จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,850.821,300.0073.2 %5.0509.58202.5560.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร14,661.4715,617.30-6.5 %0.0189.3468.6863.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,382.042,041.0039.7 %5.0585.64196.1366.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,655.971,759.0051.9 %5.0604.6650.8791.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,670.9710,860.0026.0 %5.01,707.57470.2572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,803.711,465.0069.5 %5.0365.8522.8993.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,341.22616.0085.8 %5.0174.2651.5270.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,784.05851.0082.2 %5.0322.4020.4093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,505.65599.0089.1 %5.0302.5549.0483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,545.79888.0080.5 %5.0262.2946.0382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,424.61455.0089.7 %5.0218.5912.4594.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,358.87423.0092.1 %5.0290.984.7598.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,519.744,737.39-34.6 %0.0718.74260.3063.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,490.870.00100.0 %5.0252.5659.8576.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,811.15937.0066.7 %5.0479.99158.6566.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,741.21918.5066.5 %5.0361.66152.0058.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,950.442,642.0033.1 %5.0908.90406.6055.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,318.881,558.0053.1 %5.0516.791,146.38-121.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,646.951,160.0068.2 %5.0604.64785.99-30.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,090.312,986.0027.0 %5.0813.821,522.57-87.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,472.494,096.04-65.7 %0.0530.15714.58-34.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,045.422,896.9142.6 %5.01,327.24543.4459.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,881.584,947.0015.9 %5.01,022.99184.5882.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร17,929.5818,399.70-2.6 %0.05,967.18266.3995.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร6,591.512,305.0065.0 %5.0699.74403.7042.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,876.731,117.0071.2 %5.0699.7358.3991.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,041.57616.0084.8 %5.0528.58564.58-6.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,855.852,415.0037.4 %5.0699.71201.3071.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,800.61-37.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,513.24912.0063.7 %5.01,118.07408.5763.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,519.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,859.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,904.577,050.00-43.7 %0.0982.4172.5692.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,702.732,834.0039.7 %5.0661.70373.6943.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,895.383,354.0013.9 %5.0908.90165.4681.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร5,005.665,869.00-17.2 %0.0748.33212.2571.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,544.823,841.1030.7 %5.0984.98279.2271.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,302.393,363.00-1.8 %0.0509.5842.0891.7 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร11,735.762,956.0074.8 %5.0642.67236.9363.1 %5.0
รจ.จ.ยโสธร42,861.0232,585.9424.0 %5.0785.17466.1640.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,872.421,341.0053.3 %5.0433.5121.6495.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,743.711,830.0051.1 %5.0661.70422.2736.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,005.261,060.0064.7 %5.0452.52277.7138.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,199.063,898.707.2 %3.5812.55264.1167.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,112.462,126.0048.3 %5.0965.94209.3878.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร14,166.167,899.2344.2 %5.03,837.32301.7092.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 143,459.9215,504.0064.3 %5.01,804.90367.4679.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 214,305.1387.8399.4 %5.01,307.98456.0365.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,411.466,005.76-76.0 %0.0324.10419.69-29.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร39,598.1761,225.80-54.6 %0.0803.55673.2116.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร9,594.08616.0093.6 %5.0526.94276.6247.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา61,618.4827,280.0055.7 %5.0771.92620.8619.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,055.6022,672.00-181.4 %0.01,555.431,475.465.1 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,157.58133.9095.8 %5.0623.66743.44-19.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,902.47561.0080.7 %5.0452.51325.4628.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร39,766.1622,652.0343.0 %5.04,043.097,839.01-93.9 %0.0
รวม 491,192 326,264 33.58 % 49,694 27,376 44.91 %