จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์4,006.621,132.0071.7 %5.0603.38115.7580.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,985.0511,528.2135.9 %5.080.50356.40-342.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์3,095.101,356.0056.2 %5.0698.46222.3068.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,166.851,145.1163.8 %5.0812.550.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์22,918.328,624.0062.4 %5.02,638.09525.1980.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.0459.8579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,997.27636.0084.1 %5.0228.9519.4491.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,984.77673.0083.1 %5.0237.1818.1992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,156.17945.0077.3 %5.0404.7220.7394.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,085.92655.0084.0 %5.0403.4656.5586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,462.21449.0087.0 %5.0437.8824.2694.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,817.61831.0078.2 %5.0367.3879.8478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,758.49546.0085.5 %5.0322.9535.1989.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,669.26573.0084.4 %5.0312.5747.3184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,880.14714.0081.6 %5.0327.0992.7171.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,981.52619.0084.5 %5.0350.68148.2057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,732.47511.0086.3 %5.0268.7762.0476.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,086.31473.0088.4 %5.0306.2620.7593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,734.73523.0086.0 %5.0264.9317.0493.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช4,092.68359.0091.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,156.84209.0095.0 %5.0177.6711.7093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์4,056.39258.0093.6 %5.0295.5714.4095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,991.53452.0088.7 %5.0376.9055.0385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,790.57407.0089.3 %5.0308.434.6298.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,731.512,912.5121.9 %5.0945.66912.953.5 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,731.861,941.6728.9 %5.0447.71226.1049.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,985.92777.0074.0 %5.0581.00209.0064.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง3,003.331,236.0058.8 %5.0539.88116.8578.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,306.84990.0057.1 %5.0501.16191.9061.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,521.653,389.5625.0 %5.01,211.89966.1020.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,515.651,222.2065.2 %5.0698.46408.4441.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,260.641,243.0061.9 %5.0831.55944.74-13.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,309.444,523.2014.8 %5.01,325.983,426.77-158.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,672.353,671.62-37.4 %0.0669.63230.3965.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,591.405,739.8512.9 %5.02,067.591,694.1418.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,733.505,618.00-18.7 %0.01,364.02154.5388.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์8,498.0711,589.00-36.4 %0.01,972.53349.6082.3 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,178,880.4063,539.9094.6 %5.08,422.96490.6094.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,528.952,261.0035.9 %5.0869.62188.1078.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,206.071,456.0034.0 %5.083.31136.80-64.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,578.321,536.0072.5 %5.0106.65202.35-89.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,834.831,256.0055.7 %5.0831.57106.4087.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,046.281,167.0061.7 %5.0679.44361.7746.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,548.443,183.0010.3 %5.0926.63704.3024.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,338.891,778.0046.7 %5.0793.54240.3569.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,615.702,698.0059.2 %5.02,005.26436.0578.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,663.681,569.0041.1 %5.0527.31600.40-13.9 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,455.1611,581.907.0 %3.51,554.18224.3685.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,786.743,215.2072.7 %5.0926.65484.5047.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,052.16888.3082.4 %5.01,173.86184.1484.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์8,930.046,288.5029.6 %5.01,934.49984.7949.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์5,138.801,158.0077.5 %5.01,059.76213.7579.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,335.992,563.0023.2 %5.0774.52144.4081.4 %5.0
สพ.บุรีรัมย์47,187.1612,000.0074.6 %5.0762.03497.7834.7 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 18,139.435,223.8271.2 %5.0497.541,320.61-165.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,488.581,185.0052.4 %5.0546.33318.9241.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,873.672,157.0024.9 %5.0698.46290.3258.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,643.076,548.0014.3 %5.01,097.77350.5568.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,791.972,031.0046.4 %5.0983.70195.7080.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,620.318,113.15-209.6 %0.01,059.76390.7863.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)13,271.3912,754.673.9 %1.52,506.82901.8064.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 165,757.0814,793.0077.5 %5.01,115.34334.7070.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 226,205.4911,589.0055.8 %5.01,404.653,471.30-147.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 325,392.6212,046.4052.6 %5.01,609.01631.2160.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 417,604.926,710.1061.9 %5.02,647.91983.0062.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์2,086.907,625.75-265.4 %0.0185.26111.8839.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง10,260.6815,475.00-50.8 %0.0723.95338.2053.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์20,868.2084,099.00-303.0 %0.0747.281,016.43-36.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์14,350.0078,802.67-449.1 %0.0671.08748.23-11.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์31,433.1322,223.1829.3 %5.01,011.44836.3617.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง87,169.6550,112.6042.5 %5.0748.44361.7751.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก29,725.3165,498.00-120.3 %0.0948.91431.9654.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์17,389.8830,226.00-73.8 %0.02,225.65765.7065.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,623.793,232.0010.8 %5.0907.65772.4314.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,152.57130.0095.9 %5.0660.42601.898.9 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์15,954.1778,962.00-394.9 %0.05,467.246,004.95-9.8 %0.0
รวม 1,903,399 716,148 62.38 % 75,569 39,219 48.10 %