จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,251.721.00100.0 %5.0503.61246.4351.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,770.275,855.3060.4 %5.0145.9245.1769.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด1,146.551.0099.9 %5.020.742.8586.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,780.784,317.009.7 %4.5488.79256.6847.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,509.581,917.0045.4 %5.0528.3147.8790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,764.398,670.0163.5 %5.03,222.91782.0175.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,917.461,964.0060.1 %5.0231.470.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,440.74550.0087.6 %5.0331.3084.3074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,147.87361.0091.3 %5.0234.9661.5873.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร4,025.60440.0089.1 %5.0237.1720.6591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,093.32387.0090.5 %5.0123.8149.8959.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,505.42573.0087.3 %5.0346.0183.7475.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,311.25454.0091.5 %5.0349.7321.7593.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,804.17471.0087.6 %5.0239.2162.7873.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,020.62100.0095.1 %5.0287.0116.6394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,881.56857.0077.9 %5.0254.3657.1977.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,622.81214.0094.1 %5.0161.0420.5587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,688.57433.0090.8 %5.0185.6623.5587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,950.93720.0081.8 %5.0212.2656.4373.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,218.19459.0089.1 %5.0290.8741.7285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,097.15332.0091.9 %5.0265.6261.6476.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,656.23366.0092.1 %5.0230.1421.6190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,412.2737.0097.4 %5.0128.0719.9084.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,750.525,842.56-23.0 %0.01,036.06950.008.3 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด0.071.00-1,328.6 %0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง3,056.561,478.7051.6 %5.0320.59275.5014.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,747.801,891.8031.2 %5.0524.3919.5396.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,821.83969.0065.7 %5.0517.16172.9066.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,416.722,706.00-12.0 %0.0918.04632.3431.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,436.852,268.0034.0 %5.0769.85269.0265.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,796.621,103.0077.0 %5.0826.88451.0145.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,803.187,154.008.3 %4.02,462.26760.9369.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,476.785,490.82-121.7 %0.0606.87578.214.7 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด6,204.435,933.004.4 %2.0967.03855.2411.6 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,502.294,965.87-10.3 %0.01,058.01105.9490.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)18,988.9920,351.29-7.2 %0.01,781.350.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด72,876.8734,335.0052.9 %5.0286.57205.2028.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด4,043.422,319.0042.6 %5.01,009.51420.9858.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,675.911,366.0018.5 %5.063.6445.1829.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,839.261,076.0041.5 %5.043.4028.7533.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,340.661,109.0066.8 %5.0712.8044.4493.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,373.92729.0078.4 %5.0643.36311.2351.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,822.953,096.0019.0 %5.0845.90246.0670.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,656.6633,179.33-333.3 %0.02,852.40419.2085.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,594.995,077.009.3 %4.51,226.23232.3181.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,011.513,826.0061.8 %5.03,165.851,308.8358.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,337.496,151.002.9 %1.01,128.22153.7586.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,342.831,649.0086.6 %5.01,093.11424.6561.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,229.453,665.3013.3 %5.01,036.07301.0570.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,918.324,936.00-0.4 %0.0818.16436.0846.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,214.723,421.2034.4 %5.01,340.29399.4970.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด4,021.055,355.00-33.2 %0.0648.5382.8687.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,106.9210,891.00-34.3 %0.0499.72217.5556.5 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 75,405.811,148.0098.5 %5.01,208.5133.2597.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,910.484,947.00-70.0 %0.0386.58197.7048.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด651.49344.0047.2 %5.0238.9685.8364.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,444.872,276.0033.9 %5.0788.86395.6949.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,485.133,256.0027.4 %5.0693.78262.2862.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,151.767,472.01-45.0 %0.01,167.46581.2950.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,740.684,631.002.3 %1.01,188.20575.8551.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,439.58729.8092.3 %5.0919.60303.9866.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)58,480.195,766.8890.1 %5.02,272.66722.9268.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 179,422.7412,824.0083.9 %5.01,200.68261.2678.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 221,293.6019,892.006.6 %3.01,136.10837.0526.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 322,340.1210,670.0252.2 %5.0938.77167.4682.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,571.047,684.00-198.9 %0.0283.84111.9760.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,754.7013,235.52-95.9 %0.0199.45246.76-23.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด150,735.1391,979.0039.0 %5.01,567.26342,067.56-21,725.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด146,351.8826,314.0082.0 %5.0876.94272.6568.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด43,361.1132,578.0024.9 %5.01,133.80400.0064.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย24,514.7513,116.0046.5 %5.0905.30872.163.7 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร20,418.05333.2898.4 %5.0808.56232.7571.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง201,528.88120,327.7040.3 %5.0916.67400.7156.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด77,506.21232.4099.7 %5.0760.18604.6120.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,725.7617,040.00-75.2 %0.02,007.20903.1255.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,604.621,716.0052.4 %5.0731.8093.3987.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,436.981,475.0057.1 %5.0655.74402.3438.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด50,098.294,000.0092.0 %5.08,588.885,200.0039.5 %5.0
รวม 1,370,801 615,803 55.08 % 69,797 368,668 -428.20 %