จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,358.172,487.1725.9 %5.02,070.5494.3995.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,337.189,550.57-30.2 %0.01,280.05414.6767.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,888.791,476.0062.0 %5.0576.46166.9171.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 120,134.2652,612.0056.2 %5.01,887.56728.9661.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น25,646.0926,453.30-3.1 %0.0137.5141.9469.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,804.196,251.408.1 %4.049.0598.16-100.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,533.5621,788.01-293.7 %0.01,622.34129.3792.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,653.602,760.0024.5 %5.0861.7045.1294.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น20,839.1623,621.00-13.3 %0.05,180.51974.8081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,689.311,638.0071.2 %5.0429.8162.9285.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 26,675.731,585.0076.3 %5.0314.47109.0665.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,736.70547.0088.5 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน5,027.70458.0090.9 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,820.06401.0091.7 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ5,236.381,384.0073.6 %5.0490.4575.2884.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,694.86355.0092.4 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,027.571,157.0077.0 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,717.821.00100.0 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,396.56589.0086.6 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่5,052.411,703.0066.3 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล5,061.401,218.0075.9 %5.0460.3257.7887.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,702.30496.0089.5 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,763.09683.0085.7 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,729.14570.0087.9 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,380.46633.0085.5 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,282.42550.0087.2 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,308.80484.0088.8 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,332.28563.0087.0 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,339.72513.0088.2 %5.0180.0672.0060.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น4,319.444,946.99-14.5 %0.01,070.88716.5033.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,605.03805.2069.1 %5.0447.10117.0273.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,720.11928.0065.9 %5.0467.61167.5164.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,803.82606.0078.4 %5.0414.30165.2560.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,674.94913.0065.9 %5.0569.61129.1177.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,908.335,307.00-8.1 %0.01,451.20808.4544.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,021.392,695.0033.0 %5.01,315.34460.0765.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 627,341.7877,854.01-184.7 %0.09,450.2910,597.20-12.1 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,749.571,579.0057.9 %5.01,571.081,413.8410.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,021.781,172.0061.2 %5.0747.61635.2515.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,537.304,082.9061.3 %5.03,466.891,923.1344.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,360.744,787.1610.7 %5.01,565.292,782.70-77.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 521,546.8423,682.00-9.9 %0.02,727.911,192.2756.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น27,919.2811,474.1358.9 %5.0612.14162.5073.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,914.056,468.73-31.6 %0.02,526.93722.9471.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น50,926.264,284.5091.6 %5.019,421.321,155.4694.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,757.651,948.0048.2 %5.01,375.722,061.02-49.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ200,728.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ294.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,189.8615,820.00-29.8 %0.03,809.183,991.85-4.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)17,478.7510,288.3941.1 %5.02,520.0785.5096.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,302.063,275.0073.4 %5.01,108.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,375.629,307.00-112.7 %0.01,571.61553.9964.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,882.8911,346.8511.9 %5.04,644.8750.1098.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 414,621.9414,678.27-0.4 %0.04,373.061,511.6165.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,327.949,959.00-19.6 %0.03,039.902,404.6020.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.22,273.3016,186.0027.3 %5.0323.08351.50-8.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,666.951,153.0030.8 %5.071.0043.0439.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,486.861,659.0052.4 %5.0937.77124.3686.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,235.891,394.0056.9 %5.0785.64328.0358.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,370.885,518.71-26.3 %0.01,184.97701.6640.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,630.2540,086.00-364.5 %0.02,154.791,818.5215.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,139.2913,043.89-112.5 %0.01,850.532.8599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น13,091.9022,354.00-70.7 %0.02,592.2299.7696.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,922.973,528.0010.1 %5.01,051.86369.9264.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น2,745.138,096.16-194.9 %0.01,337.10311.3676.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,996.414,216.3729.7 %5.01,567.24653.4958.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,215.816,320.00-49.9 %0.012,283.6986.9899.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,600.9810,404.0033.3 %5.0779.68687.9311.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,957.5214,952.0016.7 %5.0537.70178.8466.7 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 55,012.627,444.0086.5 %5.0996.93236.0576.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 411,364.4210,508.007.5 %3.53,222.371,893.6041.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,757.391,638.0040.6 %5.0652.5393.7885.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น39,314.0621,785.0044.6 %5.01,633.16285.7182.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ2,865.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ256.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 8,174.227,188.0012.1 %5.01,508.25215.8185.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,517.303,033.0032.9 %5.01,070.88203.0981.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,718.604,132.0012.4 %5.01,741.84337.1380.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,659.366,568.51-41.0 %0.01,184.97479.6659.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น15,812.264,349.2872.5 %5.0104,739.18464.7599.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)31,355.5312,340.3760.6 %5.02,570.701,165.8454.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 126,228.6118,510.0029.4 %5.01,011.32541.5046.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 211,255.2115,026.65-33.5 %0.0729.21467.8935.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 326,084.2712,547.0251.9 %5.01,354.47419.9069.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 440,483.0111,430.6271.8 %5.01,683.90575.7565.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 592,276.1118,967.0879.4 %5.01,624.68910.7643.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,634.0319,120.00-188.2 %0.0417.03674.50-61.7 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น42,420.5619,559.0053.9 %5.0373.32760.89-103.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่52,758.6720,376.0061.4 %5.0942.2041.2595.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,365.4832,904.00-251.3 %0.02,570.601,301.4449.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น33,178.6025,695.3822.6 %5.03,489.173,016.6713.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น42,206.5948,964.00-16.0 %0.01,990.49330.7783.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,257.711,327.0059.3 %5.01,031.5871.3193.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น119,997.8773,260.0138.9 %5.02,169.221,307.4339.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,656.84198.0094.6 %5.0994.81444.6155.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,734.5411,969.00-108.7 %0.02,229.5186.4596.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,547.931,107.0056.6 %5.01,378.7316.2698.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,361.552,425.0027.9 %5.0880.72375.8257.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,371,945 952,019 30.61 % 262,143 60,037 77.10 %