จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,670.60902.0066.2 %5.0512.2151.3790.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,380.817,186.8030.8 %5.063.130.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์6,612.135,400.0018.3 %5.0816.49220.2473.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,434.342,078.0039.5 %5.0740.38108.8685.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์22,939.0818,795.1218.1 %5.02,014.45682.6566.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,131.24720.0082.6 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,049.66667.0086.8 %5.0249.8042.7582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,374.11781.0082.1 %5.0182.4745.9774.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,848.77555.0085.6 %5.0293.8345.1684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,955.29428.0089.2 %5.0264.4049.3481.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,799.82727.0080.9 %5.0323.4898.4069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,340.17508.0088.3 %5.0451.5195.4278.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,887.09360.0090.7 %5.0614.78102.9583.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์15,562.016,749.2056.6 %5.01,634.161,304.3520.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,665.861,225.5054.0 %5.0617.40226.8863.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,792.193,039.0036.6 %5.01,101.70698.5836.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,881.732,388.0038.5 %5.01,524.9643.5097.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,350.342,104.0037.2 %5.0721.37367.8549.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,412.861,868.0022.6 %5.0417.12552.42-32.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,514.032,965.0054.5 %5.0798.761,732.16-116.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์4,487.833,258.0027.4 %5.0657.65310.4152.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,843.935,165.0034.2 %5.02,413.80758.0768.6 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์7,357.383,559.7051.6 %5.01,158.76129.2088.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,650.2813,704.00-42.0 %0.01,559.40105.4593.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)12,565.477,404.3141.1 %5.02,306.161,223.6046.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์4,150.662,702.0034.9 %5.0797.80418.0047.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,861.60379.0079.6 %5.062.227.8687.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,199.381,927.0039.8 %5.0805.9846.7894.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,007.20749.0875.1 %5.0626.31346.8544.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,428.593,015.8975.7 %5.0854.50603.6629.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์15,906.294,338.0072.7 %5.01,900.68774.0659.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,951.265,558.0030.1 %5.01,291.87546.7057.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,699.403,348.0073.6 %5.0968.60356.5463.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์14,329.049,353.0034.7 %5.01,558.0968.7795.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,169.112,192.0047.4 %5.0987.59625.8536.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,051.134,329.00-6.9 %0.01,025.64684.9333.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์37,895.205,613.0085.2 %5.013,481.14152.7898.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,563.281,440.0059.6 %5.0816.45273.2966.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,834.145,200.00-7.6 %0.0252.56126.8749.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,116.602,960.0075.6 %5.0759.42433.4942.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 48,299.5739,594.7218.0 %5.0929.52286.7969.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,715.72943.0065.3 %5.0531.2180.9684.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,649.7313,942.18-282.0 %0.0759.42182.9975.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,956.411,826.0038.2 %5.0607.29242.8760.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,861.034,854.6917.2 %5.01,141.03380.0166.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์5,434.642,254.0058.5 %5.0817.71183.8577.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์8,513.167,284.0014.4 %5.0987.6168.8193.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์16,387.383,934.0076.0 %5.0359.01401.70-11.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 137,638.1521,361.5843.2 %5.01,394.89511.9063.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 242,293.259,649.9577.2 %5.01,877.55631.1166.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์7,308.625,295.6427.5 %5.0827.1485.2689.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์71,578.0869,172.003.4 %1.51,410.64899.1736.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์109,887.8444,974.0059.1 %5.0891.30305.5965.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์228,617.0522,307.0590.2 %5.0742.43570.8923.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์206,705.2525,672.4487.6 %5.02,397.781,261.8447.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 5,095.383,234.0036.5 %5.0778.44441.7743.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,484.471,293.0062.9 %5.0517.41115.7777.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์48,682.0313,237.0072.8 %5.07,157.964,230.0040.9 %5.0
รวม 1,157,778 436,471 62.30 % 72,061 25,345 64.83 %