จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,586.10653.0074.7 %5.0380.79217.0743.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ20,673.4013,508.4734.7 %5.072.20222.76-208.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,129.951,201.0061.6 %5.0494.8853.2489.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,052.401,927.0036.9 %5.0551.9420.8396.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ14,371.2915,052.00-4.7 %0.01,902.07272.7685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ6,044.291.00100.0 %5.0212.80107.9249.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,464.76604.0086.5 %5.0258.8982.3268.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,305.07394.0090.8 %5.0375.1657.1384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,508.53714.0079.6 %5.0250.1238.5784.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,992.43592.0085.2 %5.0215.9941.1381.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ7,189.052,320.3067.7 %5.0970.29793.2618.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,841.131,310.0065.9 %5.0856.19651.0824.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,118.671,728.0044.6 %5.0570.99294.8348.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,502.081,102.0068.5 %5.0589.97470.9720.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,998.552,616.5047.7 %5.01,255.531,273.49-1.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,019.902,300.00-13.9 %0.0440.72950.00-115.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,569.341,279.0064.2 %5.0666.03527.2520.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,556.963,270.8428.2 %5.0913.24207.4877.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ8,993.898,591.754.5 %2.01,749.9520.5698.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,512.202,493.0029.0 %5.0685.05371.1245.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,322.681,529.0054.0 %5.0647.0244.5893.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,037.91869.0071.4 %5.0551.94312.6943.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,158.572,598.0017.7 %5.0589.97181.0369.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,240.812,205.3557.9 %5.01,388.643,169.64-128.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,404.171,255.3683.0 %5.01,027.34696.9432.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,541.932,251.0036.4 %5.0742.10422.8043.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17,014.851,775.0389.6 %5.01,845.03246.8186.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ6,431.162,004.0068.8 %5.0532.92501.605.9 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,935.183,259.0017.2 %5.0799.15421.7747.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,639.812,413.0033.7 %5.0723.08245.2866.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ4,075.102,407.0040.9 %5.0856.19401.0553.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ4,113.283,509.8214.7 %5.0723.0881.2488.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ12,102.802,095.0082.7 %5.0681.61225.2667.0 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 44,039.7547,367.09-7.6 %0.0772.031,013.65-31.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,593.97837.0067.7 %5.0380.7950.7186.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,247.521,534.6452.7 %5.0513.91274.5346.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,915.19603.0079.3 %5.0455.41176.0761.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,938.974,392.5326.0 %5.0929.71324.3965.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,153.781,065.0066.2 %5.0589.97102.3782.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,461.373,732.00-7.8 %0.0666.03148.4477.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ109,464.2117,304.0084.2 %5.01,451.69737.0849.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,449.592,493.0070.5 %5.0294.94120.5059.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ115,811.1261,114.0047.2 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน49,955.5217,488.0065.0 %5.0589.94375.8536.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ9,276.311.00100.0 %5.0722.500.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,265.622,336.0028.5 %5.0589.96288.2751.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ3,132.871,467.0053.2 %5.0494.92368.5325.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ18,050.3915,722.2512.9 %5.04,521.173,272.9827.6 %5.0
รวม 571,204 267,285 53.21 % 38,254 20,882 45.41 %