จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,878.43970.0066.3 %5.0467.00170.7263.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม42,538.9317,878.7158.0 %5.0247.69104.7557.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,997.233,121.6421.9 %5.0776.47205.1273.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,332.101,885.0043.4 %5.0695.19111.0384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม20,112.6715,599.0022.4 %5.03,243.31648.8780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,746.271,296.0072.7 %5.0286.0636.9687.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,857.13537.0086.1 %5.0267.330.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,857.831,052.0072.7 %5.0316.3896.1669.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,645.13768.0083.5 %5.0277.8294.0966.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,762.77746.0080.2 %5.0297.8813.1595.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,690.73504.0086.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,651.20464.0090.0 %5.0229.1894.2058.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,164.07646.0084.5 %5.0402.77115.8671.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,146.17796.0080.8 %5.0321.1597.2269.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ4,105.93428.0089.6 %5.0158.8211.8692.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,758.00411.0089.1 %5.0184.6212.1293.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,767.005,356.53-42.2 %0.0828.30907.49-9.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,926.571,445.4050.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,487.932,211.0050.7 %5.0866.34230.1573.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,251.172,573.0020.9 %5.0676.1571.7389.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,364.201,399.0058.4 %5.0638.14329.3948.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,513.124,377.7848.6 %5.02,842.421,293.6354.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,425.375,959.30-145.7 %0.0490.851,006.90-105.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,438.504,527.2016.8 %5.01,493.861,347.049.8 %4.5
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,128.473,109.0024.7 %5.0934.490.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม5,158.832,989.0142.1 %5.0866.33237.4372.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,867.00330.0082.3 %5.058.177.5187.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,216.80988.0069.3 %5.0501.990.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,285.07729.0077.8 %5.0562.07320.1543.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,926.774,256.38-8.4 %0.0885.35380.2757.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม7,485.5025,819.00-244.9 %0.01,777.081,293.1227.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,913.779,280.00-4.1 %0.02,009.88388.6980.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,571.402,134.0040.2 %5.0752.23124.7883.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,764.4011,905.95-35.8 %0.02,176.52128.4494.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,379.201,540.00-11.7 %0.0420.99170.1059.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,994.803,169.0020.7 %5.0718.09260.8763.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,893.207,717.00-57.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,955.102,919.0051.0 %5.01,113.52409.9763.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,454.633,761.1741.7 %5.0847.55128.1684.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม12,100.502,614.0078.4 %5.0733.22456.5037.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 53,789.6466,819.01-24.2 %0.0963.831,191.30-23.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,404.012,984.0032.2 %5.0600.11103.5282.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,155.873,732.0010.2 %5.0502.33290.2842.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,015.571,823.0039.5 %5.0581.10171.7770.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,490.535,778.0011.0 %5.0904.34581.9535.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม5,214.783,413.0034.6 %5.01,208.62686.4043.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,974.206,305.08-58.7 %0.0866.31227.7473.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 324,792.1512,042.5351.4 %5.01,065.47857.8119.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 130,837.8715,175.0550.8 %5.01,334.11167.0287.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 217,446.6119,405.60-11.2 %0.018,712.00569.4097.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)40,003.2914,945.6062.6 %5.01,807.69103.5294.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,461.636,100.4046.8 %5.0371.51284.0223.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม93,290.22121,167.00-29.9 %0.01,647.251,382.4416.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามไม่ครบ39,794.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม26,405.91140.3799.5 %5.0803.97449.2544.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย60,492.1022,848.0062.2 %5.0806.90255.2768.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม70,044.6415,624.0077.7 %5.0732.465,296.25-623.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม11,092.2717,252.72-55.5 %0.01,818.251,931.59-6.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,446.072,798.0018.8 %5.0752.24264.7564.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,721.201,526.0059.0 %5.0676.17314.3853.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม44,550.8717,669.6860.3 %5.06,049.673,707.0038.7 %5.0
รวม 756,143 515,761 31.79 % 72,068 30,142 58.18 %