จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,676.29532.0085.5 %5.0351.75125.1264.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,065.2310,262.4148.9 %5.044.0980.77-83.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,882.827,783.00-59.4 %0.069.3288.24-27.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,875.521,726.0040.0 %5.0539.2184.9484.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,572.071,017.0077.8 %5.0494.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,491.4412,924.0016.6 %5.01,813.28540.2470.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,807.111.00100.0 %5.0238.7014.9793.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,751.19436.0088.4 %5.0311.9383.2173.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,513.82439.0087.5 %5.0222.7149.9377.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,490.97321.0090.8 %5.0150.7258.6261.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร4,060.32365.0091.0 %5.0312.2469.8277.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,460.22304.0093.2 %5.0204.58114.5944.0 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,776.2215,663.89-45.4 %0.02,049.87391.4080.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,375.703,214.7426.5 %5.01,036.17749.5527.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,463.26464.0081.2 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,852.621,433.0062.8 %5.0558.22221.7960.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,747.271,918.0066.6 %5.0881.49428.8951.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,289.89954.0071.0 %5.0577.24219.3662.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,089.651,337.0056.7 %5.0710.35144.4879.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,424.471,859.0065.7 %5.01,033.621,209.90-17.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,776.433,067.00-72.6 %0.0413.8476.7881.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,838.051,142.0070.2 %5.0976.57646.1833.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,132.862,510.4019.9 %5.0506.33297.9741.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด16,047.4011,309.4129.5 %5.01,014.61400.4060.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,757.791,368.0022.2 %5.0805.43490.6239.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,085.68580.0081.2 %5.0672.320.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,774.19673.0075.7 %5.0463.14233.3149.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,309.503,021.318.7 %4.0748.38495.3333.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,354.1724,920.00-472.3 %0.0995.591,403.08-40.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,718.606,724.00-291.2 %0.0629.76712.50-13.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,067.421,331.0056.6 %5.0615.27151.4375.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,943.114,214.48-6.9 %0.0717.38113.0984.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,108.461,262.0059.4 %5.0501.17293.6141.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,525.512,641.4025.1 %5.0704.05422.5140.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด4,026.591,256.0068.8 %5.0418.35281.7432.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,193.291,751.0045.2 %5.0526.2564.4387.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด711.792,575.00-261.8 %0.0336.4920.6993.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,193.282,343.0026.6 %5.0616.57300.1051.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 547,967.2541,693.4292.4 %5.0581.30782.12-34.5 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,875.815,556.00-43.4 %0.0168.83121.6028.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,396.70699.0070.8 %5.0349.05182.2247.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,996.803,213.0035.7 %5.01,147.72267.0176.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,962.271,037.0065.0 %5.0577.24124.8578.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,081.893,142.0023.0 %5.0802.80473.1141.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,522.161,542.0056.2 %5.0710.35213.3770.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,251.902,631.4438.1 %5.0380.73159.1258.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด17,692.88116.8099.3 %5.01,332.20354.0973.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด128,062.3441,835.2067.3 %5.01,008.791,199.25-18.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,657.1616,817.4118.6 %5.0587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่22,772.0610,966.9951.8 %5.0562.26440.7621.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,160.7817,026.77-108.6 %0.01,325.30814.5438.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,002.512,110.6029.7 %5.0472.240.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,499.13927.0062.9 %5.0224.79226.60-0.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 18,429.5312,990.0029.5 %5.03,714.314,959.04-33.5 %0.0
รวม 975,561 297,948 69.46 % 37,527 21,402 42.97 %