จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,731.87846.0069.0 %5.0551.5698.8082.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0533.3923.5995.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,434.575,051.00-47.1 %0.0814.35431.0847.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,350.6983.5097.5 %5.0719.3099.9186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์25,972.0614,376.2044.6 %5.08,896.25543.0193.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,825.131,301.0073.0 %5.0312.8542.6586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,069.601,023.0074.9 %5.0323.2942.6086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,940.031,381.0072.0 %5.0225.5787.4661.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,609.37749.0083.8 %5.0200.6948.6775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,219.71777.0081.6 %5.0387.3883.0178.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,756.55725.0084.8 %5.0412.5282.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,978.78208.0094.8 %5.0402.0986.6178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,721.58623.0083.3 %5.0248.3961.2775.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,046.06469.0088.4 %5.0377.009.3297.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,634.98602.0083.4 %5.0147.4211.4092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,776.12836.0077.9 %5.0293.6871.3875.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์6,974.955,688.1018.4 %5.01,289.781,267.821.7 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,292.152,980.0030.6 %5.01,080.58471.0856.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,743.222,778.8425.8 %5.0814.45314.0861.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,999.471,136.0062.1 %5.0586.16597.09-1.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,728.872,394.0058.2 %5.01,289.851,882.66-46.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,761.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5423.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,328.872,657.6750.1 %5.01,574.99257.7183.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,710.224,494.004.6 %2.01,240.5732.2297.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,440.6412,335.21-91.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,972.342,726.0131.4 %5.0909.43541.8340.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,679.54233.0086.1 %5.061.3620.6266.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,280.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ56.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,174.501,134.8864.3 %5.011,042.53431.0896.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,956.653,452.5012.7 %5.0890.52124.8486.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,536.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,365.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,794.507,090.00-47.9 %0.01,251.74386.0869.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,862.822,448.0036.6 %5.0852.39508.2540.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,463.0512,304.78-90.4 %0.01,403.95150.5089.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,308.123,437.1020.2 %5.0890.42329.1863.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,329.733,375.0022.1 %5.0890.52586.5734.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,392.790.00100.0 %5.01,441.91284.2080.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,797.702,449.0057.8 %5.01,086.47261.0476.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,567.734,471.00-25.3 %0.0738.2919.0997.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์34,461.014,049.0088.3 %5.0844.61513.1339.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 115,922.5564,146.2844.7 %5.01,320.821,182.3310.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,924.991,501.0048.7 %5.0491.08148.6369.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,969.142,794.0053.2 %5.0776.42340.4256.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,911.191,083.9062.8 %5.0546.88214.9960.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,345.505,410.0114.7 %5.01,312.20327.0375.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,786.351,870.0060.9 %5.01,270.7645.6896.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,252.644,697.0010.6 %5.0928.45420.8554.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)75,439.349,789.4587.0 %5.02,059.791,189.8742.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 156,227.7019,178.5565.9 %5.02,077.68399.1980.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 237,892.0511,813.6468.8 %5.0984.43325.0967.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 354,182.4011,127.6979.5 %5.01,311.53591.8554.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,932.866,084.5653.0 %5.0385.87169.1056.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง27,308.485,032.0081.6 %5.01,048.961,425.00-35.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์32,904.6070,777.98-115.1 %0.0888.80465.5047.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี49,361.0418,272.0063.0 %5.0823.16169.1079.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง40,858.8811,875.9970.9 %5.0795.01531.8133.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์19,026.5141,765.32-119.5 %0.02,026.682,395.08-18.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,801.673,218.0015.4 %5.0757.32330.8556.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,958.522,325.0021.4 %5.0567.15586.24-3.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์50,661.8614,979.9170.4 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 810,321 418,427 48.36 % 72,098 26,997 62.56 %