จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,789.31700.0074.9 %5.0550.73174.4868.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร17,847.616,975.0060.9 %5.0374.23102.9172.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,933.278,221.00-18.6 %0.0110.0837.4266.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,267.291,885.0042.3 %5.0816.96213.2473.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,236.20540.0083.3 %5.0485.0390.2581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร18,255.5813,876.0024.0 %5.02,889.70659.4477.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,801.19349.0090.8 %5.0251.3988.4864.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,130.401,217.0070.5 %5.0320.2440.8787.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,164.521,538.0063.1 %5.0473.22150.8068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,790.71625.0083.5 %5.0317.0159.8181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,395.25640.0085.4 %5.0280.6791.3667.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,760.12443.0090.7 %5.0153.1519.8787.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,120.73689.0077.9 %5.0414.6090.2478.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว4,791.141.00100.0 %5.053.0420.2861.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,815.011.00100.0 %5.0367.1822.4093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,611.94455.0087.4 %5.0172.2120.0388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,946.74610.0084.5 %5.0255.3889.9864.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,684.29470.0087.2 %5.0420.06101.7975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว4,603.54279.0093.9 %5.0398.2569.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย887.32644.0027.4 %5.0319.2783.2273.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,468.18378.0089.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,627.16544.0085.0 %5.0401.0819.6195.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,360.954,003.29-19.1 %0.0835.95648.8922.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,264.212,480.0041.8 %5.01,102.20469.9057.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,209.501,456.0054.6 %5.0797.94302.6062.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,906.99796.0079.6 %5.0639.941,164.52-82.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,343.013,017.009.8 %4.5950.052,803.26-195.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,209.151,250.0070.3 %5.0738.43380.0048.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,524.235,893.00-6.7 %0.01,634.671,713.58-4.8 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,501.123,896.0013.4 %5.01,292.360.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร8,614.2614,512.25-68.5 %0.01,100.22250.8677.2 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร62,824.0656,545.0010.0 %5.0520.62590.25-13.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)13,282.6722,643.00-70.5 %0.04,861.816,565.60-35.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,387.953,150.0050.7 %5.0912.04437.0052.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,427.637,750.50-42.8 %0.089.2133.2662.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,129.39909.0019.5 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,464.091,357.0060.8 %5.0613.6952.8091.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,611.65972.0073.1 %5.0702.86342.0051.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,516.992,857.0018.8 %5.0874.00400.7054.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,479.906,305.0015.7 %5.01,597.591,480.967.3 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,707.468,750.00-53.3 %0.01,383.861,545.05-11.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,077.071,560.0061.7 %5.0655.45389.5040.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,669.1810,463.00-124.1 %0.0855.72115.6686.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร16,047.7022,148.73-38.0 %0.02,768.172,722.151.7 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,714.782,485.0078.8 %5.0816.94420.5048.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,861.123,353.2913.2 %5.01,007.12405.6559.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,377.376,232.00-42.4 %0.01,197.15179.5585.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร6,649.983,795.3742.9 %5.01,596.59293.7781.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,501.413,796.5215.7 %5.0556.7924.9695.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร12,833.435,696.5055.6 %5.01,064.16752.9229.2 %5.0
รจจ.สกลนคร 90,044.33114,944.00-27.7 %0.01,323.67902.0331.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร3,246.391,288.0060.3 %5.0569.75213.3662.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,271.963,330.9036.8 %5.01,026.11307.4170.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร11,131.271,784.0084.0 %5.0683.84320.7653.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,829.104,220.6538.2 %5.01,042.89325.7868.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,481.334,070.9725.7 %5.01,311.37539.8158.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร5,254.386,671.00-27.0 %0.01,146.47238.6079.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2348,749.576,020.0087.7 %5.0810.891,504.33-85.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 135,707.7115,552.0056.4 %5.01,543.75729.0652.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 253,410.3220,418.0561.8 %5.02,619.08747.6071.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 391,335.0416,534.8481.9 %5.02,618.04580.2677.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,838.484,401.779.0 %4.5403.70320.8220.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร106,760.7198,204.008.0 %4.01,981.90933.9852.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร88,672.8117,912.0179.8 %5.0800.111,628.46-103.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม17,304.2414,496.0016.2 %5.0853.831,479.63-73.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน329,120.2535,662.0089.2 %5.01,165.01625.9046.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร12,195.8722,027.92-80.6 %0.02,248.802,695.65-19.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,451.383,743.00-8.4 %0.0893.02462.0648.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,456.921,394.0059.7 %5.0759.91406.5646.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร47,860.8113,503.7371.8 %5.05,823.695,199.4510.7 %5.0
รวม 1,305,548 655,331 49.80 % 70,678 46,895 33.65 %