จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,677.482,918.2220.6 %5.02,119.70120.0494.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 360,753.4846,528.4423.4 %5.0214.40328.67-53.3 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,843.7629.0099.0 %5.0806.20130.4083.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,808.5446,528.4422.2 %5.0271.3791.9566.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่63,081.9210,210.5683.8 %5.0152.53243.24-59.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,084.627,163.8011.4 %5.063.2247.2625.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,848.3614,734.51-417.3 %0.044.31166.75-276.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่14,188.1717,514.62-23.4 %0.01,699.95342.8879.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,584.462,761.3423.0 %5.01,573.100.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,504.741.00100.0 %5.01,053.4194.1791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 841,706.1121,393.4848.7 %5.03,646.03354.3590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 119,409.4813,414.6930.9 %5.05,419.81653.6087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,197.664,151.3954.9 %5.02,568.43632.7075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,828.944,124.0053.3 %5.0374.7957.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,469.184,189.0035.2 %5.0336.7654.1183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,380.02677.0084.5 %5.0295.9840.8586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,135.211,103.0073.3 %5.0210.0750.2076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง4,184.331,228.0070.7 %5.0300.354.5098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,368.76604.0086.2 %5.0350.9849.5485.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,693.88519.0085.9 %5.0479.82124.8774.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,114.18780.0081.0 %5.0384.0172.1781.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,825.3195.0097.5 %5.0678.93190.0072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,821.89417.0089.1 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,680.44316.0091.4 %5.0708.25114.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,803.66512.0086.5 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง17,941.861,503.3091.6 %5.0323.15101.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,692.031,334.0063.9 %5.0213.2592.5456.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,522.711,152.0067.3 %5.0265.2136.6386.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,010.621,291.0067.8 %5.0258.1251.8479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,876.19916.0076.4 %5.0403.90101.7974.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,705.711,158.0075.4 %5.0683.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,364.43571.0086.9 %5.0501.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,724.84497.0086.7 %5.0438.2667.2784.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,640.17167.0095.4 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,740.57473.0087.4 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,566.31375.0091.8 %5.03,989.9447.0898.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 312,340.675,004.6359.4 %5.01,356.13186.4286.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,876.612,888.7025.5 %5.01,234.3662.5994.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,722.132,354.0013.5 %5.0747.54268.5764.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,986.439,514.05-19.1 %0.01,460.25647.9055.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,826.9215,584.50-76.6 %0.02,650.751,930.0627.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,953.453,911.091.1 %0.51,069.97229.6378.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,484.931,760.0067.9 %5.01,291.011,260.872.3 %1.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 912,620.423,378.0073.2 %5.01,934.59396.0779.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่1,454.612,037.00-40.0 %0.0840.86434.6548.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 143,670.2256,432.60-29.2 %0.013,128.103,434.9073.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.461,520.1014.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,133.49655.0042.2 %5.0958.33660.9331.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,109.883,578.0030.0 %5.01,624.793,666.00-125.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,243.303,809.7027.3 %5.02,371.96762.6267.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,802.1617,803.62-161.7 %0.02,544.53536.6178.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 36,066.4423,118.0435.9 %5.02,195.97287.6586.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,246.354,939.865.8 %2.52,702.16255.7590.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่26,829.845,673.7578.9 %5.05,451.761,267.2476.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่11,220.837,825.0530.3 %5.03,582.547,435.70-107.6 %0.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,694.583,886.0017.2 %5.01,357.67575.7357.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1ไม่ครบ2,692.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,793.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่20,134.6161,923.13-207.5 %0.03,620.57170.9195.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 16,513.9315,000.009.2 %4.55,682.1323,750.00-318.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,125.9910,967.00-79.0 %0.02,504.72902.5064.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,827.911,003.0073.8 %5.01,034.39133.0087.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 12,904.404,749.0063.2 %5.01,776.070.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)13,405.4724,998.99-86.5 %0.03,842.54898.5176.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ23,168.981,990.0091.4 %5.0405.69209.8948.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)22,930.675,938.5074.1 %5.0206.2350.3575.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,601.301,213.0066.3 %5.0679.0440.8894.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,367.602,112.0060.7 %5.01,167.51598.3948.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่4,261.72530.0087.6 %5.0882.27847.623.9 %1.5
