จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี2,839.901,206.0057.5 %5.0291.5948.6583.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,764.011,973.0047.6 %5.0494.4245.9490.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,167.972,062.0034.9 %5.0443.7235.1792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 423,014.5027,323.40-18.7 %0.04,908.67643.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 135,244.7930,776.0012.7 %5.03,475.28513.0085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 230,499.0028,832.005.5 %2.52,822.71541.5080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,176.93935.0077.6 %5.0259.7647.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,105.052,211.0063.8 %5.0314.3572.2077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,726.662,989.0061.3 %5.0386.6766.5082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,047.183,584.0040.7 %5.0347.25114.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 212,685.113,240.0074.5 %5.0318.8979.8075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,824.71652.0083.0 %5.0236.1595.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,259.103,324.0046.9 %5.0319.7276.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,337.122,492.0053.3 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,671.8913,000.00-94.8 %0.01,432.551,395.402.6 %1.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,853.093,347.00-17.3 %0.01,072.928,004.37-646.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,677.421,650.0064.7 %5.0938.16418.0055.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,385.341,601.0052.7 %5.0443.72219.0550.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,876.811,567.0045.5 %5.0374.75149.1860.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,185.142,138.0048.9 %5.0694.78606.8312.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,431.513,202.0027.7 %5.0783.070.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,576.202,141.0053.2 %5.0995.18617.5038.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี15,208.2425,243.00-66.0 %0.01,679.79142.5091.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,598.801,849.0048.6 %5.0493.59143.9170.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,196.766,564.00-56.4 %0.01,012.37308.9569.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,727.131,292.0065.3 %5.0629.420.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,986.981,000.0066.5 %5.0348.6484.9275.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,898.694,800.002.0 %1.0715.8788.9687.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี14,466.8832,510.00-124.7 %0.02,535.501,871.9826.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,043.764,729.006.2 %3.0748.00574.8823.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี25,496.392,878.0088.7 %5.08,468.47259.2996.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,214.7015,123.00-109.6 %0.01,337.47106.9392.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,190.102,208.0081.9 %5.0533.00136.0674.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,430.262,394.0030.2 %5.0463.43319.5631.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,928.212,874.0051.5 %5.0614.8695.0084.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,016.713,515.0041.6 %5.0993.64308.3769.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,616.2514,388.00-88.9 %0.01,413.53128.8190.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี12,568.119,000.0028.4 %5.01,040.92339.3167.4 %5.0
รจก.บางขวาง 189,474.27236,028.00-24.6 %0.01,990.61463.4376.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี62,935.8555,138.0012.4 %5.0869.09438.6149.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,888.04907.0068.6 %5.0260.62200.0023.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,646.392,467.0046.9 %5.0941.35339.9963.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,812.811,914.0049.8 %5.0538.80403.6225.1 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี12,111.1615,171.00-25.3 %0.01,931.59228.0088.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,525.202,053.0054.6 %5.0443.76498.54-12.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,667.026,022.00-29.0 %0.0525.06104.5080.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)29,721.6716,293.0045.2 %5.0667.1284.4187.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 137,231.7116,623.0055.4 %5.0357.76369.18-3.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 223,853.2216,753.0029.8 %5.0615.99329.3146.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,106.7818,090.00-154.5 %0.0359.60218.0939.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,375.014,463.00-2.0 %0.0292.47224.1823.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี76,476.6639,988.0047.7 %5.0436.12875.53-100.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี17,127.4920,664.00-20.6 %0.02,375.851,128.5852.5 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ240,997.45151,000.0037.3 %5.0366.93519.09-41.5 %0.0
สถาบันทันตกรรม106,331.5191,000.0014.4 %5.0203.36152.0325.2 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก761,222.50629,000.0017.4 %5.011,782.99758.7993.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,650.933,199.0012.4 %5.0656.77291.8255.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,679.54672.0074.9 %5.0272.57147.4645.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี117,816.7032,198.9772.7 %5.051,173.956,298.9687.7 %5.0
รวม 2,032,589 1,630,256 19.79 % 120,921 32,831 72.85 %