จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,437.03950.0061.0 %5.0535.56163.7969.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี8,381.558,018.404.3 %2.037.49102.21-172.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,468.33945.6087.3 %5.066.2157.0013.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี121,360.856,029.0095.0 %5.04,610.52289.5993.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 481,164.843,769.0095.4 %5.04,569.881.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,142.891,303.0058.5 %5.0839.8243.7594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1015,729.7813,134.8416.5 %5.03,468.56188.2094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,494.8621,244.751.2 %0.54,871.211,191.0175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,653.524,460.0021.1 %5.0533.9047.0991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,773.46625.0083.4 %5.0251.0087.0265.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,534.921,340.0070.5 %5.0384.18142.5062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,999.18235.0094.1 %5.0266.0363.6576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,871.77383.0093.5 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,400.4799.0097.1 %5.0461.2248.8989.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,857.02488.0087.3 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,914.45818.0079.1 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,108.49451.0089.0 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,038.51540.0086.6 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,979.71541.0086.4 %5.0442.01113.2674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,745.69594.0084.1 %5.0283.7173.2674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,554.71446.0090.2 %5.0298.764.0498.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,753.10459.0090.3 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,914.54513.0086.9 %5.0269.4095.0064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,528.42706.0084.4 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,893.678,968.35-52.2 %0.02,401.40730.7669.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,870.215,506.98-13.1 %0.0934.89414.4155.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,300.161,795.0022.0 %5.0449.48132.4670.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,626.401,603.5038.9 %5.0471.28169.8364.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,577.79922.0064.2 %5.0477.56165.7565.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,670.27877.5167.1 %5.0447.08189.9757.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ2,091.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ132.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,686.852,596.0044.6 %5.01,220.13993.2918.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,604.441,812.0049.7 %5.0896.86176.7280.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 545,226.1839,056.0013.6 %5.07,244.375,227.2527.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,834.771,240.0067.7 %5.0687.68653.854.9 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี10,052.484,013.0060.1 %5.03,330.912,131.5336.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,416.082,594.00-7.4 %0.0584.77521.5510.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,589.514,925.25-37.2 %0.01,317.86648.3850.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี6,053.496,809.00-12.5 %0.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,365.972,525.5242.2 %5.01,779.212,528.46-42.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี19,557.5326,621.00-36.1 %0.02,304.050.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี229,599.53387,523.28-68.8 %0.01,349.20759.0543.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,646.422,470.0032.3 %5.0915.88272.8270.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ4,373.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ941.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)11,623.5812,198.00-4.9 %0.04,027.822,113.2747.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,890.359,729.0618.2 %5.03,974.391,991.6049.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ2,385.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,553.221,282.0063.9 %5.0877.8592.4789.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,337.261,063.0068.1 %5.0839.82470.0244.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี5,011.165,008.000.1 %0.5956.98678.7029.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี6,961.4635,941.12-416.3 %0.02,183.233,746.60-71.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี6,165.547,551.00-22.5 %0.01,676.52570.0066.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,044.5814,638.27-61.8 %0.01,946.47182.2290.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,989.393,447.0071.2 %5.0858.83641.7725.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,168.015,408.26-29.8 %0.01,087.02446.3258.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี7,151.1919,501.00-172.7 %0.01,790.61491.5172.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,996.503,632.0027.3 %5.01,090.11511.2853.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี7,063.586,573.006.9 %3.01,125.0544.5596.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี15,341.2410,268.0033.1 %5.0527.37467.3211.4 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 102,336.4057,147.5444.2 %5.01,803.05808.3855.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,081.741,385.0055.1 %5.0649.65164.7774.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,136.484,875.19-17.9 %0.01,144.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี18,170.902,941.0083.8 %5.06,038.45131.7597.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี11,018.4713,316.00-20.9 %0.02,670.36525.1680.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,168.592,331.0054.9 %5.01,048.99120.6588.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,043.1757,681.90-854.5 %0.01,258.1621.1898.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 120,977.3415,509.0126.1 %5.01,396.93630.3554.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 238,560.6216,142.9358.1 %5.01,480.17663.8555.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 330,416.5117,163.7443.6 %5.01,381.32340.6075.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 461,621.1513,215.9478.6 %5.01,528.28279.6881.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)41,467.699,581.0076.9 %5.02,651.26797.3369.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี13,480.0811,336.8715.9 %5.0471.72324.2131.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ5,018.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ252.32ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี90,960.8495,550.00-5.0 %0.01,821.18175.2290.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี31,069.1139,492.00-27.1 %0.01,084.58401.6963.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี180,232.3866,320.0063.2 %5.01,227.43686.0544.1 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ34,150.23ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ273.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ27,706.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ522.13ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี37,423.6127,681.0026.0 %5.01,033.78470.7054.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี88,973.9630,777.0165.4 %5.01,012.38344.6766.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ80,444.8116,333.8079.7 %5.01,017.80407.6459.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน106,345.9639,520.0062.8 %5.01,036.98612.1641.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี25,214.0019,954.7820.9 %5.02,790.333,404.70-22.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี7,195.757,133.010.9 %0.52,387.8184.1896.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี53,764.1462,614.00-16.5 %0.01,365.10283.1079.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,985.601,802.5439.6 %5.01,285.36683.9246.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 5,190.503,157.0039.2 %5.01,169.07263.7477.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,200.557,745.00-48.9 %0.01,801.58612.4666.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,306.522,733.0017.3 %5.01,634.85476.1970.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 411,250.076,248.4044.5 %5.02,807.33568.7979.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,052.13102.0090.3 %5.0399.80321.7019.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ20,834.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,044.65ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,882,766 1,355,981 27.98 % 123,580 46,033 62.75 %