จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,084.62764.0075.2 %5.0281.00143.3949.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,018.584,814.004.1 %2.0680.3483.9387.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,834.341,752.0054.3 %5.0471.1642.1591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 324,099.3324,520.23-1.7 %0.03,510.66820.5076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 139,655.7135,171.0611.3 %5.05,358.27453.2691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 228,291.0525,613.269.5 %4.53,795.22244.0693.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,814.962,032.0057.8 %5.0425.5983.9080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,280.312,257.0057.3 %5.0391.1866.5083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,250.543,748.4028.6 %5.0433.13152.0064.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,509.041,641.0070.2 %5.0319.03114.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ7,345.631,563.0078.7 %5.01,936.8676.0096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,998.184,280.0046.5 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,412.682,960.0032.9 %5.0338.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,488.221.00100.0 %5.0300.02106.3764.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,890.698,311.00-20.6 %0.01,117.70423.7562.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,292.968,117.00-53.4 %0.0837.63681.2518.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,572.813,687.0019.4 %5.0813.45377.1553.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,988.771,789.0040.1 %5.0414.11197.6052.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,540.922,228.0037.1 %5.0414.11229.9044.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,672.733,889.2031.4 %5.0634.76297.4553.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,926.423,138.00-62.9 %0.0365.941.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,996.694,558.008.8 %4.01,079.67602.3044.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ16,423.8718,756.00-14.2 %0.01,612.12518.5867.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,639.031,770.0051.4 %5.0661.32324.9050.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,095.791,334.0067.4 %5.0699.350.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,230.831,258.0061.1 %5.0395.10361.978.4 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,418.126,036.00-36.6 %0.0794.43164.3579.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,265.4925,146.49-204.2 %0.01,992.441,220.7038.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,264.985,201.0017.0 %5.01,117.70798.9528.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,415.313,622.0065.2 %5.01,003.54108.3089.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,622.7715,736.00-106.4 %0.01,459.99102.2793.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,480.702,993.0073.9 %5.0471.16167.3064.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,750.013,952.0016.8 %5.0642.3066.4789.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,211.847,573.0046.7 %5.01,364.91646.2452.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,470.9410,441.00-90.8 %0.01,326.88150.0288.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา29,280.8322,710.0022.4 %5.01,015.99760.5825.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ49,857.8915,979.0068.0 %5.0833.73268.1067.8 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,042.381,075.4047.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,929.171,562.0046.7 %5.0300.02208.3030.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,679.9911,607.00-73.8 %0.01,459.99201.4086.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ34,689.5375,000.00-116.2 %0.02,551.32286.0388.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,619.729,534.00-25.1 %0.01,079.67475.0056.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ64,254.4453,116.0017.3 %5.03,323.561,139.0365.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,730.93260.0095.5 %5.0908.53532.0041.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ6,437.905,278.0018.0 %5.0566.24502.4911.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 121,543.7520,324.005.7 %2.5856.48343.8559.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,574.651.00100.0 %5.0863.03466.7645.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,959.3411,411.00-4.1 %0.0309.22237.5023.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ96,055.54102,808.00-7.0 %0.01,447.61163.4588.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ30,050.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ93,274.1638,877.0058.3 %5.0451.73515.44-14.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ39,495.5119,446.0050.8 %5.012,919.861,508.0088.3 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย358,175.16344,000.004.0 %2.06,351.001,110.7182.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,079.726,000.00-47.1 %0.0851.48535.6337.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,591.741,184.0067.0 %5.0281.00218.0022.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,123,485 989,750 11.90 % 76,324 20,378 73.30 %