จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ4,206.311,122.0073.3 %5.0525.7654.2889.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ30,620.71493.5598.4 %5.0245.87189.5822.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษไม่ครบ1,892.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ316.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,308.592,423.0026.8 %5.0800.7452.4993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ12,923.397,141.5144.7 %5.03,158.72776.1575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,266.162,313.0045.8 %5.0268.7874.5972.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,211.68830.0080.3 %5.0435.2253.5587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,062.08770.0081.0 %5.0323.5526.7691.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,402.91696.0084.2 %5.0356.9049.6886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,997.45238.0094.0 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,023.87292.0092.7 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,050.15311.0092.3 %5.0176.150.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,047.07395.0090.2 %5.0278.2241.7085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,004.26657.0083.6 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,927.76213.0094.6 %5.0227.890.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,042.48340.0091.6 %5.0252.8947.5481.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,077.42316.0092.3 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,153.86768.0081.5 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,050.15344.0091.5 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,958.38201.0094.9 %5.0194.620.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,031.54339.0091.6 %5.0188.7812.3993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,146.191,041.0074.9 %5.0256.9150.1180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,135.24560.0086.5 %5.0246.9550.7879.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษไม่ครบ3,887.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,835.611,295.7854.3 %5.0341.6396.9071.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,753.43839.0069.5 %5.0520.72241.3053.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,769.36835.0069.8 %5.0524.96141.5573.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,613.301,226.0053.1 %5.0370.4089.3075.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,207.035,132.6417.3 %5.01,352.201,424.00-5.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,305.84934.0071.7 %5.0420.99375.2510.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,429.211,108.2067.7 %5.0444.19578.48-30.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,446.535,841.3666.5 %5.03,178.692,496.2421.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,526.649,944.96-293.6 %0.0592.131,151.04-94.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,212.247,322.07-17.9 %0.01,637.46413.9274.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,290.503,729.5229.5 %5.01,466.30296.3579.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,801.631,077.0040.2 %5.065.2785.79-31.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ1,820.20552.0069.7 %5.0857.7859.0493.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,230.911,494.0053.8 %5.0762.70125.0983.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,775.344,379.79-16.0 %0.0647.65532.5417.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,407.402,506.6253.6 %5.01,400.50791.1843.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ6,153.315,163.0016.1 %5.01,523.3720.1998.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,374.802,595.0023.1 %5.0952.86534.8543.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ30,679.1515,648.7549.0 %5.010,638.85353.5796.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,333.981,671.0061.4 %5.0705.66653.317.4 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ4,002.743,638.109.1 %4.51,066.96513.9751.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,194.516,554.83-56.3 %0.01,143.02475.8658.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,623.142,900.3666.4 %5.0431.56466.86-8.2 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,738.503,988.09-6.7 %0.0838.7765.4192.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ12,236.832,807.5677.1 %5.0933.85240.7674.2 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 56,613.1632,348.3042.9 %5.01,102.98239.2578.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,849.041,073.0062.3 %5.0572.54115.9179.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,567.013,304.807.4 %3.5834.42144.0782.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,072.261,094.0064.4 %5.0610.58362.8040.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,687.995,233.668.0 %4.01,104.97622.7143.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,235.054,624.0011.7 %5.01,466.32888.2739.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,435.789,830.03-303.6 %0.01,219.09191.2784.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 115,684.3221,451.69-36.8 %0.02,297.77153.0093.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 290,430.1014,359.9784.1 %5.01,084.71458.9957.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3158,407.58583.4499.6 %5.09,719.98222.2797.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 440,958.4812,778.5668.8 %5.01,474.37413.2572.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)47,873.8715,950.9066.7 %5.02,800.99181.0893.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,188.837,002.58-119.6 %0.0212.60380.00-78.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ230,866.70109,144.0052.7 %5.02,558.99344.0086.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ28,900.6819,912.0031.1 %5.0933.39535.1342.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ116,516.0250,091.0057.0 %5.0870.46364.2658.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ21,499.2738,071.00-77.1 %0.02,129.002,104.021.2 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,324.132,498.0024.9 %5.0762.70286.1462.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,452.481,695.0050.9 %5.0762.70307.2259.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ35,186.9112,560.0064.3 %5.010,134.313,856.2461.9 %5.0
รวม 1,149,160 478,595 58.35 % 84,673 25,880 69.43 %