จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์693.340.00100.0 %5.0251.4442.7583.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์34,665.6418,750.5045.9 %5.0102.717,797.60-7,491.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์9,354.426,288.0032.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์4,022.404,815.93-19.7 %0.0958.10177.7381.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,982.451,568.0047.4 %5.0727.8846.6593.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์19,849.067,916.8060.1 %5.02,211.53886.3559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,650.45737.0079.8 %5.0302.0317.8294.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,194.00360.0091.4 %5.0195.1817.5191.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,677.54711.0080.7 %5.0292.3163.3178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,639.58661.0081.8 %5.0364.5515.6595.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,613.581,367.0070.4 %5.0293.7048.4583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,385.75984.0077.6 %5.0307.8063.5679.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,338.42515.0088.1 %5.0234.6941.4682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,186.51428.0089.8 %5.0246.3812.3895.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,186.511.00100.0 %5.0223.0317.3892.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,224.47778.0081.6 %5.0331.2596.9570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,639.58502.0086.2 %5.0172.1217.9989.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,783.931,050.0072.3 %5.0348.7842.0388.0 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม8,394.387,903.805.8 %2.5922.03141.3084.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,077.236,076.02-49.0 %0.0918.04988.98-7.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18218.5062.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,310.77682.0079.4 %5.0602.94437.0027.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,163.52993.0068.6 %5.0584.72393.3032.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,654.604,335.496.9 %3.0811.531,122.05-38.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,639.781,480.4059.3 %5.0822.96749.418.9 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,219.84992.0069.2 %5.0651.81690.33-5.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,065.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,302.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,455.713,858.00-11.6 %0.0735.47475.0035.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,915.254,180.4729.3 %5.01,754.741,228.9530.0 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,939.725,325.87-7.8 %0.01,355.402.8599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์5,092.501.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,585.573,183.3011.2 %5.0880.00140.5784.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4563.106.5 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1029.7252.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8930.4557.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,360.221,177.0065.0 %5.0819.7749.4094.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,723.37393.0085.6 %5.0575.75285.0050.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,818.772,827.4426.0 %5.0899.02393.7856.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์10,656.3532,512.32-205.1 %0.01,692.822,600.72-53.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์4,135.404,326.00-4.6 %0.0570.48427.8225.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,909.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5937.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,920.1612,854.270.5 %0.53,694.37307.2691.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,488.921.00100.0 %5.01,577.550.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,384.492,123.3860.6 %5.0937.05240.2974.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์632.885,090.00-704.3 %0.0203.02448.29-120.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,430.637,382.00-14.8 %0.01,792.77435.5275.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์5,291.963,700.0030.1 %5.0624.993.7299.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,861.033,333.0071.9 %5.0822.96425.3848.3 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์53,160.9211,152.7479.0 %5.0962.09832.2613.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,925.471,078.0063.2 %5.0230.68284.62-23.4 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,893.872,720.8530.1 %5.0880.00290.8067.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,864.951,286.0055.1 %5.0310.78210.6832.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,753.235,863.9813.2 %5.0766.03234.8469.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,728.881.00100.0 %5.0956.070.9099.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,852.10755.6089.0 %5.0937.051,034.79-10.4 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,093.981.00100.0 %5.01,373.50331.5575.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 124,298.5217,260.0129.0 %5.01,289.60327.8674.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 219,989.1812,174.7239.1 %5.01,250.54308.9975.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 310,337.166,247.0039.6 %5.01,597.44388.9875.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)10,567.341.00100.0 %5.01,084.001.8599.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,558.351.00100.0 %5.0385.100.9599.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,866.215,105.5725.6 %5.0384.56512.20-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์77,964.461.00100.0 %5.01,221.481.8599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์96,513.5043,894.0054.5 %5.01,104.86890.1619.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์55,808.3823,687.9957.6 %5.0699.12793.51-13.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม82,736.5719,934.0075.9 %5.0928.90392.6057.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท64,028.6326,836.0058.1 %5.0821.73329.4759.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ101,517.661.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0907.111.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,762.3435,158.92-155.5 %0.02,558.653,303.63-29.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,618.962,150.5740.6 %5.0765.91385.8849.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,559.041,930.0045.8 %5.0689.8452.1592.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์35,034.011.00100.0 %5.09,120.411.85100.0 %5.0
รวม 960,981 379,407 60.52 % 64,673 32,650 49.51 %