จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 242,478.8910,000.0076.5 %5.0231.8395.0059.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,879.841,074.0072.3 %5.0662.45186.6071.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี19,593.4110,000.0049.0 %5.073.8195.00-28.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี84,358.361,000.0098.8 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี331,036.4110,000.0097.0 %5.01,372.69190.0086.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,609.72964.5673.3 %5.0947.69158.0483.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี30,827.1125,320.0017.9 %5.03,324.69819.8575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,971.962,365.0052.4 %5.0272.11118.7756.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,677.781,012.0078.4 %5.0332.6358.1282.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,349.35936.0078.5 %5.0384.111.6599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,606.87396.0089.0 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,729.62548.0085.3 %5.0449.4798.8878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,699.40519.0086.0 %5.0266.6061.5876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,865.37918.0081.1 %5.0354.9372.8779.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,720.93592.0084.1 %5.0373.5067.9281.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,805.47760.0080.0 %5.0305.4375.3575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,007.61816.0079.6 %5.0369.1180.5278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,964.80490.0087.6 %5.0415.1584.0579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,775.28638.0083.1 %5.0498.3383.4383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,973.65581.0085.4 %5.0322.9275.1976.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,670.78468.0087.3 %5.0415.0013.0796.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,944.41604.0084.7 %5.0190.0210.4294.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,633.91435.0088.0 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,975.22394.0090.1 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,873.94843.0078.2 %5.0357.5772.4879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,831.70256.0093.3 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์395.86247.0037.6 %5.0148.4041.7971.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,650.72543.0085.1 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก13,211.4410,000.0024.3 %5.01,500.40950.0036.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ5,695.865,000.0012.2 %5.01,165.0795.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,303.513,000.0043.4 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ4,713.252,000.0057.6 %5.01,314.55475.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล4,434.413,000.0032.3 %5.01,303.40285.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ4,778.742,000.0058.1 %5.01,545.86232.4685.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม4,417.992,000.0054.7 %5.01,271.68475.0062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร4,099.881,000.0075.6 %5.01,176.60475.0059.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,697.171,103.0080.6 %5.01,651.75125.3892.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,519.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5895.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,765.862,582.1645.8 %5.01,404.55475.0066.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี4,238.103,367.4020.5 %5.0966.70511.1747.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 714,205.9929,081.00-104.7 %0.04,702.114,107.0012.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,058.271,565.5069.1 %5.01,536.49441.7571.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,901.212,345.0039.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี9,064.043,000.0066.9 %5.01,080.80950.0012.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,634.615,000.00-7.9 %0.01,842.015,863.80-218.3 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี25,729.478,143.5668.3 %5.02,367.40177.5092.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,358.495,447.40-131.0 %0.0560.991,132.46-101.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,305.775,000.0031.6 %5.02,188.81475.0078.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,336.291,000.0081.3 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี20,128.6719,080.265.2 %2.52,316.84297.2687.2 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี284,511.53100,000.0064.9 %5.01,459.89950.0034.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,077.8118,346.01-65.6 %0.03,916.95174,222.38-4,347.9 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,600.081,000.0082.1 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,929.431,000.0074.6 %5.01,061.79190.0082.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,434.348,625.13-94.5 %0.01,440.931,236.7114.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,454.2411,753.645.6 %2.54,540.541,583.3365.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 117,569.977,720.39-2.0 %0.02,669.9952.6298.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง19,390.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี24,398.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5203.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,680.192,101.0042.9 %5.0985.7246.9295.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,552.193,000.0015.5 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี4,057.363,000.0026.1 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี22,354.4410,000.0055.3 %5.06,215.12950.0084.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,927.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,648.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,911.6420,000.00-238.3 %0.01,556.20343.4677.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี13,672.591,000.0092.7 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,978.632,000.0049.7 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,416.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,462.607,195.4915.0 %5.02,354.88639.1972.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,925.863,000.0023.6 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี74,493.1626,556.0064.4 %5.0668.12345.9748.2 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี27,315.7919,145.6529.9 %5.0910.19284.8368.7 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 102,962.08118,429.00-15.0 %0.01,979.46954.0051.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,453.861,472.1057.4 %5.0890.64190.0078.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,388.452,000.0054.4 %5.01,137.85475.0058.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี23,093.1615,000.0035.0 %5.01,443.98475.0067.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,496.502,000.0042.8 %5.0909.66380.0058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,146.217,422.54-3.9 %0.01,537.19412.3073.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี3,932.744,000.00-1.7 %0.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,503.946,520.86-86.1 %0.01,268.72800.8036.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,585.5815,000.00-41.7 %0.03,362.72475.0085.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,683.925,000.0053.2 %5.03,362.72285.0091.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี21,789.035,000.0077.1 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1310,192.8823,889.0092.3 %5.03,092.09380.0087.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 244,074.5123,624.9146.4 %5.01,369.17371.7372.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3111,540.9416,357.7385.3 %5.03,186.08648.6179.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 433,861.5414,353.5857.6 %5.03,081.93204.2593.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 568,311.8413,512.0080.2 %5.03,151.45462.6685.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม26,515.3530,000.00-13.1 %0.01,027.28950.007.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี50,393.3210,000.0080.2 %5.01,262.111,900.00-50.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี166,933.3310,000.0094.0 %5.01,075.67950.0011.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี41,220.535,000.0087.9 %5.01,180.83950.0019.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี31,828.745,000.0084.3 %5.01,084.31475.0056.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ63,705.825,000.0092.2 %5.01,153.68475.0058.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล65,917.533,000.0095.4 %5.01,035.02475.0054.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ68,992.753,000.0095.7 %5.0893.65475.0046.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี21,444.533,000.0086.0 %5.02,163.64285.0086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี12,118.0437,248.00-207.4 %0.04,292.272,168.2749.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี19,708.3320,000.00-1.5 %0.0835.26285.0065.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,721.102,844.0023.6 %5.0644.000.9599.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี29,666.2841,768.00-40.8 %0.02,938.791,038.5564.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,162.682,678.0035.7 %5.01,213.92567.1553.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,212.9110,730.00-105.8 %0.01,461.1253.0396.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,480.082,000.0042.5 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี55,033.0717,958.4767.4 %5.06,640.864,244.1036.1 %5.0
รวม 2,689,041 915,686 65.95 % 142,987 226,772 -58.60 %