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่18,791.1687,519.00-365.7 %0.02,251.421,681.1025.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,068.103,390.0052.0 %5.01,262.59333.4573.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่16,072.6820,734.40-29.0 %0.04,254.05174.4395.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่12,640.153,198.0074.7 %5.01,471.76495.9466.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,935.825,959.01-0.4 %0.01,414.71745.1047.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,763.902,669.0053.7 %5.01,936.59292.6084.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่8,488.215,183.1338.9 %5.02,024.13606.6370.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,700.6610,456.00-122.4 %0.01,058.61122.8388.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่18,538.2312,475.0032.7 %5.0845.37357.6057.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่42,861.4321,803.9149.1 %5.01,222.88428.1065.0 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 157,468.28172,650.00-9.6 %0.02,673.412,723.95-1.9 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 57,722.6962,861.60-8.9 %0.01,585.75656.8858.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 516,557.4318,924.60-14.3 %0.03,336.701,951.3441.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,774.321,080.0061.1 %5.0825.22201.7175.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,951.051,750.0064.7 %5.01,357.67397.1670.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,583.91650.0081.9 %5.01,129.47495.5256.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่9,818.147,900.0019.5 %5.02,765.75950.0065.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,427.561,313.0070.3 %5.01,263.49526.8958.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,127.1119,157.35-273.6 %0.01,699.95755.1155.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่12,769.7510,954.3414.2 %5.0953.98800.7916.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 696,620.658,246.4991.5 %5.01,729.06840.0851.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)7,925.403,934.0050.4 %5.04,338.85120.2997.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 122,639.477,780.0065.6 %5.02,186.62183.3891.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 249,221.98333.5499.3 %5.0348.221,975.45-467.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 319,965.869,126.1454.3 %5.0469.90854.33-81.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 482,801.1416,081.8380.6 %5.01,031.02277.9073.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 529,363.8115,866.6846.0 %5.02,933.651,204.1759.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ7,056.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ354.26ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร24,860.3613,363.0046.2 %5.0478.91315.9334.0 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่34,726.1938,372.00-10.5 %0.0474.95515.80-8.6 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,263.9912,311.98-0.4 %0.0465.23153.4767.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่91,704.9675,948.0017.2 %5.02,031.50729.5564.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ383.34ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่142,496.7053,836.0062.2 %5.01,396.4577.9794.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่61,033.7241,680.0031.7 %5.01,392.872,159.45-55.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่26,078.1149.0099.8 %5.01,193.30165.3086.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง50,888.8016,215.0068.1 %5.01,160.24634.8245.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,087.961,625.0047.4 %5.0826.12131.1684.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง109,158.6516,213.2485.1 %5.01,550.99667.4557.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่36,952.9026,432.0028.5 %5.01,139.961,397.30-22.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่14,717.396,619.5255.0 %5.02,885.392,228.0922.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่37,859.0139,104.00-3.3 %0.01,764.02204.2588.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,409.581,871.0045.1 %5.01,611.2940.8497.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่93,717.8272,945.8122.2 %5.04,219.762,227.1747.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,639.017,484.00-32.7 %0.01,395.70538.0861.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,748.3412,381.50-83.5 %0.02,524.08210.5791.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,826.755,676.00-17.6 %0.01,921.91133.9593.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,734.24667.0075.6 %5.01,737.31139.1092.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,478.821,245.0064.2 %5.0939.31571.3139.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 569,134.0055,510.0019.7 %5.021,280.0911,805.5544.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่93,745.7727,735.0170.4 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,397,168 1,575,210 34.29 % 222,447 124,364 44.09 %