จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา777.23567.0027.0 %5.0525.70111.1978.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,119.682,767.8011.3 %5.0452.24114.1474.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,653.233,111.0014.8 %5.0715.860.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,239.421,718.0047.0 %5.0601.760.03100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา19,925.8620,409.95-2.4 %0.04,481.021,110.7775.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,652.261,360.0070.8 %5.0335.4765.3780.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,899.31944.0075.8 %5.0215.0921.6090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,037.441,204.0070.2 %5.0330.71109.1967.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,776.57513.0086.4 %5.0369.1296.3173.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,593.37980.0072.7 %5.0257.9154.2879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,977.121,161.0070.8 %5.0190.6557.2670.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,053.291,102.0072.8 %5.0265.6484.5968.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,811.79581.0084.8 %5.0219.7852.2076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน477.61141.0070.5 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ569.2478.0086.3 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,479.893,612.0019.4 %5.01,153.22733.0536.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,267.823,014.0029.4 %5.01,115.19728.8034.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,432.982,640.0023.1 %5.0676.82153.8677.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,996.891,740.0041.9 %5.0601.76277.0954.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,322.544,039.2024.1 %5.01,871.551,364.8327.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,446.513,527.0020.7 %5.0867.980.00100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,160.212,882.00-33.4 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,683.943,538.0024.5 %5.01,153.251,170.51-1.5 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,697.435,763.00-22.7 %0.01,191.79410.1065.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,042.7616,483.00-104.9 %0.01,575.52498.3168.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,481.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5498.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,468.76938.0073.0 %5.0734.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,092.381,922.0037.8 %5.0544.71200.6763.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,008.424,297.00-7.2 %0.0906.02286.5668.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,428.460.00100.0 %5.01,343.381,360.31-1.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,513.635,678.0024.4 %5.01,077.16269.2175.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,876.581,733.0055.3 %5.0848.97283.1566.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,736.2215,744.73-174.5 %0.01,552.5647.7196.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,554.993,393.00-118.2 %0.0754.41258.2665.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,224.202,986.0042.8 %5.0906.02498.3545.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,248.141,168.0064.0 %5.0696.84205.5170.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,234.793,474.0033.6 %5.01,692.81364.0278.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,348.354,072.00-21.6 %0.0677.8242.6093.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,995.242,803.0076.6 %5.0753.89142.5081.1 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 84,263.6870,416.8616.4 %5.01,229.16404.0467.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,003.601,365.0065.9 %5.0449.6396.6278.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,717.854,720.0029.7 %5.01,149.00242.0778.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,212.941,490.0064.6 %5.0791.92376.2952.5 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,178.8220,980.48-106.1 %0.01,723.231,098.5036.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,381.772,579.0023.7 %5.0444.07271.0339.0 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,526.519,863.42-179.7 %0.0666.35726.75-9.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)17,199.036,186.0064.0 %5.01,960.31241.9587.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 135,823.1422,622.8636.8 %5.01,007.71598.6540.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 217,537.886,689.9161.9 %5.01,654.30703.0557.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,677.414,974.03-35.3 %0.0321.94304.005.6 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 31,012.3626,568.0014.3 %5.0863.58673.9422.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบ49,515.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ697.02ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา99,430.9456,008.0043.7 %5.0776.08950.00-22.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,582.7712,562.6041.8 %5.0673.13741.34-10.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,773.1815,230.0014.3 %5.0653.85328.5049.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง44,456.3628,888.0035.0 %5.0655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม27,040.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5744.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,801.0319,136.00-117.4 %0.01,740.231,495.7814.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,730.844,351.00-16.6 %0.0853.70479.1743.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,747.65884.0067.8 %5.0506.68245.2651.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,017.2612,460.0017.0 %5.03,297.357,619.57-131.1 %0.0
รวม 601,471 460,060 23.51 % 51,751 28,773 44.40 %