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,401.1932.9499.4 %5.01,667.84270.4583.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,430.093,847.0013.2 %5.0848.25269.9568.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง34,268.442,092.0093.9 %5.012,659.84660.3894.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,036.121,384.0065.7 %5.0449.151.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง103,555.9820,163.0080.5 %5.038,309.55685.7098.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,451.223,557.0020.1 %5.0907.95128.3485.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,350.471,177.0064.9 %5.0698.772.8599.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,140.1460.0098.1 %5.0565.66279.3350.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง59,244.1433,392.1943.6 %5.024,838.012,202.2891.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง12,536.865,320.0057.6 %5.01,322.84614.1953.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,750.382,218.0040.9 %5.0497.11191.9161.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,018.9613,289.69-120.8 %0.01,477.5386.8994.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง30,520.463,066.0090.0 %5.011,290.68251.7597.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,288.352,656.0049.8 %5.0945.98119.4987.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,858.895,208.0033.7 %5.01,155.16688.6040.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,966.864,013.5819.2 %5.0849.1284.6490.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง74,601.1221,597.3371.0 %5.0903.59394.5556.3 %5.0
สพ.ระยอง113,901.9612,310.4889.2 %5.0366.51186.9749.0 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,302.812,061.0037.6 %5.0413.50216.2847.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,236.96836.5786.6 %5.01,212.20363.6770.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,598.192,859.0020.5 %5.0755.82364.5651.8 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,353.6415,372.00-64.3 %0.01,554.49815.7047.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง4,273.391,230.0071.2 %5.0622.71111.9482.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,461.666,778.30-95.8 %0.0503.26237.1052.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกไม่ครบ4,367.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ59.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 122,885.3414,680.4735.9 %5.01,532.701,016.1033.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 233,708.8611,173.0066.9 %5.01,118.88725.9435.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ4,937.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง253,588.3874,260.0070.7 %5.01,217.321,620.44-33.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด64,944.7143,592.0032.9 %5.0560.55497.8211.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย38,770.8841,672.00-7.5 %0.0854.08387.9154.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง29,387.7040,860.00-39.0 %0.0638.85347.7545.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง33,537.5814,664.0056.3 %5.0582.76194.5866.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,486.9426,823.72-313.5 %0.01,549.171,469.765.1 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,270.014,644.00-8.8 %0.01,041.06736.5429.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง594.12949.00-59.7 %0.0394.52260.1234.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ2,235.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,520.33ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,134,887 519,267 54.25 % 131,783 22,708 82.77 %