จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,799.07908.0067.6 %5.0626.47163.5073.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,790.2515,803.0020.1 %5.064.61180.22-178.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,910.314,355.1026.3 %5.091.930.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,643.221,310.0064.0 %5.0949.74248.3373.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,251.921,712.0047.4 %5.0835.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง19,344.3016,934.2612.5 %5.03,459.85889.2074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,801.973,315.0031.0 %5.0400.2791.2077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,841.47904.0081.3 %5.0354.0246.9186.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,365.33519.0088.1 %5.0273.0632.0088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,869.53547.0085.9 %5.0223.1453.2676.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,765.47472.0087.5 %5.0260.4657.2378.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,756.50532.0085.8 %5.0484.4568.8685.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,659.46403.0089.0 %5.0239.554.5098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,779.96735.0080.6 %5.0459.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,726.34504.0086.5 %5.0240.7357.9875.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,676.94377.0089.7 %5.0449.993.1199.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,796.93592.0084.4 %5.0478.7553.2388.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,880.489,075.44-15.2 %0.01,615.302,133.70-32.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,448.263,080.0030.8 %5.01,273.01435.1065.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,286.971,370.0058.3 %5.0854.66212.5775.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 211,465.4522,307.00-94.6 %0.04,256.562,893.4032.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง3,121.86823.0073.6 %5.0664.5068.6689.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,439.363,305.0048.7 %5.01,577.25972.8038.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง7,440.714,660.0037.4 %5.0569.671,306.25-129.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง6,151.291,472.0076.1 %5.01,900.54785.1858.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,657.632,163.4240.9 %5.01,063.8367.4593.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง10,246.9014,103.99-37.6 %0.02,452.00402.3583.6 %5.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,243.043,074.0027.6 %5.01,158.91528.2054.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,158.666,440.09-54.9 %0.01,484.6353.5096.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง15,241.0313,856.009.1 %4.55,917.983,599.8039.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,500.584,281.074.9 %2.02,085.4988.6295.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,246.482,230.0031.3 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,529.40976.0072.3 %5.0949.7451.3094.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,157.511,482.0053.1 %5.0759.58341.3055.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ248.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,187.6746,335.58-648.8 %0.01,615.302,007.57-24.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,721.496,313.566.1 %3.02,118.33373.4582.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,292.523,479.00-5.7 %0.0911.71300.7867.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,172.6210,750.17-74.2 %0.01,370.16181.5886.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง22,474.2625,520.00-13.6 %0.02,195.72239.0089.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,119.562,344.0043.1 %5.01,158.91428.5663.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง5,371.502,934.0045.4 %5.01,139.90489.6757.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,937.133,265.0017.1 %5.01,044.82467.8555.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางไม่ครบ1,902.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ609.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,200.324,714.44-12.2 %0.01,006.7943.2195.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง26,871.795,370.0080.0 %5.0613.73190.3569.0 %5.0
รจก.ลำปาง 62,167.0652,099.5916.2 %5.01,250.28665.0046.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 42,823.3234,859.5718.6 %5.01,075.77371.3065.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง8,458.598,320.001.6 %0.5502.35490.362.4 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางไม่ครบ1,070.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ218.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,650.09141.0096.1 %5.0595.28118.1180.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง30,532.7315,613.0048.9 %5.01,825.72828.4054.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,697.831,614.0056.4 %5.0797.59242.8569.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,267.625,445.00-3.4 %0.01,189.86503.9857.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,755.763,974.0016.4 %5.01,253.99400.6468.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง5,185.785,543.00-6.9 %0.01,006.79510.5049.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,711.5510,063.00-171.1 %0.0682.6866.5090.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง16,383.675,021.4069.4 %5.01,527.03330.4578.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 133,147.0715,832.0152.2 %5.01,703.80552.6367.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 258,918.399,714.4383.5 %5.0665.11578.0113.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 335,832.1057,443.70-60.3 %0.01,783.95533.5470.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ50,388.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,711.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง59,288.7753,047.0010.5 %5.01,050.04437.0058.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง19,798.5515,477.0021.8 %5.0896.75750.5016.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาไม่ครบ1,682.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ518.80ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน20,169.6023,599.19-17.0 %0.01,043.80354.6966.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,711.8216,500.00-145.8 %0.02,374.581,512.6536.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,249.894,062.004.4 %2.01,120.88640.3942.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,174.653,290.00-3.6 %0.0759.58233.7069.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง27,661.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.57,123.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 718,268 597,306 16.84 % 74,753 30,738 58.88 %