จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,579.43857.0066.8 %5.0454.54115.6774.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม351,150.1920,011.0094.3 %5.02,261.93412.3081.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,347.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5360.6176.9578.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,768.461,225.0067.5 %5.0701.31274.5560.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม12,359.898,154.0034.0 %5.02,393.73666.1572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน5,157.48395.0092.3 %5.0219.3697.0555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,554.80591.0089.4 %5.0285.12123.6856.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,526.75242.0094.7 %5.0514.8797.6681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,663.76418.0088.6 %5.0313.705.6698.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก5,234.64396.0092.4 %5.0300.640.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,405.65892.0083.5 %5.0399.13122.9369.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร5,384.87591.0089.0 %5.0270.47105.3961.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม5,065.88580.0088.6 %5.0351.7476.9578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,570.39258.0094.4 %5.0261.4212.7895.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม10,239.1112,255.00-19.7 %0.02,013.82274.5586.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 5,104.794,256.3016.6 %5.01,043.601,174.20-12.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,972.631.00100.0 %5.0416.04228.0045.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม3,401.651,885.5044.6 %5.0382.62143.5062.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม3,767.84978.3074.0 %5.0563.24129.2077.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม5,065.821,920.0062.1 %5.01,138.67700.0538.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,069.681,482.0063.6 %5.0644.26399.0038.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,481.961,140.0079.2 %5.0342.76177.6848.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,580.663,140.0058.6 %5.01,842.27745.7559.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,764.914,357.00-57.6 %0.0611.40745.75-22.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,683.944,628.161.2 %0.51,176.681,649.52-40.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม5,494.502,622.0052.3 %5.0793.07106.9486.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม96,820.4412,250.0087.3 %5.0498.85745.75-49.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,616.071,225.0066.1 %5.0758.36399.0047.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,691.32880.0048.0 %5.054.28222.80-310.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,280.8621.0098.4 %5.024.9142.08-68.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,000.37410.0086.3 %5.0667.9045.3493.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,975.601,409.0064.6 %5.0606.23453.7525.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,514.761,225.0072.9 %5.0815.41399.0051.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,395.505,962.00-35.6 %0.01,100.64218.5080.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม5,053.471,825.0063.9 %5.0826.62399.0051.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม15,282.2514,759.003.4 %1.51,975.38193.3490.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,844.611,763.0085.1 %5.0644.26296.1754.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,646.021,825.0060.7 %5.0853.44399.0053.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม5,247.512,409.0054.1 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,884.984,584.24-18.0 %0.0568.2074.4286.9 %5.0
สพ.นครพนม67,710.799,502.0086.0 %5.0862.71447.5148.1 %5.0
รจก.นครพนม 109,346.5479,633.2927.2 %5.01,575.271,080.0831.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,123.914,591.00-11.3 %0.0872.45553.3336.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,909.245,229.5411.5 %5.0967.53877.509.3 %4.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,711.902,823.00-64.9 %0.0815.418.1299.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,774.087,689.41-103.7 %0.0642.04258.3759.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)29,943.2113,524.2854.8 %5.0442.28930.19-110.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 131,598.0014,525.8254.0 %5.01,325.60605.4754.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 226,243.0114,169.8446.0 %5.01,499.14937.6937.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม13,597.333,212.0076.4 %5.0244.26129.2047.1 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม57,976.8172,817.99-25.6 %0.01,147.68386.1166.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม13,892.4823,389.00-68.4 %0.01,756.361,902.18-8.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,478.713,317.004.6 %2.0701.28420.2640.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม4,155.041,825.0256.1 %5.0549.18274.7450.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,013,765 380,072 62.51 % 43,715 22,031 49.60 %