จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,585.66670.0074.1 %5.0570.36276.6551.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย21,927.0328,614.58-30.5 %0.063.33124.40-96.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,486.9510,554.50-0.6 %0.066.5782.17-23.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย5,019.784,127.5017.8 %5.0105.8553.9749.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,579.192,463.0031.2 %5.0741.50140.7081.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,122.231,980.0036.6 %5.0396.3571.5082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย18,633.8512,556.0032.6 %5.03,099.49600.4080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,985.701.00100.0 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,475.361,075.0076.0 %5.0320.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,745.39519.0086.1 %5.0416.5755.1086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,507.271.00100.0 %5.0321.2276.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,827.16399.0089.6 %5.0453.6895.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว819.1423.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,779.631,106.0076.9 %5.0396.6962.7084.2 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,581.80503.0086.0 %5.0234.4946.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,198.7598.0091.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง4,140.58541.0086.9 %5.0372.3966.5082.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่9,086.161.00100.0 %5.01,593.272.8599.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน6,216.024,881.6021.5 %5.0854.0351.4794.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,710.905,993.19-27.2 %0.01,445.101,030.4328.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,489.631,381.0044.5 %5.01,548.344,930.50-218.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,247.512,852.0032.9 %5.01,178.88620.4147.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,265.83998.0069.4 %5.0798.55378.6652.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,662.37280.2089.5 %5.01,586.38741.8953.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย5,306.792,654.0050.0 %5.01,064.991,085.12-1.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,432.65585.0076.0 %5.0686.46403.7541.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,348.963,010.7043.7 %5.01,692.301,148.2932.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,255.983,339.0021.5 %5.01,273.95400.0768.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย10,558.3314,094.24-33.5 %0.01,330.99180.5086.4 %5.0
ท่าอากาศยานเลย47,632.4739,473.6517.1 %5.0591.00317.2546.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,832.772,212.8081.3 %5.0969.6948.5595.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,753.661.0099.9 %5.072.582.8596.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,204.061.0099.9 %5.068.242.8595.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,136.696,023.52-92.0 %0.0836.1140.9895.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,861.11737.0074.2 %5.0684.45314.4554.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,526.572,730.2122.6 %5.0969.69506.1547.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,305.051.00100.0 %5.01,730.332.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย4,047.443,601.0011.0 %5.01,102.791,051.354.7 %2.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,815.181.00100.0 %5.01,007.732.8599.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย14,470.589,289.8535.8 %5.01,806.40205.7488.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,517.891,990.0082.7 %5.0874.63201.2777.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,752.563,506.626.6 %3.01,007.72180.7582.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,478.464,616.0015.7 %5.01,273.95436.7865.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,680.362,662.2043.1 %5.01,235.94244.1680.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย4,498.024,312.004.1 %2.0817.570.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,718.313,377.0071.2 %5.0931.66423.0954.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย46,876.9431,074.5133.7 %5.01,079.74198.5981.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,202.64468.0078.8 %5.0570.36258.1254.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,484.271,103.0068.3 %5.0874.60461.1247.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย823.81623.0024.4 %5.0703.47179.5974.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,037.025,516.67-36.7 %0.0912.65229.7274.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,029.901.00100.0 %5.01,007.732.8599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,577.601,910.4374.8 %5.01,958.531,331.2132.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 320,814.419,912.3652.4 %5.01,623.001,123.5030.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 135,151.6216,643.8652.7 %5.02,644.16362.0086.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 217,763.5911,563.5034.9 %5.01,561.93983.7237.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)13,935.158,912.3636.0 %5.01,569.53734.6653.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย31,055.743,548.2488.6 %5.0329.28246.7425.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย79,417.1354,984.0030.8 %5.01,657.29407.1475.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย89,479.2335,988.0059.8 %5.0970.59497.9148.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย56,453.2814,092.0075.0 %5.0995.85441.3255.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง18,545.7212,642.0031.8 %5.0848.72497.5041.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย9,812.1516,556.00-68.7 %0.02,190.911,780.6918.7 %5.0
โรงพยาบาลเลย514,451.53499,360.002.9 %1.03,792.138,548.10-125.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,620.553,853.26-6.4 %0.01,007.73346.8865.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,991.853,079.00-2.9 %0.0684.44315.9353.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 23,021.418,899.5061.3 %5.05,692.247,025.49-23.4 %0.0
รวม 1,286,773 930,568 27.68 % 70,430 42,747 39.31 %