จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,457.54735.0083.5 %5.0630.88181.8871.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ9,366.667,731.5017.5 %5.060.6257.764.7 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,235.145,538.60-71.2 %0.0802.03166.9779.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,488.522,230.0036.1 %5.0549.1441.0692.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,520.968,436.3237.6 %5.02,399.36833.1565.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,294.831,770.5058.8 %5.0375.13128.4165.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,820.59526.0086.2 %5.0346.9341.5588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,735.23564.0084.9 %5.0338.7341.5787.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,671.62282.0092.3 %5.0444.2083.8381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,478.69834.0081.4 %5.0441.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,832.18750.0080.4 %5.0288.52123.0157.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,760.39570.0084.8 %5.0203.9823.8488.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,330.80365.0091.6 %5.0381.2941.8589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,092.30520.0087.3 %5.0461.9441.8190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,252.29651.0087.6 %5.0353.7762.0982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,245.22379.0088.3 %5.0507.4332.0393.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,684.87324.0091.2 %5.0260.610.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,976.57488.0090.2 %5.0392.0075.0280.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,689.114,905.06-4.6 %0.0878.091,140.38-29.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,467.361.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,756.371,081.0060.8 %5.0471.74265.0543.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,910.531,675.0042.5 %5.0676.68157.7076.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,495.9524,061.48-435.2 %0.01,163.33686.5241.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,494.781,727.0061.6 %5.0859.07144.8283.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,801.871,782.0036.4 %5.0535.80563.35-5.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,734.666,000.0031.3 %5.02,950.83950.0067.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,383.208,020.00-236.5 %0.0625.16618.011.1 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,368.204,394.0018.1 %5.01,355.32914.5032.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,766.455,834.40-54.9 %0.0935.13207.4677.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,502.6014,552.00-71.1 %0.01,620.2293.4794.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ6,056.442,380.1660.7 %5.0954.15291.9569.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,699.89591.0065.2 %5.075.8353.9828.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,489.431,781.0049.0 %5.0878.080.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,901.421,087.0062.5 %5.0688.11304.9655.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,885.453,494.0070.6 %5.0641.34536.4616.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,399.9033,061.00-416.6 %0.01,600.70304.9680.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ6,028.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,876.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,917.802,322.0040.7 %5.01,030.22306.1670.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,168.4314,792.04-254.9 %0.01,144.3149.8895.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,366.372,764.0017.9 %5.0916.12359.2660.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,928.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,087.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,248.611,343.0074.4 %5.01,524.63304.0280.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,346.953,405.4721.7 %5.0992.15176.9682.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,686.619,785.56-165.4 %0.0744.986.0599.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,776.034,053.0015.1 %5.0916.12636.6630.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ58,773.0539,677.1432.5 %5.01,235.38648.8547.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,693.71997.0063.0 %5.0611.87101.3783.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,411.022,555.8042.1 %5.01,182.34427.5563.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,248.561,472.1054.7 %5.0706.95170.4075.9 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,993.675,203.8313.2 %5.01,334.47411.9369.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,645.3119,856.71-444.7 %0.0725.96398.0745.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,744.961.00100.0 %5.01,315.452.8599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 129,471.1220,800.0029.4 %5.01,862.94452.1675.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 28,659.2013,602.21-57.1 %0.01,768.92598.9866.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 334,461.5413,530.0960.7 %5.01,569.20293.1381.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,605.314,127.20-58.4 %0.0234.78191.6718.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ83,933.1478,255.006.8 %3.01,715.64888.9548.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ44,473.5918,603.0058.2 %5.01,029.84540.0047.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ25,789.3419,599.9324.0 %5.0973.961.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ84,709.872,039.4997.6 %5.0945.30264.7472.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์38,088.1515,212.9660.1 %5.0996.900.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,333.941,928.0042.2 %5.0859.07124.1685.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ1,166.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ133.00ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ49,326.7530,820.1537.5 %5.05,256.501,037.4080.3 %5.0
รวม 693,921 475,869 31.42 % 58,292 17,609 69.79 %