จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,577.68662.0074.3 %5.0734.35262.3364.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา24,992.9823,959.004.1 %2.0141.28243.01-72.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา9,041.03666.0092.6 %5.0109.4959.4745.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา7,077.716,132.0013.4 %5.01,456.96242.4583.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,435.261,989.9842.1 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,186.481,884.0073.8 %5.0436.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 915,636.639,100.5641.8 %5.03,439.01264.1092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 123,589.1744,452.00-88.4 %0.04,891.60844.4582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,679.0911,500.509.3 %4.52,887.790.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,375.535,148.9619.2 %5.0496.7847.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3047.5086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,756.52142.0096.2 %5.0219.2512.7094.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,039.951,081.0073.2 %5.0357.7348.7486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,157.601,029.0075.3 %5.0243.59128.9747.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,289.16460.0089.3 %5.0241.8163.2073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,883.10583.0085.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,087.28639.0084.4 %5.0259.4377.1970.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,107.70697.0083.0 %5.0393.4878.3180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,067.69696.0082.9 %5.0249.78100.3259.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,738.29675.0081.9 %5.0278.7297.6165.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ4,036.24545.0086.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,992.81581.0085.4 %5.0234.5820.9391.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,120.82561.0086.4 %5.0420.3053.4087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,178.08755.0081.9 %5.0281.03103.8163.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ4,012.21309.0092.3 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,028.62459.0088.6 %5.0278.1559.3878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,818.51775.0079.7 %5.0370.7983.7077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,814.061,193.0075.2 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,849.73867.0077.5 %5.0316.0984.0773.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,277.541.00100.0 %5.0519.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,196.091,060.0074.7 %5.0450.0984.9381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,354.05937.0078.5 %5.0388.36125.4767.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,962.631,183.0070.1 %5.0403.20104.0474.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,337.30694.0079.2 %5.0344.449.9297.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,854.19250.0093.5 %5.0314.0711.2596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,591.50311.0091.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 38,660.491.00100.0 %5.02,604.700.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,030.455,051.7537.1 %5.02,731.03756.2072.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,918.772,207.1024.4 %5.0976.28377.1561.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,611.09294.0088.7 %5.0507.80294.5042.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,894.641,760.1039.2 %5.0686.02315.4054.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,479.282,214.3036.4 %5.01,076.64283.1073.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,693.06969.0064.0 %5.0390.00313.5019.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,744.401,010.0063.2 %5.0616.21323.0047.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,284.233,973.00-21.0 %0.0962.54368.0261.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,084.495,355.00-5.3 %0.01,590.07820.8048.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,317.701,948.3941.3 %5.01,514.7494.6293.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,582.61980.0072.6 %5.01,038.60506.2051.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 867,666.7992,438.00-36.6 %0.025,771.607,524.3570.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,776.182,320.0038.6 %5.0915.59208.1477.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,973.88152.0094.9 %5.0886.48953.80-7.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,532.477,193.2050.5 %5.04,765.742,639.6744.6 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์100,004.42670,291.50-570.3 %0.03,814.660.90100.0 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,876.471.00100.0 %5.02,583.311,729.4533.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 314,029.9813,048.007.0 %3.51,735.743,958.92-128.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,671.056,625.02-148.0 %0.0731.071,199.96-64.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,544.394,998.8033.7 %5.02,540.87872.9165.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)7,252.509,196.09-26.8 %0.02,388.74942.4060.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,295.772,782.0435.2 %5.01,441.622,626.98-82.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา20,553.691.00100.0 %5.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 54,831.661.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)19,574.3931,174.52-59.3 %0.06,945.277,339.70-5.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,907.618,794.00-11.2 %0.02,631.52931.4064.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,407.473,430.0022.2 %5.01,426.18263.4981.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,275.525,786.00-35.3 %0.01,304.83262.5479.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)8,185.4812,103.56-47.9 %0.02,769.063,176.12-14.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 511,687.0213,086.00-12.0 %0.03,342.051,552.0553.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,227.071.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,413.67625.0081.7 %5.0105.6042.2260.