จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,478.001,670.0032.6 %5.0420.0338.0091.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร30,428.5011,500.0062.2 %5.081.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,186.6210,190.80-758.8 %0.034.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,014.902,000.0033.7 %5.0534.1591.6782.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,703.952,500.0032.5 %5.0686.271.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร20,381.6817,248.4015.4 %5.03,063.25370.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,275.631.00100.0 %5.0394.9445.4288.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,074.70467.0088.5 %5.0226.1832.6085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,036.71373.0090.8 %5.0232.8341.6082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,079.29473.0088.4 %5.0333.7640.6987.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,947.49323.0091.8 %5.0266.5030.3688.6 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร22,546.8646,446.02-106.0 %0.03,664.70271.3692.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,410.323,947.4010.5 %5.0952.45943.391.0 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,934.001,250.0057.4 %5.0458.080.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,564.73820.0082.0 %5.01,085.6176.0093.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,108.942,924.005.9 %2.5610.21343.9043.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,941.381,400.0052.4 %5.0591.20285.0051.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร4,417.923,505.1120.7 %5.01,028.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,316.413,202.22-38.2 %0.0521.80190.0063.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร5,062.363,217.0036.5 %5.01,275.75266.0079.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,196.603,847.008.3 %4.0895.45156.4582.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร5,001.956,150.50-23.0 %0.01,142.66427.5062.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,279.061,350.1558.8 %5.0591.17475.0019.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,259.541,785.0021.0 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,118.25538.0082.7 %5.0667.2358.1091.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร3,071.84850.8872.3 %5.0515.13162.8668.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,867.503,030.0021.7 %5.0838.40427.5049.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร14,581.9247,552.00-226.1 %0.01,332.821,863.56-39.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร6,229.884,300.0031.0 %5.01,218.721,235.00-1.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,587.762,850.0020.6 %5.0705.27332.5052.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,889.0910,100.00-28.0 %0.01,979.3776.0096.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,247.822,300.0029.2 %5.0686.25279.1759.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,841.592,910.0024.3 %5.0857.39566.9033.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,743.094,150.00-10.9 %0.0762.3476.0090.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,249.341,736.0059.1 %5.0933.46352.0162.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร3,016.973,669.24-21.6 %0.0477.0765.4486.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร33,255.742,750.0091.7 %5.0663.83351.5047.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร45,336.2543,050.005.0 %2.5815.07760.006.8 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,029.522,010.0033.7 %5.0496.12113.7277.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2,425.063,450.00-42.3 %0.01,047.55570.0045.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,122.931,288.0058.8 %5.0534.15278.6647.8 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,972.553,264.5317.8 %5.0838.41333.7660.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,409.15700.0079.5 %5.0686.280.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,521.4722,800.00-116.7 %0.03,141.85142.5095.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร12,977.542,300.0082.3 %5.01,347.1476.0094.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร8,119.7845,967.30-466.1 %0.01,669.60226.9386.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร161,774.895,916.0096.3 %5.0373.9098.8173.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร33,971.691,380.0095.9 %5.0390.1395.0075.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร34,509.1052,300.90-51.6 %0.0777.82950.00-22.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย14,432.5810,340.0028.4 %5.0605.61519.3314.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,551.5210,120.00-54.5 %0.01,623.582,327.50-43.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,815.503,185.0016.5 %5.0667.23152.5277.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,217.221,056.0052.4 %5.0496.12180.5063.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร26,134.7718,978.0027.4 %5.06,057.121,972.6067.4 %5.0
รวม 620,670 441,432 28.88 % 51,202 18,776 63.33 %