จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,427.061.00100.0 %5.0366.74133.0063.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,554.9613,537.007.0 %3.5187.53114.0039.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,026.211,905.0037.0 %5.0518.87141.5572.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,243.941,949.0039.9 %5.0613.9591.8385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�4,834.1414,323.00-196.3 %0.0404.77337.9416.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,974.641.00100.0 %5.0236.6247.5079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,974.86431.0089.2 %5.0277.1678.1571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,769.29375.0090.1 %5.0280.4878.3072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,662.67370.0089.9 %5.0268.4976.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,548.02240.0093.2 %5.0237.2422.9890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,592.89392.0089.1 %5.0344.60125.8963.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,908.704,200.00-7.5 %0.0956.24780.2018.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,901.631,311.0054.8 %5.0556.90256.5053.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู6,363.441,152.8181.9 %5.0613.95185.0069.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,387.512,615.0022.8 %5.0747.061,056.12-41.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,406.124,367.00-28.2 %0.0772.61812.03-5.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,501.992,378.5247.2 %5.01,184.43665.0043.9 %5.0
สปก. หนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,364.3811,652.785.8 %2.52,154.25186.4891.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,201.422,244.0029.9 %5.0632.97583.207.9 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,657.53351.0078.8 %5.047.5426.6044.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,275.91941.0071.3 %5.0709.03101.6585.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู6,156.66647.0089.5 %5.01,561.99300.3980.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,354.882,669.0020.4 %5.0728.05466.8735.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,885.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,298.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,878.013,025.0022.0 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,588.1210,278.58-83.9 %0.01,204.6279.1193.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู11,206.852,097.0081.3 %5.0566.92323.0043.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,588.104,172.00-16.3 %0.0709.03250.2264.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,674.084,972.00-35.3 %0.0861.16421.6551.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,720.302,727.0042.2 %5.0728.05248.2165.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,721.542,961.00-8.8 %0.0461.8247.7089.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู32,695.362,643.0091.9 %5.0626.04360.6142.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�54,153.0731,420.0042.0 %5.0855.68527.4438.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,093.121,131.0063.4 %5.0404.77132.0667.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,270.332,312.0029.3 %5.0690.01306.0055.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,912.431,007.0065.4 %5.0518.87213.7158.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,957.034,039.00-2.1 %0.0766.08436.6643.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,574.561,870.0047.7 %5.0823.13133.0083.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,368.193,043.059.7 %4.5709.03327.5053.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 53,019.3313,226.8075.1 %5.01,035.55123.4588.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 229,215.3411,035.5862.2 %5.01,083.22590.9245.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู48,823.9423,316.0052.2 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง80,983.2912,552.0084.5 %5.0639.67337.4447.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,919.0512,998.55-64.1 %0.01,581.33175.7588.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,054.042,380.0022.1 %5.0613.95464.4324.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,613.751,006.0061.5 %5.0423.7998.1876.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,267.508,574.0050.3 %5.03,925.756,554.75-67.0 %0.0
รวม 490,386 230,840 52.93 % 35,375 19,361 45.27 %