จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,746.84660.0076.0 %5.0478.09192.8559.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,437.055,844.0044.0 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,968.80334.0091.6 %5.021.530.9595.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,192.401,570.0050.8 %5.0725.31234.7967.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,340.921,501.0055.1 %5.0611.20101.7583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว12,080.104,809.7660.2 %5.01,657.08481.5770.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,381.231,092.0075.1 %5.0307.1934.8588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,765.21288.0092.4 %5.0305.260.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,634.20550.0084.9 %5.0425.9174.1082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,158.79850.0079.6 %5.0257.3758.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,712.81694.0081.3 %5.0333.2642.6387.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,021.491,367.0066.0 %5.0424.9482.5380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,643.41479.0086.9 %5.0239.1151.9778.3 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ29,145.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,152.052,323.0054.9 %5.01,143.651,657.23-44.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,329.38624.0081.3 %5.0459.0759.2187.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,837.912,191.2068.0 %5.0699.8262.6191.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,977.531,777.0064.3 %5.01,048.57703.9332.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,058.831,012.0066.9 %5.0687.27378.5144.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,929.831,703.0041.9 %5.0419.52673.32-60.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,297.993,229.0024.9 %5.01,124.632,990.45-165.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,019.76990.0051.0 %5.0501.11559.86-11.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,143.231,429.0065.5 %5.0953.49393.5458.7 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,580.154,474.002.3 %1.01,162.67221.2981.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,981.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,371.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,797.201,153.0076.0 %5.0706.28363.7448.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้วไม่ครบ810.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ42.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,770.63904.0076.0 %5.0611.20381.5637.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,916.763,699.095.6 %2.5915.4664.4193.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,755.092,561.0055.5 %5.0763.33291.1161.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,691.407,766.38-65.5 %0.01,143.6584.6292.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,711.872,341.1936.9 %5.0782.349,680.50-1,137.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,723.062,053.00-19.1 %0.0934.47500.9846.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,749.381,783.0052.4 %5.0934.47280.2570.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว1,144.352,897.00-153.2 %0.0630.2242.2293.3 %5.0
สพ. สระแก้ว11,648.763,282.0071.8 %5.0744.31472.6036.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 51,856.2237,391.0027.9 %5.0884.33918.72-3.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,728.87922.0066.2 %5.0516.71133.8874.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,413.611,988.0055.0 %5.0801.36517.8035.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,001.371,110.0063.0 %5.0573.17278.2151.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,859.0826,494.68-237.1 %0.01,048.57406.7561.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,406.151,920.0043.6 %5.0611.20804.94-31.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,656.7012,399.00-6.4 %0.03,672.78188.6394.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว17,366.476,138.0064.7 %5.0861.16744.3713.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว11,765.434,368.0062.9 %5.0988.472.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,288.3315,832.498.4 %4.01,501.56665.5155.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 229,231.7015,473.2047.1 %5.01,605.711,567.932.4 %1.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว32,183.624,800.0085.1 %5.0324.71154.7152.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว56,947.4276,252.00-33.9 %0.01,260.971,284.00-1.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,853.5121,346.006.6 %3.0874.37950.00-8.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น98,442.6711,600.2688.2 %5.0870.06678.5222.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว6,157.1116,955.80-175.4 %0.01,774.942,239.87-26.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,776.182,945.0022.0 %5.0858.41467.6645.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,987.74956.0068.0 %5.0573.17172.1670.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว79,639.2710,595.2086.7 %5.035,670.328,652.0975.7 %5.0
รวม 612,880 337,717 44.90 % 77,494 42,048 45.74 %