จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,472.311.00100.0 %5.0456.89111.1575.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 777,697.7131,836.0059.0 %5.0286.36315.04-10.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี10,443.647,995.5023.4 %5.068.5960.2612.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5482.4257.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,005.002,767.007.9 %3.5666.07101.5584.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,894.591,810.0037.5 %5.0628.0442.0893.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,503.4313,620.0060.5 %5.02,814.88796.2371.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,597.111,518.0067.0 %5.0274.6742.4784.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,190.74579.0086.2 %5.0223.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,699.90513.0086.1 %5.0286.9042.4485.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,943.40581.0085.3 %5.0189.4662.5967.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,577.13347.0090.3 %5.0176.6562.8964.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,764.79372.0090.1 %5.0306.6162.9979.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,514.46525.0088.4 %5.0350.1785.4875.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,522.85657.0081.4 %5.0399.2762.7884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,616.71714.0080.3 %5.0253.2362.7275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,566.87355.0090.0 %5.0215.6863.7570.4 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,561.186,637.7512.2 %5.01,248.02397.6868.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,808.113,046.9620.0 %5.0932.29622.7333.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,525.86742.0070.6 %5.0487.11242.3050.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,637.041,060.4059.8 %5.0325.63351.16-7.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,914.442,212.0043.5 %5.0970.32450.3953.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,188.011,170.0063.3 %5.0704.10160.4777.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,664.271,900.0028.7 %5.0532.96397.3825.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,136.172,967.0028.3 %5.01,122.45835.0325.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,816.563,577.106.3 %3.0989.34113.6588.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,708.903,159.0032.9 %5.01,267.4081.7893.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,587.582,172.0039.5 %5.0894.2649.2794.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,856.3412,398.59-40.0 %0.01,616.871,047.1135.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,512.611,615.0054.0 %5.0818.20655.5819.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,195.041,020.0068.1 %5.0818.200.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,973.37665.0077.6 %5.0666.07358.2446.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,720.963,755.30-0.9 %0.0933.57177.5081.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ15,349.3424,760.00-61.3 %0.02,225.381,396.0137.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,669.545,623.00-20.4 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,564.461,270.0064.4 %5.0742.13126.1083.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,537.589,718.95-114.2 %0.01,160.48236.6779.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,233.441,956.0053.8 %5.0628.04103.2583.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,883.663,049.0021.5 %5.01,008.25348.8365.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,064.171,435.0071.7 %5.0894.2680.2491.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,643.953,011.0035.2 %5.01,255.56567.8054.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,963.812,465.0016.8 %5.0628.040.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี11,764.099,187.0021.9 %5.0408.28209.7548.6 %5.0
รจจ.จันทบุรี 59,971.0183,113.00-38.6 %0.0923.94533.3542.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 12,288.464,132.0066.4 %5.0480.54310.5135.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,929.832,837.203.2 %1.5534.2362.6488.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี3,865.302,699.0030.2 %5.0971.60356.8063.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,961.561,667.0043.7 %5.0647.05377.0841.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,701.272,788.0040.7 %5.0875.24334.5661.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,401.542,942.0045.5 %5.01,084.42256.3076.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,113.092,410.5022.6 %5.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 157,433.541,437.8797.5 %5.01,271.43248.7780.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 215,121.929,052.5040.1 %5.01,519.14630.9058.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)11,372.875,989.0047.3 %5.01,954.88262.1886.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,127.966,928.28-67.8 %0.0338.08660.79-95.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี73,980.9374,872.00-1.2 %0.01,452.06992.7831.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี23,353.44206.3099.1 %5.0715.46156.7578.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม27,323.5612,880.0052.9 %5.0680.63261.1861.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว21,875.4013,856.0036.7 %5.0746.73515.3431.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี46,611.8826,885.0042.3 %5.01,746.321,444.1817.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,190.922,287.0028.3 %5.0742.1386.8888.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี3,023.47740.0075.5 %5.0551.97121.1178.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี66,901.6915,124.0277.4 %5.020,844.993,439.6783.5 %5.0
รวม 745,041 447,610 39.92 % 70,918 22,516 68.25 %