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,814.48568.0068.7 %5.051.1260.37-18.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,671.24667.0060.1 %5.030.5660.53-98.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา5,129.39812.0084.2 %5.01,038.60129.2087.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,149.85312.2490.1 %5.0943.52364.0561.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,314.523,773.0012.6 %5.01,228.78818.7633.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,645.2812,849.00-68.1 %0.01,913.343,418.60-78.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,078.351.00100.0 %5.02,084.481.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,151.562,124.0058.8 %5.01,247.78255.2679.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,644.0419,099.30-79.4 %0.02,864.14172.1294.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา9,014.4416,844.00-86.9 %0.03,140.78578.5581.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,137.692,442.0079.9 %5.01,285.81283.1078.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,838.394,122.00-7.4 %0.01,209.75695.4542.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,801.333,115.0035.1 %5.01,558.46385.4875.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,331.88658.8187.6 %5.01,381.53688.2750.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,974.378,302.00-39.0 %0.01,514.0094.1293.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา59,373.1710,911.9981.6 %5.0986.11424.8156.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา94,827.6925,262.0073.4 %5.0883.51800.949.3 %4.5
เรือนจำกลางนครราชสีมา 71,722.0171,233.000.7 %0.51,728.77999.4042.2 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 92,914.701.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 46,762.80126,678.33-170.9 %0.01,538.151,241.9519.3 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา59,188.5848,375.0118.3 %5.01,723.881,121.4534.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,937.8221,800.00-99.3 %0.02,795.03642.0777.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,735.941.00100.0 %5.0791.400.9099.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,282.317,500.00-19.4 %0.01,535.18427.5072.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา428,337.941.00100.0 %5.019,665.921,175.9694.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,706.651.00100.0 %5.01,114.671.0099.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,823.9411,775.66-72.6 %0.02,236.63914.1759.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,322.732,923.3232.4 %5.01,342.8621.8598.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,705.955,693.0015.1 %5.02,485.511,912.3123.1 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,585.652,049.2655.3 %5.0846.59123.5485.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา15,439.415,960.0061.4 %5.02,240.34468.5579.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา14,061.691.00100.0 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)28,598.2315,572.3445.5 %5.01,052.09430.4459.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 145,997.6515,481.9066.3 %5.01,004.21366.2763.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 230,086.9717,250.2442.7 %5.0625.22545.9712.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 311,114.8612,011.18-8.1 %0.01,986.49351.0882.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 438,550.6611,760.0069.5 %5.01,678.25781.5153.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 589,046.2613,208.2085.2 %5.01,598.85611.7961.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 648,160.4413,002.9773.0 %5.01,302.27379.9270.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 721,967.7712,437.0343.4 %5.01,564.19340.9278.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,038.151.00100.0 %5.0568.080.9099.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา111,729.69126,015.00-12.8 %0.02,326.40627.0073.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,009.051.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี48,592.3428,688.9541.0 %5.01,423.09593.9958.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ37,632.981.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา169,697.591.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา47,598.9317,640.0062.9 %5.01,020.25224.0978.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา47,676.8751,792.00-8.6 %0.01,412.00326.9576.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง69,628.0716,711.9376.0 %5.01,261.09791.3537.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย42,772.3448,872.00-14.3 %0.01,454.50512.3064.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,021.26976.0067.7 %5.01,937.15290.5385.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่87,408.051.00100.0 %5.01,355.850.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา64,219.7546,614.0027.4 %5.01,274.111,698.65-33.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง96,376.611.00100.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา37,272.4345,482.00-22.0 %0.03,071.203,860.91-25.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา15,291.2314,658.634.1 %2.05,812.023,874.9633.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา55,129.7733,787.0038.7 %5.01,383.771,049.8524.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,267.67422.8766.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา48,994.4041,832.5714.6 %5.03,779.702,706.1528.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,124.823,147.0023.7 %5.01,285.81796.4038.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,041.025,133.9127.1 %5.02,176.73981.7854.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,973.791,290.0056.6 %5.01,454.3048.0196.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,857.322,801.5027.4 %5.01,264.30237.8581.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 351,565.6330,000.0041.8 %5.015,776.718,300.0047.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,874.6044,464.00-220.5 %0.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 3,069,607 2,118,282 30.99 % 251,619 93,502 62.84 %