จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,863.201,053.0063.2 %5.0347.10137.4260.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก12,607.5617,716.01-40.5 %0.0803.4883.5189.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,467.2856.0098.4 %5.0518.2095.8381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,505.5312,140.0010.1 %5.01,666.04211.7687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,752.41750.0084.2 %5.0237.4554.4177.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,706.33937.0080.1 %5.0266.084.6198.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,522.57452.0090.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4858.1076.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,796.122,317.2439.0 %5.0708.31248.7164.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,317.441,206.0077.3 %5.0374.68133.0064.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,000.472,120.0047.0 %5.0879.55349.2160.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,270.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5556.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,441.621,544.0055.1 %5.0480.21407.4015.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,880.932,619.0079.7 %5.0955.61832.8012.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,974.715,000.40-153.2 %0.0428.03119.3672.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,417.413,435.0022.2 %5.0974.63469.6451.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,802.142,405.1636.7 %5.0670.37159.8276.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,653.0611,110.47-45.2 %0.01,659.2057.3196.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,521.151,919.0045.5 %5.0651.35252.4161.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,591.171,026.0071.4 %5.0594.3161.7589.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,918.36863.0070.4 %5.0461.19376.2218.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,584.132,256.0037.1 %5.0670.37155.5376.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,210.2918,552.00-256.1 %0.01,221.831,598.34-30.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,484.585,975.00-8.9 %0.01,354.95363.5473.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,561.521,578.0065.4 %5.01,050.69238.6777.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,248.4716,089.48-95.1 %0.02,020.5184.9195.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,242.061,574.0051.5 %5.0461.19244.4847.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,579.432,456.0031.4 %5.0670.37206.5569.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,685.761,801.0051.1 %5.0670.37119.0982.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก7,124.063,038.0057.4 %5.0841.51556.4133.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,220.503,826.009.3 %4.5318.4060.6581.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,286.222,689.0018.2 %5.0594.31232.0061.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก646,523.3824,568.0096.2 %5.05,664.541,379.5075.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,723.041,492.0045.2 %5.0347.1059.1783.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,189.131,692.0046.9 %5.0556.27293.9847.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,059.391,845.0039.7 %5.0423.16112.3973.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,791.074,884.69-2.0 %0.0803.44135.9683.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,449.101,614.0070.4 %5.0860.53545.1636.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,185.492,877.809.7 %4.5499.2365.0987.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก31,236.3513,546.2956.6 %5.01,197.42481.9659.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก419.476,760.40-1,511.7 %0.0265.20347.80-31.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก66,525.5575,294.00-13.2 %0.01,146.78703.3538.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก52,720.6916,482.0068.7 %5.0469.07920.80-96.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,186.1114,599.36-78.3 %0.01,256.301,018.3718.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,405.942,397.0029.6 %5.0594.31311.2647.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,770.401,009.0063.6 %5.0366.11166.9454.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก38,599.7511,294.2570.7 %5.02,351.885,263.49-123.8 %0.0
รวม 1,028,751 308,860 69.98 % 39,602 19,779 50.06 %