จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,627.70514.0085.8 %5.0294.7354.0981.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,123.406,031.64-17.7 %0.0922.21305.1366.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี4,547.322,015.1855.7 %5.0503.9141.9691.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,320.2913,784.8210.0 %5.02,690.49464.1982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 227,796.5123,582.5315.2 %5.05,824.49912.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 17,259.856,785.206.5 %3.0461.9885.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,996.951,683.0066.3 %5.0277.8466.5076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,955.672,671.3046.1 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,974.321,606.0073.1 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,685.43805.0082.8 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,798.872,720.0053.1 %5.0399.3955.1486.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,307.652,106.0060.3 %5.0313.6259.8180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,618.851,684.0063.5 %5.0304.6451.2683.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,533.006,504.15-17.6 %0.01,207.29530.3556.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,127.827,981.30-55.6 %0.01,276.08383.7869.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,364.622,557.0052.3 %5.0979.10633.6135.3 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,496.723,427.0337.7 %5.0919.64415.9754.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,491.161,310.0062.5 %5.0427.740.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,128.881,464.0053.2 %5.0370.59186.2949.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,466.584,013.4810.1 %5.0941.07566.4339.8 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์18,289.277,488.0059.1 %5.01,917.67892.8753.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,699.417,324.67-28.5 %0.01,723.11803.1853.4 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,111.22158,524.00-729.5 %0.06,009.06412.9393.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,644.269,860.00-74.7 %0.06,289.173,196.6049.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,033.475,124.00-152.0 %0.0380.40503.55-32.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,381.316,024.00-11.9 %0.0975.41546.8043.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,782.233,326.0012.1 %5.0751.11537.2128.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,694.7117,428.66-79.8 %0.01,188.27174.1485.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,223.957,016.502.9 %1.02,229.8799.7595.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี5,016.423,313.0034.0 %5.0807.96301.2062.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,128.401,282.0059.0 %5.0503.650.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,443.801,447.0067.4 %5.0519.03321.2538.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,945.475,142.64-30.3 %0.0769.92145.0881.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,601.9923,796.30-260.4 %0.01,125.89109.4590.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี11,627.053,429.0070.5 %5.03,203.97373.0488.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,386.362,048.0053.3 %5.0446.65158.0464.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,381.5216,355.51-156.3 %0.01,647.9679.0995.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,775.6913,449.002.4 %1.01,456.561,514.90-4.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,513.49658.0094.3 %5.0541.73105.0880.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,121.483,113.0024.5 %5.0731.89341.5153.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,222.607,352.00-40.8 %0.0731.84429.1641.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,240.310.00100.0 %5.0750.91239.5668.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,447.415,322.002.3 %1.0674.8417.9997.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,497.588,440.0037.5 %5.0558.24404.7027.5 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 53,304.4050,490.315.3 %2.5718.76712.110.9 %0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 135,425.5992,372.5331.8 %5.01,213.52453.1562.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี16,870.2421,628.94-28.2 %0.0367.14144.4060.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง46,326.7644,137.004.7 %2.0805.77807.00-0.2 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 27,533.12108,468.00-294.0 %0.01,048.31469.1055.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 111,230.8719,281.00-71.7 %0.02,414.161,880.8622.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,998.94978.0083.7 %5.01,443.0757.4296.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,930.797,142.58-3.1 %0.01,321.3950.3596.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,356.223,971.8825.8 %5.0769.92417.8045.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,779.3916,824.0010.4 %5.02,481.37570.0077.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,410.943,884.6739.4 %5.0807.96456.2243.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต35,703.8282,110.00-130.0 %0.01,770.52506.1371.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,024.425,893.23-94.9 %0.0579.71206.7564.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)15,013.6115,123.50-0.7 %0.01,766.18672.4761.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 134,938.694,068.0088.4 %5.01,010.10273.0073.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,718.2311,574.9649.0 %5.01,073.64256.5776.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,596.531,849.5028.8 %5.0309.38460.07-48.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี153,756.2721,204.0086.2 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 82,277.7618,468.0077.6 %5.01,419.381.8599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี20,158.987,619.7562.2 %5.0439.26255.1741.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,259.1618,520.00-334.8 %0.01,252.87882.0029.6 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี388,207.75198,300.0048.9 %5.07,810.36952.7887.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0603.12176.7170.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,836.343,650.604.8 %2.0750.91656.2612.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,541.53847.0066.7 %5.0294.52251.7614.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี27,477.0410,554.4061.6 %5.06,051.654,611.4123.8 %5.0
รวม 1,439,268 1,179,471 18.05 % 95,096 33,676 64.59 %