จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.2341.4590.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน60,409.0239,632.0034.4 %5.092.89142.50-53.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,043.744,304.40-41.4 %0.0544.28127.7976.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน10,094.702,075.0079.4 %5.03,071.8747.0198.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน12,450.5210,670.1114.3 %5.03,187.53269.0591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,935.162,163.0056.2 %5.0303.340.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,641.82634.0082.6 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,732.60461.0096.9 %5.0167.8528.5083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,395.51755.0082.8 %5.0174.4546.7573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,797.95850.0077.6 %5.0276.9939.8585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,648.25516.0088.9 %5.0511.550.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,500.76543.0087.9 %5.0199.9850.8474.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,455.27168.0096.2 %5.0394.5139.0990.1 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,603.514,878.8012.9 %5.0455.4739.5391.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,113.804,771.446.7 %3.01,076.76684.7136.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,004.132,778.0030.6 %5.0981.651,026.05-4.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,528.981,769.0049.9 %5.0696.412.8599.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,003.51749.0075.1 %5.0366.85392.34-6.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,697.923,042.0035.2 %5.0715.45637.9110.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,371.173,472.00-46.4 %0.0424.85523.94-23.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,961.832,824.0943.1 %5.01,323.94769.7941.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,621.222,060.0055.4 %5.0943.65512.7545.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน16,919.5213,877.5018.0 %5.01,647.2420.2198.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,689.842,061.0044.1 %5.0848.56613.9927.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน2,018.414,182.00-107.2 %0.050.661.9596.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,316.44904.0072.7 %5.0731.1895.0087.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,943.461,463.0050.3 %5.0563.32217.2761.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,814.204,074.0015.4 %5.0672.15385.7042.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,899.4717,965.95-204.5 %0.01,323.961,878.16-41.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,249.252,311.0045.6 %5.01,076.761,275.82-18.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,484.834,956.00-10.5 %0.0639.35186.1370.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน13,485.6611,265.3916.5 %5.01,342.9872.8694.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,356.611,923.0055.9 %5.0639.36286.9055.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,695.254,406.07-159.9 %0.0867.58609.0829.8 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน5,724.604,803.0016.1 %5.01,076.76123.7588.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,887.88956.1375.4 %5.0924.45325.2164.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,813.463,336.0030.7 %5.0658.4094.5085.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,659.983,641.0068.8 %5.0458.37285.0037.8 %5.0
รจจ.ลำพูน 59,948.5668,219.51-13.8 %0.01,057.97817.8122.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,824.4584.0097.0 %5.0499.09106.5078.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน7,462.644,828.0035.3 %5.0609.09199.5067.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน10,042.662,421.0075.9 %5.0582.34208.9164.1 %5.0
สปส.จ.ลำพูน8,834.498,283.006.2 %3.01,342.98342.5174.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,396.191,967.5842.1 %5.0696.43241.1565.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน11,899.683,741.0068.6 %5.0753.48267.5464.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 118,677.6814,664.9121.5 %5.01,065.06242.5977.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 247,788.3815,711.5767.1 %5.01,442.95706.2851.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,475.255,350.002.3 %1.0377.10148.3860.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน65,533.7152,342.5220.1 %5.01,319.15500.5062.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน64,374.6411,189.8282.6 %5.0730.08855.92-17.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 35,155.2310,279.9970.8 %5.0606.57407.2332.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง15,455.1114,225.008.0 %4.0574.98728.25-26.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,666.5017,717.00-66.1 %0.01,464.70235.7283.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,859.693,607.7225.8 %5.0753.48158.7078.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,816.761,319.0053.2 %5.0506.25220.6056.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน40,964.3913,967.9965.9 %5.03,883.353,600.547.3 %3.5
รวม 679,146 421,161 37.99 % 48,379 21,886 54.76 %